Hry na dlani – kniha plná her pro malé školáky

Všichni, kdo s dětmi pracují, moc dobře ví, že děti mladšího školního věku cítí větší potřebu aktivity a my dospělí se snažíme vycházet jim vstříc. Nejlepším prostředkem, jak jejich aktivitu podpořit a vyburcovat, je vhodně zvolená motivace tvořivých her a úkolů. Hra je pro děti nejpřirozenější činností a dává jim možnost rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Pedagogům nebo rodičům potom poskytuje dostatek příležitostí pozorovat reakce dětí na předem dohodnutá pravidla, jejich aktivitu, fantazii, nápaditost, tvořivost, zručnost a samostatnost. Hrou děti nenásilnou formou vedeme k získávání vědomostí, návyků, rozvíjíme slovní zásobu a zároveň je učíme správné komunikaci.

Naděžda Kalábová Hry na dlani Do školy i mimo níAutorka Naděžda Kalábová ve své novince Hry na dlani přináší učitelům i vychovatelkám v družině knihu plnou her a nápadů na tvořivou činnost, tentokráte zaměřenou na děti mladšího školního věku. Cílem této knihy je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti. Všechny náměty mají charakter tvořivého hraní a většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití znalostí a dovednosti z vyučování.

Hry v knize obsažené rozvíjí čtenářskou gramotnost, pochopení a porozumění čtenému textu, jeho samotné tvoření. Pomáhají s uvědoměním si základních matematických operací a vedou děti k tomu, aby si všímaly matematiky v běžném životě kolem sebe (v podobě míry, váhy, vzdálenosti atd.). Rozvíjí obecné vědomosti z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy a etiky.

Hry pro zvládání hněvu – zvládněte dětský hněv pomocí her

Hry lze využít ve školní družině v rámci volnočasových aktivit, v zájmových kroužcích nejrůznějšího zaměření, v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, tělesné výchovy jako obohacení výuky zajímavým způsobem. 

100 zábavných pohybových her – 100 veselých a akcí nabitých her pro mladší školní věk

Zařazena je i kapitola her určených pro třídnické hodiny, kdy je dobré stmelovat dětský kolektiv a citlivě vedenými hrami dětem ukazovat, jak by se k sobě měly chovat, za co je dobré si sebe navzájem vážit a v čem spočívá síla a harmonie jednotného kolektivu. Součástí této kapitoly jsou také hry na suplovací hodiny, které jsou jednoduché a lze je realizovat v jakémkoliv kolektivu s minimální přípravou.


Ukázka:

Hry do prvouky

Tyto hry vytváří u dětí základní představy o nejběžnějších skutečnostech a zákonitostech přírody i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích, i o nejdůležitějších podmínkách života. Formují a posilují u dětí vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhají vytvářet základní vztah k životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili, k životnímu prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných.

Prostřednictvím her na prvouku děti poznávají, osvojují si potřebné dovedností k utváření vztahu k okolnímu světu, získávají nové poznatky a dovednosti z různých oblastí života.

100 her pro rozvoj sebedůvěry, které pomohou dětem s rozvojem sebeúcty, sebeuvědomování a sebedůvěry

Formují základní vědomí odpovědnosti žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování při hře, za svěřené a společné předměty, rostliny nebo zvířata. Upevňují mezi dětmi jak základy uvědomování si vlastní individuality (individuální výlučnosti), tak i potřebné vědomí sounáležitosti s lidmi, přírodou, věcmi a ději kolem nich. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných, rozvíjí myšlení a upevňování pozitivních vztahů mezi sebou, učí se chápat význam spolupráce, pomoci i odpovědnosti. Formou hry děti získávají důvěru ve vlastní schopnosti, učí se přiměřeně reagovat, objevují mnoho nového a prožívají radost a uspokojení.


Otázky na provázku

Potřebujeme: očíslované otázky na proužcích papíru, psací potřeby, papír

Připravíme si úzké papírové proužky a napíšeme na ně jednoduché otázky. Ty zavěsíme na protilehlou stranu třídy (připevníme na nástěnku). Děti se postaví na vyznačenou čáru, každé si připraví papír se svým jménem a tužku. Na daný povel vyběhnou k zavěšeným otázkám (bez papíru a bez tužky). Na proužcích papíru si každé dítě přečte jednu otázku (libovolnou, může si číst i více dětí jednu otázku). Přiběhne zpět na start, zapíše si číslo otázky a na danou otázku odpoví, odpověď napíše na svůj papír. Potom se opět vydává pro další otázku. Komu se ve stanoveném čase podaří správně odpovědět na největší počet otázek, vyhrává. Všechny otázky mají svá čísla a vedoucí hry kontroluje odpovědi podle čísel.

Naděžda Kalábová Hry na dlani Do školy i mimo níNaděžda Kalábová působí jako vedoucí školní družiny při základní škole, dlouhodobě se věnuje oblasti mimoškolní výchovy dětí a vede kurzy pro pedagogy. V Portále vydala knihu Příroda plná her, hry plné přírody (2012) a Hry plné nápadů a fantazie (2016).

1. Jak se jmenuje ředitel naší školy?

2. Jak se jmenuje naše hlavní město?

3. Jak se jmenuje pták, který klade vejce do cizích hnízd?

4. Kolik je 10 + 15?

5. Které písmenko je třetí v abecedě?

6. Jmenuj alespoň 3 zvířata, která najdeš ve vyjmenovaných slovech.

7. Kolik písmen má abeceda?

8. Je modřín jehličnatý strom?

9. Patří kočka mezi savce?

10. Z čeho se vyrábí cukr?


Věcná hra

Potřebujeme: psací potřeby, papír

Při této jednoduché hře rozvíjíme postřeh a myšlení. Úkolem dětí je pozorovat věci kolem sebe. Na začátku vycházkové hry si žáci určí tři písmenka. Například: A, B, C. Poté každý samostatně sleduje cestu a zapisuje si, kolik věcí, které začínají dohodnutými písmenky, cestou viděl. Danou věc si každý může zapsat pouze jednou (tzn. pokud dítě vidí tři akáty na třech různých místech, může si název stromu zapsat pouze jednou). Po návratu z vycházky výsledky společně zkontrolujeme. Vítězí nejpozornější dítě.

Obměna: Děti dostanou dopředu určitý počet slov. Na vycházce pozorně sledují svoje okolí a po zahlédnutí „slova“ si zapíší jeho polohu. Po skončení vycházky si děti porovnávají, kde jakou věc viděli a kolik jich danou věc vidělo na stejném místě.


Otázky a odpovědi

Potřebujeme: obrázky známých kreslených/hraných postaviček či hrdinů

Tato hra je zaměřená na znalosti z četby knih, poslechu příběhů a sledování televizních pořadů. Dětem ukazujeme obrázky nejrůznějších známých postaviček a klademe jim otázky vztahující se ke známým pohádkám a příběhům. K této hře můžeme využít ilustrace z knížek, ale i jiné pomůcky, které pomáhají k odpovědi na danou otázku.

Obměna: Děti hádají podle obrázku známé osobnosti a snaží se správně říct, jak se jmenují, a doplnit nějakou informaci z jejich života či díla.

Knihu HRY NA DLANI můžete zakoupit na našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru