Metodika požární ochrany

Podmínky požární ochrany pro stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení jsou aktuálně upraveny v § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., (dále jen „vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb“). Co je dobré vědět o konceptu požární ochrany v mateřské škole? A na co si dát pozor? Základní přehled v tématu požární ochrany, včetně plánovaných změn od ledna 2023, přinášíme v následujícím příspěvku.

Účel požární ochrany

Hlavním účelem požární ochrany je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví dětí, osob, zaměstnanců a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Dokumentaci o začlenění mají povinnost zpracovat pouze provozovatelé činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, a to způsobem, který je uveden v § 28 a § 40 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Nárůst povinností dopadající na právnické nebo podnikající fyzické osoby s nárůstem „požární nebezpečnosti“ jimi vykonávané činnosti. Provozované činnosti se člení do kategorií:


  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím,
  3. s vysokým požárním nebezpečím.


Mateřské školy jsou zařazeny do kategorie zvýšeného požárního nebezpečí.


Prostor MŠ může být situován nejvýše ve druhém nadzemním podlaží budovy, podle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. Prováděcím předpisem ke zmiňovanému zákonu je vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), stanovuje způsob provádění povinností uvedených v zákoně o požární ochraně. V roce 2014 byla novelizována vyhláška o požární prevenci vyhláškou č. 221/2014 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Novelizace nahradila osoby s omezenou schopností pohybu a orientace osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a definovala je, mimo jiné, jako těhotné ženy nebo jako osoby doprovázející dítě do tří let věku. Pokud tedy dětská skupina, mateřská školka nebo jesle poskytují péči o děti mladší tří let, musí být začleněny do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím, nezávisle na počtu těchto dětí.


Dokumentace požární ochrany v případě zvýšeného požárního nebezpečí:


1. Začlenění provozovaných činností.
2. Směrnice školení požární ochrany (plány školení).
3. Organizační směrnice požární ochrany.
4. Odborná příprava požárně preventivních hlídek (pokud se jedná o prostor s nejméně třemi zaměstnanci).
5. Požární řád.
6. Požární poplachová směrnice.
7. Přehled termínů kontrol a revizí.
8. Evakuační plán – textová a grafická část.
9. Operativní karta – textová a grafická část.
10. Záznamy o školení PO.
11. Požární kniha.V lednu 2023 by mělo dojít k účinnosti novely, která zásadním způsobem zpřísní technické požadavky pro nově kolaudované stavby péče o dítě, zařízení předškolní výchovy a vzdělávání a dětské skupiny.

Novelizace se významně dotkne provozu dětských skupin

Novela zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nově v § 5 odst. 1 písm. d) zakotvuje v rámci podmínek poskytování služby péče o dítě v dětské skupině i podmínky požární ochrany. Návrh nové úpravy požární ochrany staveb nebo jejich částí užívaných pro provoz dětských skupin částečně nahradí a doplní současnou úpravu dotýkající se stavby užívané k činnosti školy a školského zařízení. Nezbytnost úpravy vyhlášky je odůvodněna tím, že unijní právní úprava i právní řád České republiky předpokládá zajištění požární ochrany staveb, která musí být dostatečná s ohledem na sledovaný záměr, kterým je ochrana života a zdraví osob a majetku před požáry. Z důvodu zajištění adekvátní bezpečnosti dětí pak zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zakotvuje podmínky požární bezpečnosti pro zápis do evidence poskytovatelů, respektive podmínky pro prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Cílem návrhu je zachování dostatečné požární ochrany staveb, ve kterých budou prostory užívané pro poskytování služby péče, včetně o dětské skupiny.

Placená zóna

-red-