Říkej si a hraj - poslední logopedický sešit Jitky Tučkové

Jitka Tučková v Portále vydala celou sérii logopedických sešitů věnovaných upevňování jednotlivých problematických hlásek. Poslední sešit se pak věnuje výslovnostním potížím dětí jako celku. Je určena rodičům, logopedům i učitelkám v MŠ.
Pracovní sešit Říkej si a hraj je věnován prevenci vad výslovnosti. Může sloužit k podpoře přirozeného vývoje hlásek a jejich upevňování ve spontánním projevu. S publikací mohou pracovat také učitelky mateřských škol a vychovatelky v dalších dětských zařízeních. Její další využití je možné i u dětí, u kterých byly nesprávně vyslovované hlásky vyvozeny logopedem. V tomto případě může kniha sloužit i jako určitá „skripta“ pro rodiče dětí v logopedické péči.


Publikace se zaměřuje na jednu z jazykových rovin v určitých fázích jejího vývoje. Období 3–6 let věku dítěte je nejvhodnější dobou pro získávání schopností a návyků nejen v řeči. Celkovému vývoji řeči od narození dítěte je věnováno mnoho publikací. Naše nová publikace jednotlivé jazykové roviny stručně objasňuje a uvádí příklady dosažení úrovně řeči v tom kterém období, jak je prezentuje odborná literatura. Čtenář v ní tak nalezne jak stručný teoretický výklad, tak i praktické návody na cvičení.

Všechny logopedické sešity Jitky Tučkové naleznete v našem e-shopu.

Ukázky:

4. PRŮVODCE ÚPRAVOU VÝSLOVNOSTI

První část této kapitoly (Přípravná cvičení) je využitelná preventivně, další kapitoly jsou již určeny pro rodiče dětí, u kterých bude pod vedením odborníka upravována výslovnost.
Základní etapy při úpravě výslovnosti:
1. Přípravná cvičení (cvičení motoriky a fonematické diferenciace)
2. Vyvození hlásky
3. Fixace
4. Automatizace

Přípravná cvičení

Podle Lechty jsou přípravná cvičení při úpravě výslovnosti: „Ta, kterými se snažíme hravým způsobem rozvíjet motoriku dýchacích, hlasotvorných a hláskotvorných orgánů a schopnost fonematické diferenciace. Po úspěšné realizaci přípravných cvičení by dítě mělo projevit takovou obratnost řečových orgánů, která by mu potom umožnila uskutečnit správný artikulační pohyb při vyslovování dané hlásky.“ Mělo by mít také schopnost sluchem rozlišit znění hlásek mateřského jazyka, jako i rozdíly mezi správnou s chybnou výslovností dané hlásky.

„Při nácviku motoriky řečových orgánů se vlastně vracíme k jejich primárním funkcím spojeným s dýcháním a přijímáním potravy (např. dechová cvičení, nácvik sání, foukání, olizování atd.), které stimulujeme a rozvíjíme pro účely artikulace.“ (Klenková, 1997)

Dále Lechta specifikuje tzv. aktivní a pasivní cvičení. Gymnastika mluvidel a následná artikulační cvičení tvoří základ odborné úpravy výslovnosti prováděné logopedy. Současně je jednou z metod prevence poruch výslovnosti – rozvoj obratnosti mluvidel. Za příznivých okolností může v některých případech dojít k úpravě výslovnosti i bez užití přímých metod.

Pasivní cvičení

Pasivní cvičení, zvláště masáže řečových orgánů, se aplikují u těžších vad řeči a může je realizovat pouze příslušný odborník. V podstatě platí, že čím těžší vada výslovnosti, tím více se motorická cvičení zaměřují na primární funkce mluvidel.
......
(str. 15)

Říkej si a hraj můžete koupit v našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru