Ján Praško a kolektiv: Poruchy osobnosti - recenze

Recenze knihy Poruchy osobnosti (dostupná i jako e-kniha)


Poruchy osobnosti - obálkaPřipomeňme si základní definici poruch osobnosti, která je v uvedené publikaci objasněná: „Poruchy osobnosti jsou variantou charakterových a temperamentových rysů, které se významně odchylují od rysů patrných u většiny lidí. K těmto rysům patří hluboce zakořeněné a přetrvávající vzorce chování projevující se jako stereotypní reakce na široký rozsah osobních a sociálních situací...“ (s. 15).

V dnešním vysoce náročném a komplikovaném světě je stále obtížnější udržet si vnitřní harmonii a být plně integrovanou osobností. Je proto aktuální připomenout si první českou monografii o poruchách osobnosti, která se zabývá skupinou psychických poruch, dříve označovaných jako psychopatie.

MUDr. Jána Praška, CSc., který stojí v čele autorského týmu, není nutné představovat. Známý psychiatr a psychoterapeut vydal řadu odborných publikací i praktických příruček pro pacienty. Ze spoluautorů jmenujme alespoň MUDr. E. Hermana, MUDr. J. Horáčka, Ph.D., PhDr. M. Šlepeckého,CSc, a další.

První ze tří částí knihy objasňuje terminologii a klasifikaci poruch osobnosti, zabývá se jejich prevencí a etiologií. Přehlédněme stručně další podkapitoly: Temperament a charakter, Genetika, Neurobiologie osobnosti, Psychoanalytický pohled a vývoj osobnosti ,aj. Druhá část je věnovaná problematice léčby poruch osobnosti. Autoři hovoří o psychoterapii (podpůrné, interpersonální, skupinové), o kognitivně-behaviorální terapii i o farmakologické léčbě poruch osobnosti. Ve třetí části nalezneme přehled jednotlivých skupin poruch osobnosti (porucha paranoidní, schizoidní, disociální, emočně nestabilní, histrionská, anankastická, anxiózní, závislá) stejně jako popis tzv. jiných poruch osobnosti, jako je porucha narcistická a pasivně-agresivní.

Informace o jednotlivých poruchách jsou jednotně strukturovány v samostatných celcích ( etiologie, epidemiologie, průběh, diferenciální diagnóza, přenos a protipřenos, podpůrná psychoterapie, interpersonální vlivy, skupinová psychoterapie, farmakoterapie, psychodynamické aspekty, psychodynamické terapie a kognitivně-behaviorální terapie), což nabízí čtenáři vysokou přehlednost odborných informací. Pozitivně lze hodnotit i průběžně vložené značné množství tabulek, rozsáhlý seznam literatury a přehledný rejstřík.

Je zřejmé, že uvedená publikace není určena víkendovému čtenáři. Svou vysoce odbornou i formální úrovní nabízí kvalitní studijní oporu nejen psychoterapeutům, klinickým psychologům či psychiatrům, ale jistě osloví i studující sociálních, speciálně pedagogických a pedagogických oborů, zvláště těch, které jsou orientovány na výchovně poradenskou práci. Za nezbytné považuji znalost charakteristik a projevů poruch osobnosti např. i v oblasti kriminologie a práva.


PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru