Online archiv

Autor: Monika Kullašová

Senioři v médiích

Monika Kullašová, 12/2010
Ve výzkumu ke své diplomové práci jsem zkoumala roli médií v prezentaci seniorů. Dotazníkového šetření se účastnili respondenti ve věku 20-80 let profesně spojení s prací se seniory, médii a žurnalistikou. Až 43 % respondentů si myslí, že jsou senioři prezentováni v přiměřené míře. Přesto mnohým vadí způsob, jakým média o seniorech pojednávají, ať už ve smyslu ekonomické zátěže pro stát a mladou generaci, nebo že podávají zkreslené informace v jejich neprospěch (67 % celkem, novináři 92 %). Většina se však shoduje na tom, že téma „senioři“ není pro mediální svět moc atraktivní. Nejvíce se o nich pojednává v televizi (65 %) a to převážně o oblasti trestního práva - senioři jako oběti krádeží. V rozhlase jsou pro posluchače seniory vyhrazeny bloky rozhovorů s významnými osobnostmi, s lidmi, kteří prošli různými režimy, vzpomínek, zkušeností a rad dalších seniorů, s dechovou hudbou či diskusemi. Výzkum ale negativní působení médií na postoje a chování mladé generace potvrdil jen částečně (26 %). Podle respondentů jsou důležitější zkušenosti s lidmi žijícími v našem přirozeném prostředí (37 %). Zajímavé bylo zjištění, že žurnalisté zastávali názor na negativního působení médií celkem v 36 %. Podle mnohých respondentů je prezentace seniorů samotných nedostatečná a měli by se více zviditelnit. Zprávy o seniorech vyvolávají především soucit, hněv vůči médiím a pohoršení. Přestože nejsou pro mediální svět a byznys již tolik atraktivní (77 % odpovědí celkem, novináři 64 %), mohou se na životě společnosti podílet různými způsoby. Druhá část výzkumu byla zaměřená na obsahovou analýzu seriózního celostátního tisku (MF Dnes, Lidové noviny, Právo) v období září-říjen 2009. Základní výzkumnou otázkou bylo množství a obsah článků o seniorech, především s ohledem na Mezinárodní den seniorů 1. října. Přestože obsah mediálních informací byl ovlivněn jednáním o Lisabonské smlouvě a návštěvou papeže Benedikta XVI., bylo článků o seniorech jako takových velice málo. Z celkového počtu 344 článků bylo seniorům věnováno pouze 15 %. V dotaznících respondenti předpokládali, že největší četnost témat se bude týkat trestné činnosti vůči seniorům (32 %), ekonomických otázek (30 %) a zdraví (15 %). V obsahové analýze se tyto předpoklady potvrdily. Samotní senioři se prezentují málo. Jejich aktivní život, společenské akce pro seniory a jejich úspěchy se v médiích neobjevují téměř vůbec. Charakter článků byl převážně negativní (58 %), právě s ohledem na zprávy o seniorech jako obětech krádeží, přepadení či podvodů. Seniory prezentuje nejvíce deník Právo (46,1 %). Označení této věkové kategorie se v denících různí od „důchodce“ (36 %), „starý/-á x let“ (26 %), „senior“ (23 %), „babička“ (6,8 %). Jazyková volba slov může velmi ovlivnit charakter článku a pocity, které ve čtenářích může vyvolat. Média by podle mého názoru měla sloužit jako prostředník pro seniory a společnost, aby vzájemně pěstovali pochopení, toleranci a podíleli se na podpoře postojů a názorů mladých generací - a právě v této oblasti vidím značné rezervy.