Kontakty

Časopis pro mateřské školy a školní družiny, pro pedagogy volnočasových aktivit, pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let. 

Vydává Portál, s. r. o., IČO 49623354, Klapkova 2, 182 00 Praha 8.

Vedoucí časopisů: Martin Bedřich

Šéfredaktorka: Marie Těthalová, tethalova@portal.cz

Redakční rada: Simona Hoskovcová, František Morkes, Pavla Petrů-Kicková, Magdalena Felixová, Jana Němečková

Jazykové úpravy: Viola Somogyi

Grafický návrh: Marek Farkaš

Sazba: Filip Stránský, tisk: Triangl, a. s.

Adresa redakce: Nakladatelství Portál, s.r.o., časopis Informatorium 3-8, Klapkova 2, 182 00 Praha 8, tel.: 283 028 405,

e-mail: informatorium@portal.cz, www.informatorium3–8.cz

Inzerce: Richard Klimeš, tel.: 283 028 402, 724 635 672,
e-mail: klimesr@portal.cz

Časopis vychází měsíčně (vyjma prázdnin).

Cena výtisku 55 Kč, předplatné na rok (10 čísel) je 550 Kč.

Vychází s povolením Ministerstva kultury ČR:  ISSN 1210-7506, Evidenční číslo tiskoviny: MK ČR E 6477

Objednávky předplatného a reklamace:

SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, e-mail: portal@send.cz, www.send.cz; objednávky SMS zprávou: 605 202 115 (uveďte název časopisu, počet kusů, adresu příjemce)

Distribuce na Slovensku: Magnet press, Slovakia, s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava,

tel.: 02/672 019 31–3, e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk

Distribuce do zahraničí (mimo SR): Suweco, s. r. o., Českomoravská 21, 182 21 Praha 9,

tel.: 800 113 623, e-mail: obchod@suweco.cz

Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat texty. Nevyžádané příspěvky nevracíme.