MATEŘSKÁ ŠKOLA - TEORIE A PRAXE I.

Eva Šmelová Olomouc, Univerzita Palackého 2005Učební text Mateřská škola - Teorie a praxe I. reaguje na současné trendy transformace školství a věnuje pozornost předškolnímu vzdělávání v souladu se záměrem deklarace o vysokoškolském vzdělávání učitelů mateřských škol, kteráje součástí Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha).To byl výrazný impulz pro řadu vysokých škol, které na tento podnět reagovaly a připravily studijní programy pro vzdělávání učitelů mateřských škol. Stále se však potýkáme s nedostatkem studijní literatury, která by bylaoporou pro studenty příslušného oboru. Proto velmi vítám podnět i přístup autorky předkládaného učebního textu.Obsahová část učebnice je členěna do 11 základních kapitol, které v systematickém uspořádání nabízejí čtenářům základní poznatky z oboru předškolní pedagogika. Autorka uvádí čtivým způsobem informace o pojetí dítěte vhistorickém kontextu, o počátcích vývoje institucí pro děti předškolního věku, o tvorbě předškolních vzdělávacích dokumentů, což prezentuje v první části učebnice s podtitulem Ohlédnutí do historie.Druhá část učebnice je věnována teoretickým východiskům současného předškolního vzdělávání. Pozornost autorka věnuje vývoji dítěte předškolního věku, faktorům, které se podílejí na rozvoji osobnosti dítěte předškolníhověku, rodině, mateřské škole, ale také pojetí současného předškolního vzdělávání i interakci a komunikaci v pedagogických situacích, zásadám uplatňovaných v práci předškolního pedagoga a projektování.Předkládá aktuální problematiku, která samozřejmě nemá vyčerpávající informativní podobu, ale čtenáře - studenta vede k zamyšlení, k formulaci problémů a otázek i k plnění určitých úkolů vztahujících se k příslušné kapitole.Lze konstatovat, že formální stránka učebnice, která je strukturovaná s ohledem na studijní cíle každé kapitoly a členěna na konkrétní obsah, rozšiřující text, shrnutí kapitoly, klíčová slova, kontrolní otázky a úkoly apoužitou literaturu, odpovídá požadavkům na tvorbu učebnic.Učební text je zdařilým publikačním výstupem autorky, která vychází ze svých dlouholetých zkušeností získaných zejména v mateřské škole, ale i na škole vysoké. Učebnice svou výstavbou propojuje teorii i praxi, což vysoceoceňuji.

Placená zóna

Prof. PhDr. Alena Nelešovská, CSc.