RECENZE: S Komenským do komiksu

"Pokud bych mohl mít soubor dvaceti knih, které bych při různých příležitostech nosil do hodin, abych pomocí knih oživil výuku, považoval bych to za skvělou věc," říká o jednom z přínosů knihy S Komenským do komiksu autor recenze Pavel Martinovský. Sám učitel a také předseda Asociace učitelů dějepisu ČR.

Klára Smolíková a Lukáš Fibrich: S Komenským do komiksu.

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksPřed pár lety jsem na konferenci věnované Mistru Janu Husovi zaslechl názor jednoho z odborníků: Husovým problémem je, že ho dneska nikdo nečte, měl by se přeložit do současného jazyka. Když jsem se několikrát bavil se svými bývalými žáky o studiu na středních školách, řada z nich se potýkala s obdobným problémem u Jana Amose Komenského. Jeho knihy jsou zajímavé, ale ten jazyk… to se nedá číst.

Držím v ruce knihu „ S Komenským do komiksu“. Jedná se Komenského knihu a zároveň o knihu o Komenském. A co je nejdůležitější, je připravena pro čtenáře počátku 21. století. To nejen výpravou, stylem, nýbrž i jazykem.

Obálka je rozdělena do čtyř částí, protože můžeme i uvnitř knihy rozlišit čtvero informací. Nad stolem spatříme podobiznu Jana Amose, v knize najdeme kapitoly věnované Komenského životu. Na stole se nachází kniha. V knize se poučíme o Komenského dílech. A na stole objevíme kalich a srdce – kniha vypráví i o víře a o Jednotě bratrské. A konečně čtvrtou část obstarávají děti, které čtou zprávu. Dětské dobrodružství totiž vytváří čtvrtou nedílnou součást knihy. Naznačuji tím, že v knize snadno nalezneme čtvero různých základních informací a můžeme ji tím pádem využít nejméně ze čtvero různých pohledů:

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksJako zaznamenanou životní pouť Jana Amose.

Jako přehled jeho děl s několika citacemi a ukázkami – právě v této části nám Komenský vystupuje jako jeden z největších myslitelů doby a jako moderní pedagog.

Zároveň se poměrně snadno seznámíme s těžkým osudem biskupa Jednoty. A další sumu informací přináší právě ty o Jednotě bratrské. Poměrně snadnou formou se čtenář dozví mnoho podstatného, co by jinak o Jednotě složitě sháněl v odborných knihách.

A potom kniha obsahuje napínavý příběh, záznam dobrodružné hry.

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksKomiksová kniha mi připadá jako novodobé, aktualizované vydání Komenského učebnice Světa v obrazech. Komenského – myslím tím „po vzoru Komenského“ univerzální učebnice o Komenském. Neboli Komenský v obrazech. Nebo Svět v Komenském? Osobně jsem během četby a prohlížení (obrazová složka je nedílnou a veledůležitou složkou díla) našel hned několik podnětů pro práce ve škole.

Již samotný příběh, průběh etapové únikové hry, se může stát návodem pro vyučující, aby podle vzoru vytvořili pro žáky hru nebo projekt. A nemusí jít jen o hru se symboly, ale námětem jsou i různé klíčové situace, jako válka, zranění apod.

Velmi mne zaujaly celostránkové ilustrované přehledy ve stylu Jak to bylo. Jak to je (které vycházely v časopise ABC mladých techniků a přírodovědců v letech 1985 – 1991 a které řada vyučujících během výuky využívá). Tyto přehledy se mohou stát podnětem pro práci nejen v hodinách dějepisu, ale třeba i slohu (popis, vyprávění). Například na straně 40 z příběhu Chudí chudnou žáci snadno z textu a obrázků vyčtou, jaká byla situace poddaných v Komenského době a zároveň, jak sám Jan Amos svou dobu reflektoval. Nebo Zlomový rok dvanáctý (str. 11) nabízí prostor pro diskuzi, hledání kladných a záporných momentů z Komenského dětství a mládí. O pár stran dále najdeme Vědění dává křídla (str. 15), které přímo vybízí k porovnání možností studenta (žáka) tenkrát a dnes.

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksHodně podnětné, zvláště v dnešní době, jsou Rány morové (str. 55) – nejde jen o dvojí pohled, který Klára Smolíková a Lukáš Fibrich nabízí v rámci jedné strany, ale jde i o přesah do dnešní doby infekce covidu.

Podnětné pro další práci, například vyhledávání osobností pomocí internetu, je stránkový přehled Vědění je rozhovor (na str. 100). Pro další práci se nabízí jednoduché otázky: S kým si na obrázcích Komenský povídá? Čím se tito lidé proslavili? A proč ne třeba: O čem byste si s nimi popovídali vy?

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksVelmi zajímavým materiálem jsou i dvoustránkové kreslené mapy k určitému tématu. Nabízí se mezipředmětové využití se zeměpisem. Nebo jako inspirace pro vytvoření podobných map na hodinách. Například Morava na str. 32 – 33, nebo Provedu tě Evropou na str. 90 a 91. Dokázali by žáci vytvořit například mapu, kudy putoval svatý Vojtěch? A co třeba taková mapa Čech a nejbližšího okolí s průvodcem Janem Žižkou? Dokázali by žáci vytvořit současnou mapu Evropy – kudy by Jan Amos putoval a co by dnes zažil, nebo koho by potkal?

Dalším zajímavým souborem materiálů jsou „listiny“, ve kterých autoři zhutnili text. Zatímco s komiksem si lehce poradí i žáci s SPU, tyto texty mohou posloužit nadanějším, nebo starším žákům. Nemusí sloužit jako zdroj informací, ale podobně jako jiné materiály jako inspirace, nebo odrazový můstek k dalším činnostem. Například na straně 31 se v „listině“ Moravan Jan Amos zamýšlí nad svou vlastí a popisuje své působení na Moravě. Využitelnost buď v hodinách výchovy k občanství (vlast, rodina), nebo slohu (životopis) je opět nasnadě.

S Komenským do komiksu, únikovka s Ámosem, Klára Smolíková, Lukáš Fibrich, komiksI když se jedná například o komiksovou stránku, můžeme říci, že kniha vede k rozvoji čtenářské gramotnosti. Například příběh na straně 19 se jmenuje Nejoblíbenější učitel Amos. Co kdybychom z tohoto názvu vytvořili otázku: Proč je Jan Amos považován za nejoblíbenějšího učitele? Žáci najdou odpověď mezi obrázky a v obrázcích. A číst správně obrázky, to je příprava pro mediální výchovu. Je tu i možnost pohovořit o fungování školy, jak si ji představoval Jan Amos Komenský, třeba během zasedání školního parlamentu. Ke komiksu můžeme přidat text z „listiny“ na straně 18.

Zajímavé jsou i ukázky, které je možno využít v rámci mediální výchovy. Znají žáci, jaké důležité médium se prosadilo v Komenského době? Díky stranám 72 a 73 to každý zjistí snadno. A přidá-li se pohled na stranu 27 Spojit vše do jediného díla, získá čtenář komplexní porovnání dobových a současných médií.

Zajímavých je i několik Komenského citátů, které v knize nalezneme. Jsou přímo ideální jako zadání pro úvahu, nebo pro argumentaci pomocí různých příkladů. Například na straně 99 nalezneme citát Věda by měla napomoci změnit svět k lepšímu. Žáci, kdo zná nějaký vynález, nebo objev, který pomohl světu, aby byl lepší? Možná by mohlo jít o krátké motivační slovní cvičení v hodinách fyziky.

Mohli bychom pokračovat v dalších a dalších námětech pro tvořivou práci, které Komenský v komiksu nabízí.

Co říci závěrem? Mít jednu knihu Komenského v komiksu ve sborovně, aby byla k dispozici jako motivační pomůcka pro vyučující, bych považoval za samozřejmé. Pokud bych mohl mít soubor dvaceti knih, které bych při různých příležitostech nosil do hodin, abych pomocí knih oživil výuku, považoval bych to za skvělou věc.

Pavel Martinovský

Podívejte se do knihy v našem krátkém videu! 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru