Hudební jazykové hry aneb rozvíjejte slovní zásobu dětí písničkou

Metodický materiál, který vznikal a byl ověřen v přímé práci s dětmi nejen v mateřských školách, nabízí soubor aktivit pro logopedickou prevenci a elementární hudební výchovu v předškolních zařízeních. Spojení jazykových her a hudebních činností výborně funguje právě proto, že hudební složka stimuluje a prodlužuje sluchovou pozornost dětí, zároveň dává náboj, strukturu a rámec celé hře. Publikace obsahuje návrhy motivace k činnostem, děti společně s učitelkou učí správně mluvit robota Oskara, a rozsáhlou obrazovou přílohu.

Pracovní sešit Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž písničko! obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně zhudebněných jazykových her, které spojují hudební činnosti a jazykové hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby. Všechny popisované činnosti a hry nějakým způsobem reagují na speciální potřeby dětí s narušenou komunikační schopností nebo s odlišným mateřským jazykem. Realizace her odpovídá záměrům logopedické prevence, takže cílovou skupinou jsou plnou měrou i děti s fyziologickým vývojem řeči. Zařazování hudebních činností ve prospěch rozvoje řeči není žádnou novinkou, nicméně zde nově, hlouběji a promyšleněji chceme zároveň pracovat s elementárními hudebními prostředky, které odpovídají schopnostem předškolních dětí, a tak současně rozvíjet jejich hudebnost.

 Stěžejními pilíři metodiky jsou:
 - velká aktuální slovní zásoba (na úrovni významových zvuků, slov, slovních spojení a textů písní) zacílená na konkrétní jazykové jevy;
 - elementární melodické a rytmické prostředky: ku-ku interval (tzv. volací tercie – pro C dur tóninu je to melodie g-e), kolovrátkové melodie (opakující se jednoduché melodie, typické pro dětská říkadla), sestupná a vzestupná řada a kvintakord;
 - elementární hudební formy: echo, dialogická hra, písňová forma;
 - forma hry: pravidla, napětí, okamžik překvapení a komický prvek.

Mgr. Milena Kmentová, Ph.D., absolvovala r. 2000 speciální pedagogiku – učitelství na speciálních školách s prohloubenou HV. Od roku 2004 pracuje v CMŠ Laura v Praze. Také působí na katedře hudební výchovy PedF UK. Vede akreditované semináře v NIDV a lektoruje pravidelně pro Českou obec sokolskou.

Základem předkládaných pěveckých činností jsou jednoduché opakované melodie v malém rozsahu (c1–a1), s převahou klesavých melodií, což odpovídá pěveckým dovednostem většiny předškolních dětí. Pro zachování pulzace a metra během celé hry je zásoba slov a slovních spojení strukturována do skupin podle počtu slabik ve slově (např. antonyma přídavných jmen: tříslabičné × dvouslabičné: nemocný × zdravý). Důsledně se překrývá slovní a hudební přízvuk.

Vyzkoušejte také Logopedické hádanky.

Ukázka:Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! koupíte v našem e-shopu.

Milena Kmentová představí svou knihu v praxi na akreditovaném semináři pro pedagogy 24. května Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru