Jak pracuje česká sekce OMEP

Nosným tématem loňského roku, jak ostatně dokládá výroční zpráva za rok 2003, byla předškolní výchova a vzdělávání z pohledu organizace UNESCO, která vymezuje předškolní výchovu na vývojové období od narození dítěte do osmi letvěku. Závěry"Národní zprávy o stavu předškolní výchovy, vzdělávání a péče o děti předškolního věku v České republice"byly východiskem pro projekt, který se ve své první fázi zaměřil na estetickou výchovu v rodině iv institucionální výchově. Druhá část byla věnována péči o děti od narození do tří let věku. K této tematice se vztahoval seminář Doc. PhDr. Milady Rabušicové z Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. Mezinárodní spolupráce českésekce OMEP se zacílila na země visegrádské čtyřky, které se potýkají s obdobnými problémy. První setkání se konalo na Slovensku a v Maďarsku a náplní byla institucionální předškolní výchova na prahu 3. tisíciletí. O předškolnívýchově se jednalo v Düsseldorfu, při vzájemných výměnných pobytech, které byly, zvláště před vstupem ČR do EU, velkým přínosem. Zástupkyně Českého výboru OMEP se zúčastnily regionálního setkání OMEP v Helsinkách, kde sehledaly způsoby, jak může být institucionální výchova nápomocna rodinné. Světové konference v Turecku se z ekonomických důvodů neúčastnil žádný zástupce z ČR, její závěry jsou k dispozici v písemné podobě. Mezinárodní archiv,který vede PhDr. Věra Mišurcová, získal v loňském roce cenné materiály z Norska a Francie, které doplnily mezeru ve vývoji OMEPu. Letošní rok byl zahájen výroční členskou schůzí, jejímž tématem byla přednáška JUDr. KarlaVoldřicha s názvem:"Od rodinného práva k rodinné politice očima právníka."Bude pokračovat zájezdem po stopách J. A. Komenského, mezinárodní konferencí na téma"Rodinná politika na podporu rodin s předškolnímidětmi", spoluprací s Düsseldorfem, projektem Sokrates a evropským setkáním zástupců OMEP v Irsku.

Placená zóna

Mgr. Pavla Kicková, MŠ Strančice