Za vším hledej vztahy

Možnost, jak se seznámit s dětskou psychoterapií, nabízí publikace psychiatra a terapeuta Petra Pötheho s názvem Vývojová a vztahová terapie dětí.

Autor vychází ze své mnohaleté a rozsáhlé praxe, impulzem k vytvoření knihy byla též vysoká poptávka po terapeutických službách v době po covidu-19. Pandemii uvádí Peter Pöthe jako jeden ze spouštěčů nebývalého nárůstu zájmu o tuto odbornou službu. 

Text je rozdělen do dvou hlavních částí s ústředním tématem vztahové a vývojové psychoterapie dětí. Prvních sedm kapitol se věnuje zevrubnému vysvětlení příčin a důvodů vyhledání psychoterapeuta. Autor velmi jasně a srozumitelně popisuje roli terapeutů, jejich funkci i to, co není v jejich kompetenci a odborných možnostech – například určovat diagnózy či vydávat zprávy a potvrzení pro úřady. Rozlišuje mezi poradenstvím a psychoterapií, což laik někdy zaměňuje. Nabízí popis technických parametrů – času, mechanismů – terapeutického procesu a praktické kroky, jak by klient měl a mohl postupovat při kontaktu a komunikaci s terapeutem. Zmiňuje vědomé i nevědomé cíle lidí, kteří o dítě pečují, očekávání klienta – v uvedených případech dítěte –, objektivní cíle a prostředky terapeutického působení, jako je hra, sen, rozhovor či interpretace. Dává si záležet na tom, aby srozumitelně vysvětlil a popsal všechny strany vstupující do procesu, tedy terapeuta, klienta, pečovatele – což nemusí být biologický rodič, ale například prarodiče nebo pěstouni. 

Druhá část knihy v šesti kapitolách předestírá praktické kroky terapie a jednotlivé jevy, jež mohou zapříčinit vyhledání dětského terapeuta. Autor zmiňuje vývojový deficit, regrese, agrese, projevy násilného chování. Vše zasazuje do společenského kontextu. Postupuje k úskalím adolescentního věku a jeho průvodním jevům. Jako formativní vidí vztah s rodiči – hledání polohy mezi závislostí a autonomií –, zaobírá se rolí absentujícího rodiče a dále aktuálními jevy, jako jsou otázky pohlavní identity, sebeubližování a suicidální fantazie. Opět je přítomný společenský kontext, Peter Pöthe vysvětluje roli rozvodu či rozpadu vztahu a uspořádání společného soužití dítěte s dospělými – zmiňuje neúplné rodiny, pěstounskou péči, dětské domovy i rizika péče příbuzenské. 

Placená zóna