rozhovor: SPRÁVNÉ R a Ř HRAVĚ S ŘÍKANKOU

V Portále vyšla kniha Já mám v krabici cukr a krupici. Autorky Ilona Eichlerová a Jana Havlíčková v ní nabízejí dětem i rodičům veselé říkanky, s jejichž pomocí se výslovnost problémových hlásek R a Ř může stát zábavou. Zeptali jsme se obou autorek, na jejich zkušenosti a rady při nácviku správné výslovnosti s dětmi.

ROZHOVOR S ILONOU EICHLEROVOU a JANOU HAVLÍČKOVOU,
 autorkami knižní 
Já mám v krabici cukr a krupici

Říkanky jsou zaměřeny na procvičování hlásek R a Ř. Patří jejich výslovnost k nejčastějším logopedickým vadám dětí?
Pokud se zaměříme pouze na výslovnost, pak špatné R a Ř patří k nejčastějším potížím a nácvik R i jeho upevňování v řeči často také trvá nejdéle.

Jaké jsou další časté logopedické vady u dětí?
Na logopedii děti přicházejí s nejrůznějšími problémy – počínaje opožděným vývojem řeči přes dysfázii, huhňavost, breptavost, koktavost až po rozštěpové vady a vady sluchu. Tyto vady často provází právě dyslálie (porucha výslovnosti), jindy se s dyslálií setkáváme samostatně. Kromě R a Ř se často cvičí L a skupiny hlásek CSZ, ČŠŽ, ĎŤŇ. Samotná náprava výslovnosti nemusí být pro dítě zrovna zábavná, je proto úkolem logopedů i rodičů pokusit se cvičení co nejvíce zpestřit. K tomu se používají nejrůznější obrázky, pomůcky a právě básničky. Snažily jsme se, aby naše básničky byly veselé a milé, zkrátka aby dělaly dětem během cvičení radost.

K procvičování hlásek jste zvolily formu říkanek. Jak jsou v knize řazeny? Mohou si rodiče vybrat jakoukoli, nebo je třeba pracovat s nimi postupně? 
V každé říkance je R či Ř spojeno vždy s jednou souhláskou (DR, TR, DŘ, TŘ...), resp. stojí v určité pozici (R, Ř na začátku slova, uprostřed...), což umožňuje procvičování právě těch slov, které už dítě zvládá. Vždy bychom však doporučovaly držet se pokynů logopeda. Ten přesně ví, kdy je potřeba kterou skupinu cvičit. Doporučí, co je vhodné zkusit a co ještě ne.
Obecně platí, že v básničce lze cvičit ta spojení, která již dítě umí ve slovech. Proto je vhodné nacvičit nejprve slova z říkanky a potom teprve zkusit říkanku celou. Pouze básničkou se dítě R nebo Ř nenaučí, k samotnému vyvození hlásek slouží slabiky či slova. Básnička je však největším pomocníkem při upevňování nacvičených hlásek v řeči, je jakýmsi mezistupněm mezi nácvikem hlásek a jejich používáním v běžné řeči.

Předpokládám, že pouze návštěvy dítěte u logopeda k nápravě logopedické vady nestačí, je třeba také aktivní zapojení rodičů. Kolik času jim doporučujete trávit s předškolními dětmi procvičováním?
Platí zde pravidlo „málo a často“. Dá se říci, že stačí cvičit 2 - 3 minuty, ale několikrát za den. Čím víckrát, tím lépe, to znamená třeba i 10krát až 15krát denně. Ideální je včlenit procvičování do každodenních činností (např. při jmenování zboží v obchodech, při pozdravech, oblékání...), aktivně vyhledávat slova s R či Ř a hned je „nenápadně“ procvičit.

Pokud děti i rodiče dobře spolupracují, jak dlouho v průměru trvá, než je špatná výslovnost R a Ř napravena?
Je to různé. Někomu stačí trochu poradit a po 2 - 3 terapiích je R na světě. Častěji se však cvičí několik měsíců, mnohdy bohužel i let. Délka nácviku záleží na mnoha okolnostech – na motivaci dítěte i rodičů, na množství času, které rodina procvičování věnuje, na obratnosti mluvidel apod. Ve většině případů je nácvik a upevňování R tvrdším oříškem než hláska Ř. Pokud se dítě naučí hlásku R, obvykle se z ní celkem snadno podaří vyvodit Ř.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru