Pro inzerenty

Profil časopisu

Časopis pro mateřské školy a družiny

měsíčník, 10 čísel
(nevychází během letních prázdnin)
INFORMATORIUM 3-8 je časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách. Najdete v něm rozhovory s osobnostmi české pedagogiky, psychologie a dalších oblastí souvisejících s výchovou a vzděláváním a také zajímavosti, které „hýbou“ světem předškoláků a malých školáků. Připravujeme pro vás články týkající se zdraví dětí i dospělých, náměty pro taneční a výtvarnou výchovu a nechybí legislativní informace. Náš časopis vám umožní nahlédnout do všeho, co zajímá mateřské školy a školní družiny!


Stáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Informatoria 3-8 pro rok 2020


 Cílová skupina

• učitelky mateřských škol
• vychovatelky školní družiny
• vedoucí zájmových kroužků pro předškolní a mladší školní děti
• pracovníci DDM

Časopis odebírají téměř všechny mateřské školy v ČR, několik set také na Slovensku. Je oblíbeným zdrojem inspirace pro školní družiny. Dvakrát ročně mailing cílený na celou oblast předškolního a mimoškolního vzdělávání.


 Rubriky

• Rozhovor
• Trendy výchovy a vzdělávání
• Téma
• Portfolio předškoláka
• Psychologie pro pedagogy
• Chceme žít zdravě
• Vyrábíme s dětmi
• Náměty pro tvořivou práci
• Nápady pro školní družinu
• Psaní bez písmen
• Počty bez čísel
• Zaujalo nás
• Inspirace od vás
• Recenze


 Vydává

Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8, IČO: 49623354 


 Náklad

14 000 výtisků, z toho 8 000 předplatitelů v ČR, 600 na Slovensku


 Vedoucí časopisů

Veronika Štefanová, tel. 283 028 400, stefanova@portal.cz


 Šéfredaktorka

Mgr. Marie Těthalová, tel. 283 028 405, tethalova@portal.cz


 Inzerce

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz,


 Adresa redakce

Informatorium 3-8, Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8


 Stálí spolupracovníci

Mgr. Erika Faltysová, psycholožka
Mgr. Patricie Koubská, výtvarnice, speciální pedagožka
Mgr. Ivana Smutná, učitelka základní školy
Alena Grimmichová, výtvarnice
Alena Kulhánková, vychovatelka školní družiny
Monika Kovalská, ředitelka mateřské školy

Redakce spolupracuje také s profesními organizacemi OMEP, Společnost pro předškolní vzdělávání, Asociace předškolní výchovy a s odborníky z pedagogických fakultStáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Informatoria 3-8 pro rok 2020


 Přehled rozměrů a ceník inzerce časopisu Informatorium 3–8


Standardní inzertní plochy
- umístění na inzertních stranách časopisu


Formát A – Celostrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 285 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 198 x 273 mm

4. strana obálky  
40 000 
2. a 3. strana obálky 
26 000 Kč 
Uvnitř čísla        
16 000 Kč 


Formát B – Půlstrana

Rozměr se spadávkou: 210 x 140 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 198 x 134 mm

Cena 
10 000 


Formát C – Čtvrtina strany

Rozměr se spadávkou: 103 x 140 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 97 x 134 mm

Cena 
8 000 


Speciální inzertní plochy
- umístění na redakčních stranách časopisuFormát 1 – Velký podval

Rozměr na zrcadlo: 198 x 90 mm

Cena 
9 000 


Formát 2 – Malý podval

Rozměr na zrcadlo: 198 x 68 mm

Cena 
7 800 


Formát 3 – Tip

Rozměr na zrcadlo: 116 x 60 mm

Cena 
4 000 


Formát T – Aktivity

Rozměr na zrcadlo: 85 x 73 mm

Plocha určená pro prezentaci pobytů, výletů a mimo školních aktivit. Inzerát obsahuje textovou část a obrazovou část. Textová část má maximálně 400 znaků. Inzerci zpracujeme sami ze zadaných podkladů.

Cena 
2 200 


Vkládaná inzerce

Gramáž do 20 g
       2,60 Kč/kus
Gramáž do 50 g 
       4,50 Kč/kus 
Gramáž do 100 g 
       6,00 Kč/kus
Gramáž do 150 g 
       7,40 Kč/kus


Webová inzerce – bannery

1920x400
       3000 Kč/měsíc

 

Bonusy

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet vkladů, facebooková prezentace
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příprava podkladů

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný rozměr s ořezovými značkami, při formátu na spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve vektorovém formátu (.eps, .ai)


Kontakt

Manažer inzerce: 
Richard Klimeš, tel. 283 028 402, 724 635 672, e-mail: klimesr@portal.czProhlášení GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Společnost PORTÁL, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje inzerce (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PORTÁL, s.r.o., se sídlem Klapkova 2, Praha 8, identifikační číslo:49623354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 24697 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Klapkova 2, Praha 8, 182 00, mail klimesR@portal.cz, telefon 283 028 402.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpis

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně zaslání objednávky, podkladů inzerce, kontroly výstupů, řešení odpovědnosti za chybné výstupy, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání a úpravě podkladů, doručení zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.1. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.