Kontakty

Rodina a škola:

měsíčník pro ZŠ, rodiče školáků, pedagogy ZŠ i  volnočasových aktivit, psychologicko pedagogické poradny.

Vydává Portál, s. r. o., IČO 49623354 • Jednatel: Martin Bedřich • Vedoucí oddělení časopisů: Martin Bedřich 

Adresa redakce: Nakladatelství Portál, s.r.o., Rodina a škola, Klapkova 2, 182 00 Praha 8

Vedoucí časopisů: Martin Bedřich

Šéfredaktor: Jan Nejedlý, nejedly@portal.cz, tel.: 283 028 401, e-mail: ras@portal.cz, www.portal.cz/ras  

Grafická úprava: Filip Stránský 

Jazyková úprava: Radmila Pavelková 

Inzerce: Richard Klimeš, tel.: 283 028 402, 724 635 672, klimesr@portal.cz 

Redakce si vyhrazuje právo texty redigovat a krátit.

Časopis vychází měsíčně (kromě prázdnin)  Cena výtisku 55 Kč, předplatné na rok (10 čísel) je 550 Kč. 

Objednávky předplatného i všechny dotazy, reklamace a urgence týkající se předplatného: SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225, fax: 225 341 425, e-mail: portal@send.cz; www.send.cz

Objednávky SMS zprávou: 605 202 115 (uveďte název časopisu, počet kusů, adresu příjemce) 

Distribuce: PNS, a. s. 

Předplatné na Slovensku: Magnet press, Slovakia, s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, tel.: 02/672 019 31–3,       e-mail: predplatne@press.sk, www.press.sk 

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137,          P. O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: 02/444 588 21,  fax: 02/444 588 19 

Distribuce do zahraničí (mimo SR): Suweco, s. r. o., Českomoravská 21, 182 21 Praha 9, tel.: 800 113 623,      e-mail: obchod@suweco.cz 

ISSN 0035-7766 • Evidenční číslo tiskoviny: MK ČR E 4634 

tiskne Triangl, a. s.