Táborová ordinace: Skvělá a nepostradatelná kniha o tom, jak pečovat o zdraví dětí nejen na táboře!

Skaut a Portál! To je spojení, které má smysl, protože díky němu k vám přichází publikace Táborová ordinace. Kniha o tom, jak pečovat o zdraví dětí na táboře a určená všem, kteří pořádají tábory a další pobytové akce s dětmi. Knihu napsal lékař s dlouholetou zkušeností z tábornické praxe, který proto ví, že není důležité znát pouze první pomoc, ale také jak vyzrát na alergie a chronická onemocnění, jak si poradit s aplikací léků, hygienou, právními aspekty nebo administrativou.

null Koupit na e‑shopu

Také jste si ze zdravotnického kurzu odnesli hlavně to, jak správně provést masáž srdce, jak ošetřit tepenné krvácení a pneumotorax? První pomoc je samozřejmě zásadní (vždyť jde o život!), v realitě tábora pak ale zdravotníka zaměstnávají spíše klíšťata, alergie, pravidelně užívané léky, stýskání a nosy spálené od sluníčka. A právě s tím, co vám na kurzu (možná) neřekli, poradí kniha Táborová ordinace: pomocník na všechny pobytové akce s dětmi - od táborů přes sportovní soustředění po školní výlety.

Autorem knihy je MUDr. Matouš Záleský, lékař Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě a také dlouholetý skautský vedoucí. Kniha je tedy jak odborně fundovaná, tak odráží mnohaleté praktické zkušenosti autora z pobytových akcí s dětmi. Kniha se tak kromě mnoha aspektů samotné táborové medicíny (vyšetření nemocného dítěte, běžná dětská akutní onemocnění a stavy, dítě s chronickým onemocněním) věnuje i tomu, co by měla obsahovat táborová lékárnička, právním aspektům péče o děti či dává cenné rady, jak vést zdravotnickou dokumentaci.

Publikace je odborná a seriózní, přesto srozumitelná, přehledná a obohacená o svěží ilustrace. Je to praktický pomocník každého táborového zdravotníka nebo vedoucího na dětských akcích se skvěle hodí i do rodinné knihovničky.


Ukázka:

3.5 Onemocnění očí

3.5.1 Anatomie a fyziologie 

Oči jsou zrakový orgán. Jsou tvořeny oční koulí – ta je vpředu kryta tenkou blankou spojivkou a průhlednou částí – rohovkou, hlouběji je duhovka – barevné mezikruží, v níž je otvor – zornice. Uvnitř oka je sklivec. Vnitřní část stěny oční koule vystýlá sítnice, ve které jsou buňky schopné měnit světlo na nervový signál – tyčinky (pro vidění za šera) a čípky (pro barevné vidění). Vpředu jsou oči překryty očními víčky s řasami a mazovými žlázkami. Oko zepředu omývají slzy odváděné slznými kanálky do nosu. Okem pohybují tzv. okohybné svaly. 

3.5.2 Záněty spojivky

Asi nejčastějším akutním onemocněním očí, se kterým se setkáme, jsou
záněty spojivek.

Hnisavý zánět spojivek je způsoben bakteriemi. Ty se tam mohou dostat z nečistot, rukama při protírání, při rýmě, cizími tělesy atd. Objevuje se zarudnutí spojivky (zarudlé oko), bolestivost, řezání v oku, otok víčka, hnisavý výtok z oka. Léčí se dezinfekčními očními kapkami (např. Ophthalmo Septonex). Pokud se potíže nelepší po 1–2 dnech, je vhodné vyhledat lékaře. Předepíše antibiotické kapky nebo zvolí jinou léčbu.

Nehnisavý zánět spojivek je způsoben podrážděním spojivek různými látkami. Může vzniknout po zanesení nečistot (prach), podráždění kouřem či výpary, chemikáliemi, při vystavení intenzivnímu UV světlu (svařování atd.) nebo jako součást alergické reakce. Objevuje se zarudnutí spojivky (zarudlé oko), bolestivost, řezání v oku, otok víčka, vodnatý výtok z oka. Léčí se výplachy oka různými zklidňujícími kapkami, očními roztoky, dezinfekčními očními kapkami (např. Ophthalmo Septonex). V případě alergií antihistaminiky, popřípadě k tomu určenými očními kapkami, kterými je alergik vybaven.

3.5.3 Cizí těleso v oku

Nejčastěji písek, prach, kamínky, řasy, smítka, případně třísky. Nemocný o proniknutí tělesa obvykle ví. Projevy jsou bolest, řezání, zarudnutí, pocit cizího tělesa. Postiženého vezmeme na dobře osvětlené místo, snažíme se tělísko najít – stáhnout dolní víčko s pohledem oka nahoru a horní víčko s pohledem dolů. Je nutné si před tím umýt ruce. Těleso se pokusíme vyplavit výplachem čistou vodou, popřípadě očním roztokem. Pokud se nedaří, lze zkusit opatrně odstranit vatovou štětičkou. Pokud je cizí těleso zakleslé v oční kouli nebo v rohovce, odstraňovat se je nesnažíme, oko kryjeme sterilním obvazem a vyhledáme očního lékaře. Taktéž lékaře vyhledáme, pokud i po odstranění přetrvávají potíže jako bolesti a zarudnutí nebo je přítomna porucha zraku.

!
V případě onemocnění očí se obvykle nejedná o závažná onemocnění. Léčí se většinou běžně dostupnými lokálními léky.
Při přetrvávajících potížích a nebo zhoršeném vidění je namístě vyšetření lékařem.

* * *

7 Právní aspekty


Pepíček stále není fit a Mařence se nepřestalo stýskat.

Blíží se návštěvní den a vy máte obavy, jak budou reagovat rodiče. Přemýšlíte, zda jste něco nezanedbali, jestli vám rodiče nebudou vytýkat nesprávnou péči. Co je vlastně vaší povinností zajistit ve vztahu ke svěřeným dětem v oblasti péče o zdraví?
S vybranými oblastmi tohoto tématu seznamuje následující kapitola formou otázek zdravotníka a odpovědí právníka.

Jakou kvalifikaci musí mít zdravotník zotavovací akce? 

Nezbytná míra kvalifikace zdravotníka zotavovací akce vyplývá z ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Podle citovaného ustanovení se za způsobilé osoby považují bez dalšího: lékaři, zubní lékaři, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, zdravotničtí asistenti a studenti studijního programu v oblasti vzdělávání všeobecné lékařství a zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.

Po úspěšném absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci pak i další osoby, přičemž obsah a rozsah kurzu je stanoven v příloze č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Nejedná se tedy o jakýkoli kurz první pomoci, ale o akreditovaný kurz s jasně daným obsahem.

Vnitřní směrnice Junáka ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí ve svém článku 2 odst. 6 písm. c) dále stanoví, že zdravotník musí získat osvědčení o absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci na kurzu pořádaném Junákem nebo jinou organizací, která má k pořádání takového kurzu státní akreditaci. A dále povinnost mít platné oprávnění k výkonu funkce zdravotníka vydávané Junákem. Oprávnění lze získat na stejném kurzu pořádaném Junákem, nicméně na rozdíl od osvědčení má omezenou platnost a je nutné jej periodicky obnovovat.

Na zotavovacích akcích Junáka tedy nemusí být způsobilým zdravotník, který obecně způsobilý je, avšak nemá platné oprávnění Junáka (to samozřejmě platí pouze pro „kurzové“ zdravotníky).

S jakými právními předpisy by se měl zdravotník zotavovací akce seznámit?

Povinnosti pořadatele a zdravotníka zotavovacích akcí vyplývají zejména ze shora citovaného zákona o ochraně veřejného zdraví (ustanovení § 7 až 14) a vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

Dále by se měl zdravotník zotavovací akce pořádané Junákem seznámit i s příslušnými vnitřními předpisy Junáka, tedy zejména se směrnicí k táborům a směrnicí ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí.

Nelze než doporučit si uvedené předpisy osvěžit každý rok, neboť jejich platné znění se může v mezidobí změnit, a to i významným způsobem.

Knihu Táborová ordinace koupíte na našem e-shopu

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru