Mark SelikowitzPraha, Portál 2005. 197 s.Kniha australského autora je praktickou příručkou zejména pro rodiče a vychovatele dětí s Downovým syndromem. V souladu s novějšími poznatky, které činí osud těchto dětí radostnější, je laděna optimisticky. Klade si za cílzodpovědět otázky, jež tanou na mysli rodičům zaskočeným tím, že se jim dítě s Downovým syndromem narodí, i jejich okolí. Zabývá se užitečností programů rané péče a dalších přístupů, jež by měly podpořit vývoj těchto dětí.Nabízí pomoc při řešení otázky, zda má dítě navštěvovat speciální školu anebo se vydat po cestě integrace.Úvodní kapitoly nabízejí pomoc v prvotním setkání rodičů s dítětem s postižením po jeho příchodu na svět. Učí je rozumět vlastním reakcím a zpracovávat je. Prostor je věnován i dopadu nové situace na manželství a rodinudítěte. Věnuje pozornost zdravým sourozencům a pomáhá jim postižení vysvětlit.Srozumitelně je vysvětlena historie Downova syndromu, jeho typické projevy a příčiny. Názorně je přiblížena různost forem Downova syndromu a je podán výklad chromozomálních odchylek. Kniha nastiňuje typický vývoj dítěte sDownovým syndromem, jeho silné i slabé stránky, příznačné nerovnoměrnosti a zvláštnosti ve vývoji jednotlivých psychických funkcí a osobnosti. Pozornost je věnována též nemocem, jimiž tyto děti nejčastěji trpí. Ukázány jsounové možnosti medicíny, jež zásadně proměňují životní vyhlídky těchto dětí. Autor nepřehlíží ani některé nápadnosti v chování (plazení jazyka, slinění, záchvaty vzteku) a radí, jak na ně.Další část knihy je věnována službám pro děti s Downovým syndromem a jejich rodiny. Je vysvětlen koncept rané péče, v českém překladu ne zcela přesně nazvaný jako včasná péče. Respitní péči, zde nazvanou odlehčovací, jsmesi s profesorem Matějčkem zvykli nazývat péčí úlevnou. Text by se zde hodilo doplnit poučením o preventivních lékařských prohlídkách. Hovoří se o výchově k samostatnosti, o sexuální výchově a prevenci sexuálního zneužití, opracovní přípravě dětí. Autor je si vědom, že rodiče hledají pomoc i mezi alternativními léčebnými přístupy a nabádá k jejich střízlivému a kritickému hodnocení.V závěru knihy je věnována pozornost pravděpodobnosti početí dalšího dítěte s týmž postižením a diagnostickým testům v průběhu těhotenství. Zde bych si, vzhledem k humanistickému přístupu autora a s oceněním jeho empatiedo situace rodičů, přál více ohledu vůči nenarozenému dítěti, o němž je zde referováno spíše z hlediska objektu než jako o živé bytosti. V příloze knihy je připojen výčet českých knižních titulů k tématu mentální retardace aDownova syndromu i seznam užitečných adres.Knihu považuji za prospěšnou a průkopnickou pomůcku pro rodiče a vychovatele dětí s Downovým syndromem, vyjadřující moderní, na podporu vývoje dítěte v rodině a k integraci směřující přístupy. Je psána srozumitelně azaměřena prakticky. Knížka by měla být k dispozici pro rodiče na pracovištích zabývajících se pomocí těmto dětem a jejich rodinám.

Placená zóna

Jaroslav Šturma