Když Třída zpívá ÍÁ ÍÁ, nehraje si na oslíka, ale procvičuje fonematický sluch

Pracovní sešit plný hudebních her k rozvoji fonematického uvědomování volně navazuje na publikaci Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!. Oba sešity jsou určené pro práci s předškolními dětmi a podporují správný rozvoj jazykových dovedností. Tentokrát se autorka Milena Kmentová zaměřila na správný přízvuk v češtině, na gramaticky správné koncovky sloves a přídavných jmen, na vyhledávání rýmu a dalších jevů pro rozvoj fonematického sluchu.

Třída zpívá ..., Milena Kmentová, fonematický sluch, hudební hryKniha Třída zpívá ÍÁ ÍÁ stojí na velké slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních formách a především na hře, která je základem všech aktivit. Popis her zahrnuje i motivační část. V některých hrách opět vystupuje robot Oskar, který spolu s dětmi proniká do fonologické struktury slov. Tyto hudební aktivity jsou vhodné také pro děti s odlišným mateřským jazykem, zejména pro ně je publikace vybavena bohatou obrazovou přílohou.

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., vystudovala speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou hudební výchovou. Od roku 2004 pracuje v Církevní mateřské škole Laura v Praze a také působí na katedře hudební výchovy PedF UK. Vede akreditované semináře pro pedagogy v Portále a pravidelně lektoruje pro Českou obec sokolskou a NIDV.

Zahrajte si také hudební hry k logopedické prevenci Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!

UKÁZKA

Kam metodika míří
Proč si přízvuk, předpony, koncovky a fonematický sluch zaslouží v rámci logopedické prevence zvláštní pozornost? Všechny hry v metodice reagují na reálné potíže, chyby a vývojová specifika pozorovaná u předškolních dětí s narušenou komunikační schopností, s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ), ale i s fyziologickým vývojem řeči.

Přízvuk v češtině
Na rozdíl od dětí, pro které je čeština jediným mateřským jazykem, slyšíme často u dětí (a dospělých) s OMJ nesprávný přízvuk. Čeština má v této oblasti minimálně tři specifika:
nezávislost délky samohlásky a slovního přízvuku (hláska, hezký, pokračování). V mnoha jazycích je akcentovaná samohláska zároveň prodloužená (v ruštině, němčině), ale v češtině tomu tak není;
přesouvání přízvuku na předložku (hřiště – na hřišti, koupelna – do koupelny);
přesouvání přízvuku na předponu (láme – uděláme – neuděláme).

Jednoduše řečeno, přízvuk si v češtině drží první pozici ve slově nebo v předložkové vazbě dost usilovně.
Pokud se snažíme podtrhnout tuto skutečnost zhudebněním slovní zásoby, je pro nás tato vlastnost slovního přízvuku příznivá, protože i hudební akcent si vynucuje první pozici v taktu. Naše metodika toho hojně využívá ve hrách číslo 2 až 5, ale i všechny ostatní hry jsou zhudebněny tak, aby se slovní a hudební akcent překrýval.
Hry zaměřené na přízvuk jsou v knížce zařazené před hry rozvíjející fonematické uvědomování; jsou snadnější a motivicky spadají do tematiky začátku školního roku, mají za cíl přispět k socializaci dětí a adaptaci na prostředí mateřské školy.

Koncovky
Bohatost tvarů, které čeština vytváří díky skloňování, časování a gramatické shodě podle rodů, asi nemá ve světě jazyků obdoby. Hry připravené v této publikaci mají jednak za cíl předcházet agramatismům nebo je odstraňovat, a za druhé využívají shodnost a odlišnost (tedy princip kontrastu) k rozvoji fonematického uvědomování:
- skákala – skákal, spala – spal;
- podej – podejte;
- plný hrnek – plná vana – plné bříško.

Třída zpívá, hudební hy, fonematický sluch

Třída zpívá ÍÁ ÍÁ koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru