Aktuality z MŠMT ČR

Zapojení dětí v povinném předškolním vzdělávání je jedním z úkolů Dlouhodobého záměru MŠMT na období 2019–2023, přičemž je tento úkol rozšířen ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) v rámci prvního realizačního období na klíčový cíl (implementační kartu Podpora předškolního vzdělávání) „Zvýšit účast na předškolním vzdělávání dětí všech věkových skupin, které jsou cílovou skupinou předškolního vzdělávání podle školského zákona (tedy od 3 let věku)“. Důležitost předškolního vzdělávání jako základ pro celoživotní učení je deklarována v mnoha mezinárodních studiích. Účast v předškolním vzdělávání se projevuje pozitivně i v úspěšnosti v mezinárodním testování. Například sekundární analýza PISA15 potvrzuje, že děti, které se institucionálního vzdělávání účastnily delší dobu, byly v testování úspěšnější.

Z dat MŠMT tak vyplývá, že zapojení dětí do povinného předškolního vzdělávání (PPV) každým rokem stoupá. K 30. 9. 2021 je zapojených 97,96 % dětí do PVV. Z výzkumu Technické agentury České republiky (TA ČR) je patrné, že po zavedení povinného předškolního vzdělávání narůstá počet pětiletých dětí v mateřské škole ve strukturálně postižených regionech. V Karlovarském kraji od školního roku 2016/2017 do školního 2018/2019 stoupl počet zapojených dětí do PPV o 8 %, v Ústeckém kraji se jedná o zvýšení o 2 %.

V současné době dále stoupl meziročně počet běžných mateřských škol z původních 5314 na 5344. Zvýšil se meziročně počet dětí v mateřských školách o 2 886. Z projektu IROP bylo na období 2021–2027 schváleno pro rozvoj mateřských škol 3 761 980 476 Kč.

V roce 2021 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021. Hlavním cílem projektu bylo zprostředkování úhrad školního stravování a dalších vzdělávacích aktivit pro děti z rodin, které se dočasně nebo dlouhodobě nachází v nepříznivé finanční situaci. Tato výzva bude pokračovat i v roce 2022. Z mnoha výzkumů bylo totiž doloženo, že čím dříve do předškolního vzdělávání dítě nastoupí, tím více se eliminuje riziko odkladu školní docházky, zvýší se jeho šance na pozdější úspěšnost v základním vzdělávání a omezí se předčasný odchod ze vzdělávání.

-red-