Pověz mi to obrázkem

Chodí do vaší mateřské školy děti s odlišným mateřským jazykem? Nebo děti s logopedickými problémy, se sluchovou vadou, s autismem či mentální retardací? Pak je tento pracovní sešit právě pro vás.

Pověz mi to obrázkem, Kateřina Konvalinová, obrázkové karty, děti cizinců s OMJ
Pověz mi to obrázkem je známá a velmi osvědčená metoda pro práci nejen s dětmi s jakoukoli poruchou řeči, ale je možné ji skvěle využít také při inkluzi dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V současné době, kdy mateřské školy či dětská centra navštěvuje stále vyšší procento dětí cizinců je velice důležité, aby pedagogové byli na tuto skutečnost připraveni a zvládli s dětmi s OMJ adekvátně pracovat a usnadnit jim vstup do MŠ, jak jen je to možné. I když je tato publikace je primárně určena pro práci s dětmi s OMJ, může vás inspirovat také pro multikulturní výchovu, při výuce nového jazyka , v logopedii, při práci s dětmi s poruchami autistického spektra apod.
V úvodu sešitu autorka krátce přiblíží problematiku dítěte s OMJ, doporučí, co je dobré připravit před nástupem tohoto dítěte do MŠ a jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází. Stručně nabídne několik aktivit a her, které lze využít s jakýmikoli obrázkovými kartami.
Pracovním sešitem vás i děti provází vtipný skřítek, který má oči opravdu všude. Karty jsou černobílé, a tedy vhodné ke kopírování a vybarvování.
Tematicky je sešit rozdělen do několika celků: Skřítek ve světě, Skřítek a jeho kamarádi kolem světa, Skřítek a motorika mluvidel, Skřítek a barvy, počty, emoce, denní režim či prostorová orientace. Práce s kartami se dá samozřejmě různě obměňovat, obrázky jsou jedním z významných prostředků rozumové výchovy dětí a inspirují děti k rozvoji vyjadřování. 

Kateřina Konvalinová je učitelka MŠ, která dlouhodobě působí ve třídách s dětmi s odlišným mateřským jazykem a na toto téma publikovala již několik článků v odborných časopisech, lektorovala semináře a webináře, např. v Portále pod názvem Adaptace a podpora dětí s OMJ v MŠ. Na svých webových stránkách nabízí náměty i publikace ke stažení. Tuto publikaci také sama ilustrovala.

UKÁZKA
Dítě s OMJ má nastoupit do MŠ
Když pedagog dostane informaci, že mu do třídy nastoupí dítě s OMJ, je třeba, aby se na tuto skutečnost připravil. Měl by si zjistit, z jakého kulturního prostředí dítě pochází, nějaké informace o dané zemi. Často je třeba si uvědomit, že může dítě pocházet z prostředí, kde panují jiné kulturní zvyky a tradice, díky nimž by pak mohlo dojít k nějakému nedorozumění například s rodiči.

Co je ale potřeba a hodně pedagogovi, dítěti i jeho rodičům usnadní samotný nástup do MŠ, je úvodní setkání s rodiči. Ještě před nástupem dítěte do MŠ se pedagog s rodiči domluví na společné schůzce.
Pokud ani jeden z rodičů neovládá český jazyk natolik, aby byl schopen se s pedagogem domluvit, je třeba zajistit na tuto schůzku tlumočníka. Buď si ho zajistí rodiče, nebo ho může zajistit MŠ. Existují organizace, které poskytnou tlumočníka zdarma. Na této schůzce se pedagog s rodiči domluví, jakým způsobem budou společně komunikovat. Zda pomocí e-mailů, SMS zpráv či si vyhradí v šatně jedno místo na nástěnce, které budou sledovat. Co ale ze své vlastní praxe mohu doporučit, je, nesnažit se vše rodičům překládat. Není to ani v našich silách a často si kvůli tomu na sebe pleteme bič. Rodiče pak totiž budou spoléhat, že jim každou informaci předložíme přeloženou. Rodiče přišli do České republiky, žijí zde a mělo by být i v jejich zájmu, aby se snažili nějakým způsobem u nás fungovat a aby se učili českému jazyku.

Také je třeba se domluvit, jak má dítě pedagog oslovovat. Často se stane, že neumíme správně cizí jméno vyslovit. Pokud bude dítě nastupovat do již vytvořeného, stálého kolektivu, je třeba na příchod nového dítěte připravit i rodiče stávajících dětí a i děti samotné. Bohužel se stále setkávám s negativním postojem ze strany rodičů vůči cizincům a to se pak může přenést i na děti a celkové klima ve třídě. Je třeba ukázat všem, že můžeme tuto skutečnost vnímat jako přínos a obohacení, že děti budou mít povědomí o existenci ostatních národů a kultur.

Fošenbauerová Eva, MŠ, Rok s pohádkami, hádankami a říkadlyVyzkoušejte také pracovní listy Rok s pohádkami, hádankami a říkadly.

UKÁZKA
Dítě s OMJ nastoupilo do MŠ
... Při práci s dítětem s OMJ pedagog musí využívat co nejvíce názornosti. K tomu mu pomohou právě různé obrázkové karty. Také písničky, básničky s pohybem a rytmizace.
Je dobré, pokud se může pedagog věnovat dítěti s OMJ během dne i individuálně. Jelikož počty žáků ve třídách jsou opravdu vysoké, nejlepším řešením a také velkou pomocí je přítomnost asistenta pedagoga ve třídě. Dítě s OMJ patří mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pak s dítětem může pracovat individuálně, když se pedagog věnuje celé třídě.
Vhodné je zřídit dítěti s OMJ například sešit či šanon, do něhož si může zakládat obrázky se slovní zásobou, kterou už zvládá. Je to pro něho i pro pedagoga dobrá zpětná vazba. Stejně tak i rodiče vidí, co se již dítě naučilo.
Častým problémem je také to, že dítě nejeví o nový jazyk zájem. Pedagog může vytvořit motivační systém, který dítě k výuce nového jazyka povede. A jelikož každé dítě je jiné a na žádné nelze uplatnit přesný návod, je na pedagogovi, aby přišel na to (třeba i ve spolupráci s rodiči), čím nejlépe dítě k učení motivovat.

Pověz mi to obrázkem, Kateřina Konvalinová, obrázkové karty, děti cizinců s OMJ

UKÁZKA  z kapitoly Skřítek ve světě a Česká republika
Projedeme celý svět
až na konec, a pak zpět.
Projdeme každý světadíl,
všechny řeky, i tu Nil.
Poznáme všechny jazyky
i co tam slaví za zvyky.

Pošťák
Pedagog si vytvoří kopie karet dle počtu dětí. Tyto karty vloží do obálek. Společně s dětmi si zahrají na poštu. Děti dostanou od pošťáka obálky. Každý si svůj obrázek prohlédne, aby ho ostatní neviděli. Děti si pak navzájem karty popisují a hádají, odkud jim skřítek píše.

Co skřítek ve světě viděl?
Pedagog rozloží karty s obrázky skřítka. Může motivovat i maňáskem a říkankou:
K nám do třídy přišel skřítek, prošel celý svět.
Povězte mi, kamarádi, co tam mohl uvidět?
Děti si vyberou kartu a tu slovně popíší.

Pověz mi to obrázkem, Kateřina Konvalinová, obrázkové karty, děti cizinců s OMJ

Přiřaď k mapě
Pedagog připraví velkou mapu světa. Nejlépe nakreslenou na velkém archu papíru. Děti mohou přiřazovat karty se skřítkem k jednotlivým světadílům.

Poznávej Českou republiku
Pedagog společně s dětmi popisuje jednotlivá města znázorněná na kartách. Ukazuje si s dětmi na mapě, kde se v České republice daná města nacházejí. Dále si s dětmi povídá o hlavních znacích České republiky. Děti mohou kreslit českou vlajku, naučit se českou hymnu.

Tvořivé aktivity
Děti mohou společně s kartami také tvořit. Z kostek cukru mohou stavět různé stavby. Mohou si vyrobit a ozdobit třeboňského kapra z papíru a společně si vytvořit výrobek k zavěšení do třídy. Z plastelíny a špejlí se mohou pokusit postavit Ještěd nebo Petřínskou rozhlednu. Nebo ozdobit tuší a barvami jednoduchou maketu telčského domu.

Pracovní sešit Pověz mi to obrázkem koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru