Pro inzerenty

Profil časopisu

Jediný časopis v ČR, který se obrací zároveň na pedagogy i rodiče.

Vztah rodiny a školy je v dnešní době klíčový – časopis je partnerem oběma stranám. Zabývá se řešením problémů, s nimiž se učitelé a rodiče setkávají při výchově a vzdělávání dětí. Pomáhá při školní i domácí přípravě, při výběru vhodné střední školy, pravidelně se věnuje i zdravotní problematice, dětské psychologii či pedagogice volného času. 

Časopis se zaměřuje jak na každodenní praxi v klasických školách, tak na alternativní pedagogické směry a nové trendy ve vzdělávání. Poradenské rubriky slouží jako prostředník mezi pedagogickou a rodičovskou veřejností a vzdělávacími institucemi či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soustavně mapujeme také svět dnešních dětí – co je baví, zajímá, inspiruje. 

V časopise najdete různé náměty a výukové materiály, které lze využít ve škole i pro domácí procvičování. Pravidelnou součástí jsou též recenze učebnic, aktuality z dění na školách či rozhovory se zajímavými osobnosti z oblasti výchovy a vzdělávání

Rodina a škola – dobrý průvodce na cestě výchovou a vzděláváním. Čtení o škole, které vás bude bavit


Kontakt na inzertní manažery

Richard Klimeš, GSM: 724 635 672, tel.: 283 028 402, klimesr@portal.cz


Stáhněte si náš Mediakit

Harmonogram uzávěrek Rodiny a školyProhlášení GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ 

Společnost PORTÁL, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje inzerce (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

  1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE 

1.1 Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PORTÁL, s.r.o., se sídlem Klapkova 2, Praha 8, identifikační číslo:49623354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soud Praha, oddíl C, vložka 24697 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Klapkova 2, Praha 8, 182 00, mail klimesR@portal.cz, telefon 283 028 402.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpis

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně zaslání objednávky, podkladů inzerce, kontroly výstupů, řešení odpovědnosti za chybné výstupy, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání a úpravě podkladů, doručení zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby včetně provozu software a ukládání dat.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.1. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.