Marie Vágnerová: Psychopatologie pro pomáhající profese

Recenze knihy Psychopatologie pro pomáhající profese.

Knihu Psychopatologie pro pomáhající profese již v našem sortimentu naleznete pouze jako e-knihu. V roce 2014 byla však vydána rozšířená a přepracovaná verze knihy Současná psychopatologie pro pomáhající profese, kterou naleznete na našem e-shopu.


Současná psychopatologie pro pomáhající profese obálka"Pod vlivem traumatického zážitku se mění vztah ke světu i k sobě samému. Prožitek spáchaného násilí naruší pocit základní důvěry a jistoty přijatelné bezpečnosti světa, důvěry ve spravedlnost a řád společnosti, který činí život předvídatelným…“ (úryvek z nově zařazené podkapitoly Psychické změny u oběti trestného činu“, str. 838).

Budoucí čtenáře je potřeba ujistit, že nové vydání známé publikace je rozšířeno skutečně velkoryse o řadu nových témat, které většina bude nejen číst, ale i se zájmem studovat jedním dechem. Tím mám na mysli nejen studenty v oborech budoucích pomáhajících profesí, ale již „hotové“ pedagogy, speciální a sociální pedagogy a sociální pracovníky z praxe, kteří si hodlají své odborné obzory erudovaně rozšířit.

Autorka textu již v předmluvě upozorňuje, že si neklade ambice konkurovat učebnicím psychiatrie nebo klasické psychopatologie, neboť za cílovou skupinu považuje již uvedené pracovníky pomáhajících profesí.

Po formální stránce je členění hlavních kapitol (částí) přizpůsobeno především praktickým potřebám zmíněných profesí. Vzhledem k minulým vydáním se autorka důrazněji zaměřila na sociální aspekty různých psychických poruch a obtíží.První kapitola vymezuje normalitu lidské psychiky a objasňuje mechanismus vývoje psychických odchylek. Stručně shrnuje poruchy jednotlivých psychických funkcí (vědomí, vnímání, myšlení atd.). Kapitola druhá se zamýšlí nad psychologickou problematikou nemocných a zdravotně postižených. V podkapitole o somatických nemocích jsou např. nově zařazena onemocnění centrálního nervového systému. Třetí část se zabývá vybranými duševními a behaviorálními poruchami jako jsou demence a mentální retardace, pervazivní vývojové, afektivní, neurotické, posttraumatické aj. poruchy. Čtvrtá část předkládá psychologickou problematiku odlišného životního stylu a sociální patologie. Kromě tradičních témat se qutorka zajímá o problematiku závislostí na ideologiích, o poruchy chování v dětském věku a dospívání a o psychologii obětí trestného činu.

Tak, jak jsme si již zvykli u předchozích vydání, je každá kapitola uzavřena shrnutím. Místo kontrolních otázek ale autorka zvolila jen stručný přehled klíčových slov. Domnívám se, že trošku na škodu věci, neboť kontrolní otázky mají jistě v moderních koncepcích učebnic své důležité místo a bývají prakticky využívány i v netradičních formách vysokoškolského studia. Souvislost textu je pozitivně přerušována rozšířeným doprovodným ilustračním materiálem , který zprostředkovává nepřímé spojení studujícího se „životní realitou“ (úryvky ze životních kazuistik, schématy, fotografiemi kreseb klientů či grafických prací, typických pro charakterizované skupiny aj.).

Čtenář, který zvolí nabízený text jako svůj studijní materiál, jistě zklamán nebude. Veškeré zásahy ve smyslu přepracování a rozšíření textu byly realizovány vysoce odborně a citlivě na základě autorčiných životních zkušeností a znalostí reálných potřeb pracovníků ve sféře speciálně pedagogické i sociální. Domnívám se, že i toto vydání známé odborné publikace bude skutečně kvalitní studijní oporou jejich přípravy pro cílovou profesní kariéru.

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.

Přečtěte si ukázky z knihy Současná psychopatologie pro pomáhající profese.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru