Plán hlavních úkolů a priority České školní inspekce na školní rok 2022/2023

Po projednání vedení MŠMT ČR dne 28. 6. 2022 bylo schváleno znění kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle kterých bude Česká školní inspekce školy a školská zařízení ve školním roce 2022/2023 hodnotit. Kritéria vychází z modelu tzv. kvalitní školy.

Česká školní inspekce v mateřských školách zapsaných do školského rejstříku v rámci inspekční činnosti:

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy,

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů ve školách,

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb,

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu.

Při hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb vychází Česká školní inspekce ze zásad a cílů vzdělávání stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž základním kritériem hodnocení je zejména účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení.

V rámci inspekční činnosti Česká školní inspekce zejména kontroluje dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a to včetně zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů a včetně poskytování školního stravování, realizuje veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu a kontroluje předávání údajů z dokumentace školy a ze školní matriky MŠMT.

Stížnost, podnět k zahájení inspekční činnosti může podat každá osoba. Zahrnuty jsou taktéž osoby nezletilé. Za stížnost se považuje takové podání, kterým se stěžovatel domáhá ochrany svých práv a požaduje nápravu. Stížnost je možno zaslat prostřednictvím pošty, e-mailové korespondence nebo telefonicky. Zde je však nutno podotknout, že telefonické podání je problematické, protože zde není možno obsah sdělení žádným způsobem doložit. Česká školní inspekce neposuzuje stížnosti na základě názvu či nadpisu, ale na základě obsahu. Prošetřeny jsou všechny podněty.

SPECIFICKÉ ÚKOLY V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

  • Integrace a vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v mateřských školách, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání dětí a žáků z Ukrajiny.
  • Výsledky vzdělávání v mateřských školách ve vztahu k přechodu dětí do základních škol.

DALŠÍ ÚKOLY

  • Konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení.
  • Hodnocení účinnosti opatření přijatých školami / školskými zařízeními k odstranění zjištěných nedostatků.
  • Inspekční činnost na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce.
  • Inspekční činnost na základě žádosti pro účely přiznání dotací podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vedení evidence školních úrazů.

Placená zóna

-red-