Homo increpans - člověk žehrající

Sotva lze popřít, že v naší současnosti je výrazným znakem češství žehrání. Potkává nás všude, před obrazovkami, nad půllitry, v rodinách i na pracovištích, najdeme je i sami v sobě. Zdá se, že je to náš charakteristický rysinterakce s naší dobou. Výraz"žehrati"je výstižný, být žehravým vždy znamená nést v sobě tendenci k specifickému přístupu k věci, a být i nad ní. Nadáváme, spíláme na politiku, na zvyšování cen, na fotbalistu, kterýnedal z pěti kroků branku.Slovník spisovného jazyka českého určuje význam"žehrati"takto:"...vyjadřovat nespokojenost, hubovat, stěžovat si nebo nevražit, žvanit, žárlit..."; uvádí i spanilé substantivum"žehravec".Žehráme všichni, někdo víc, někdo méně, a věcí hodných žehrání je přemnoho.Nechci se pouštět do psychologie národa, přesto mám za to, že v žehrání jsme mistry. Do žehrajícího prostředí se rodíme a propadáme mu podle zaměření osobnosti. Mezi autentickou žehravostí a zlým nadáváním je obdobný vztahjako mezi humorem a sarkasmem. Žehrání může usnadnit navazování kontaktu a rezonanci, přižehráváme-li s žehravci. Žehravost je také nakažlivá, nejlíp se žehrá v neformální skupině. Žehrání má ovšem rovněž negativní účinky,odmyslíme-li si, že kazí dobrou náladu a dobré spaní. Je tu ještě kontraproduktivní efekt - věc nepromýšlíme, nehledáme souvislost s kontextem, žehrání se uzavírá samo v sobě a nemyslí na nápravu poměrů.Příklady žehravců není třeba uvádět, ty nás přímo zahlcují. Jak je tomu vždy u každé osobnosti, žehravec se od žehravce liší, žehrání má své osobité styly. Podlehneme-li divnému archetypickému pokušení psychologie, můžemevyjmenovat určité typy:1.Notorický žehravecje častý typ žehrání; nemusí to být pesimista, častěji spíše nastavuje masku škarohlída, náladově je konzistentní, aspoň na povrch, vždy se od něho žehrání očekává; bývá plný gest, vitality, témata sinevybírá, za vděk bere vším (víte-li o této jeho vášni, lze s ním dobře navázat kontakt);2. Rozmarný žehravecbývá veselý, rozjařený, brblání je jeho silnou potřebou, žehrá pro žehrání, oplývá širokou slovní zásobou, docela pobaví, pokud zrovna nežehrá na vás (v mezilidských vztazích je aktivní, prosociální);3.Zlolajný žehravecje téměř opakem předchozího stylu, je k nevystání, jeho formulace jsou zlé, nenávistné a plné zášti; slovník mívá obhroublý až vulgární. Leckdy brblá i na sebe (sociální vztahy navazuje obtížně, a to imezi zlolajnými žehravci);4.Extrapunitivní žehravec se vyznačuje agresivitou vůči druhým, ve výrazech je silácký, používá slov hranatých a pichlavých; patří k těm extravertům, kteří jsou agresivní, bez empatie, lépe je se mu vyhnout (navazuje jenpovrchní sociální vztahy, bývá neoblíben);5.Osudový žehravecsvé brblání směřuje na osud, který je k němu krutý, nemilosrdný, svá selhání vytěsňuje; anglický výraz"fatal"má kromě"osudový"význam i"zhoubný", a toto adjektivum je natento typ jako ušité - zhoubnost bývá osudná právě pro něj (jeho sociabilita je oslabena až ochromena, je sociálním solitérem, jakkoli potřebuje i vyhledává posluchače);6.Žehravec naokoje žehravec především proto, aby se nelišil od davu, žehrá, protože žehrání patří k roli moderního člověka, k lidem bývá většinou shovívavý (sociální vazby navazuje tak dobře a tak špatně jako nežehravec);7. Žehravec poetickýje básnicky zanícený, miluje obraznou řeč; bývá to milý a zajímavý hoch, jeho žehrání bývá jen pózou, aby si zahrál na hřišti poetického vidění světa a sebe (je přizpůsobivý, dobrý kamarád, zvláště, je-lichválen, bývá docela vtipný a vítaný).Jako u všech typologií i zde jsou vyhraněné typy poměrně vzácné, jakkoli je žehrání u nás časté. Je škoda, že česká psychologie si nevšímá této pozoruhodné vlastnosti. Žehrání je dnes módou, kdo chce být"in",musí žehrat; v mnoha případech nebývá nijak patologické, spíše nevinné, někdy úsměvné a rozptylující.Jedno pozitivum přináší žehrání všech odstínů: žehrajíce na poměry, na tchyni či na osud nebo spoluobčany dospíváme k názoru, že my jsme lepší, a posilujeme si tak svou sebeúctu. A protože se dnes žehrá nejvíce napolitiku, měli bychom být politikům vděčni, že nám v žehrání poskytují účinný obranný mechanizmus ega. Buď jim za to dík.

Placená zóna

Vladimír Michal