Pro inzerenty


Profil časopisu

Časopis o lidech a vztazích mezi nimi

Měsíčník, který se zaměřuje na kvalitní popularizaci psychologie. Čtivě, ale nikoli povrchně seznamuje široké čtenářské publikum s důležitými psychologickými tématy. Přispívají do něj přední čeští odborníci svými články o zdraví, vztazích, psychoterapii a společnosti. Spolupracuje se známými osobnostmi a odborníky.


Stáhněte si náš Mediakit


 Cílová skupina

Čtenáři se zájmem o partnerské vztahy, psychologii, sebezdokonalování a sebevzdělávání, SŠ a VŠ studenti, psychologové a terapeuti, HR pracovníci a pracovníci v pomáhajících profesích.

  • časopis s mimořádně stabilním předplatitelským kmenem
  • velkou část čtenářů Psychologie dnes tvoří studenti
  • 45 % čtenářů uvádí, že jim časopis pomáhá v jejich profesi nebo studiu
  • 51 % čtenářů si časopis Psychologie dnes kupuje pravidelně, 8–10 čísel ročně
  • 90 % čtenářů uvádí, že si nekupuje konkurenční časopis o psychologii
  • typický čtenář Psychologie dnes je žena, ve věku 22–45 let, s VŠ vzděláním nebo maturitou
  • 20 % čtenářů uvádí zájem o nové komunikační technologie a elektronickou verzi časopisu

Zdroj: čtenářská anketa 2016, vzorek 1100 respondentů

Remitenda se distribuuje do autobusů Student Agency a vlaků Regio Jet, gynekologických ambulancí, psychologických poraden, na veletrhy, akce a festivaly Mezi ploty, TEDxPrague, Wannado, Svět knihy, Evolution ad., do škol, na odborné konference a kongresy.

Náklad

10 000 výtisků, z toho předplatitelé 6 000 v ČR, 700 na Slovensku

Inzerce

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz


Časopis vychází měsíčně, distribuci zajišťuje PNS, a. s. Distribuce na Slovensku Pressmedia, Magnet press. 


 Přehled rozměrů a ceník inzerce časopisu Psychologie dnes


Standardní inzertní plochy
- umístění na inzertních stranách časopisu

Formát A – Celostrana

Rozměr se spadávkou: 210 × 297 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 197 × 284 mm

4. strana obálky  
56 000 
2. a 3. strana obálky 
36 000 Kč 
Uvnitř čísla        
18 000 Kč 


Formát B – Půlstrana

Rozměr se spadávkou: 210 × 145 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 197 × 139 mm

Cena 
12 000 


Formát C – Čtvrtina strany

Rozměr se spadávkou: 102 × 145 mm + 5 mm
Rozměr na zrcadlo: 95 × 139 mm

Cena 
9 000 


Formát D – Šestina strany

Rozměr na zrcadlo: 90 × 87 mm

Cena 
3 000 Speciální inzertní plochy
- umístění na redakčních stranách časopisu

Formát 1 – Velký podval

Rozměr na zrcadlo: 197 × 90 mm

Cena 
9 000 


Formát 2 – Malý podval

Rozměr na zrcadlo: 197 × 68 mm

Cena 
8 000 


Formát 3 – Box

Rozměr na zrcadlo: 95 × 110 mm

Cena 
7 000 


Formát 4 – Knižní tip

Rozsah: 550 znaků + obálka knihy

Cena 
3 500 


Vkládaná inzerce

Gramáž do 20 g
       2,60 Kč/kus
Gramáž do 50 g 
       4,50 Kč/kus 
Gramáž do 100 g 
       6,00 Kč/kus
Gramáž do 150 g 
       7,40 Kč/kus


Webová inzerce – bannery

1920×400
       3000 Kč/měsíc

 

Bonusy

Poskytujeme individuální slevy na opakování inzerce a počet vkladů, facebooková prezentace
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Příprava podkladů

PDF v tiskové kvalitě: rozlišení 300 DPI, přesný rozměr s ořezovými značkami, při formátu na spad s přesahem 5 mm.
Výroba inzerátu: text (MS Word) + obrázky v tiskové kvalitě (300 DPI – .jpg, .tif, .psd) + logo ve vektorovém formátu (.eps, .ai)


Kontakt

Manažer inzerce: 
Richard Klimeš, tel. 283 028 402, 724 635 672, e-mail: klimesr@portal.czProhlášení GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Společnost PORTÁL, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje inzerce (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PORTÁL, s.r.o., se sídlem Klapkova 2, Praha 8, identifikační číslo:49623354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 24697 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Klapkova 2, Praha 8, 182 00, mail klimesR@portal.cz, telefon 283 028 402.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpis

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně zaslání objednávky, podkladů inzerce, kontroly výstupů, řešení odpovědnosti za chybné výstupy, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání a úpravě podkladů, doručení zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.1. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.