Pedagogické semináře

Podpora dětí s problémovým chováním a práce s nimi

PŘIDÁN NOVÝ TERMÍN
22.03.2023, 9-14 hodin 1000 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková
Obsazeno

Obsahem semináře je vymezení dětí s problémovým chováním – může se jednat o děti hyperaktivní, děti s poruchami chování vznikajícími působením nevhodného sociálního prostředí, dětí s poruchami autistického spektra, děti úzkostné nebo děti prožívající aktuální krizi. Součástí semináře budou praktické poznatky a návody, jak pracovat s těmito dětmi v MŠ, jak je výchovně vést a jak pracovat s jejich rodiči, jak je vést k sjednocení výchovných postupů v MŠ a v rodině. Účastníkům budou nastíněny i  základní psychické potřeby dítěte – potřeba přijímání (lásky), podpory, otevřené budoucnosti a vliv na psychiku těchto dětí v souvislosti s neuspokojováním těchto potřeb, které vyúsťují ve frustraci a projevují se negativním chováním až agresí.

akreditace č.j.: MSMT-632/2022-3-123

z ohlasů účastnic:
...Paní lektorka je žena na svém místě. Mluví z praxe. Velmi děkuji za poskytnutí rad, které využiji v praxi...
...Velmi zajímavý a aktuální seminář s mnoha konkrétními příklady...
...Seminář byl věcný a přínosný pro mě jako pedagoga, tak i rodiče...


PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

Psycholog a speciální pedagog, má dlouholeté zkušenosti v oblasti diagnostiky a reedukace specifických poruch učení a následné poradenské psychologické praxe pro děti i dospělé. Pracovala jako školní psycholog v základní škole pro děti se specifickými poruchami učení, dnes přednáší na Husitské teologické fakultě UK v Praze na katedře psychosociálních věd a etiky. Působí jako lektorka odborných seminářů. Je autorkou mnoha odborných publikací, v Portále vyšla např. Reedukace specifických poruch učení u dětí (Portál 2008).