Pedagogické semináře

Odlišné chování není problém: Jak zvládat (problémové) situace v MŠ

23.10.2024, 9-14 hodin 1100 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová
Obsazeno

Na semináři se společně budete zamýšlet nad „odlišností“ ve vývoji dítěte předškolního věku a následnými možnostmi v procesu inkluzivního předškolního vzdělávání. Proberete důležitou úlohu pedagoga mateřské školy v oblasti pedagogické diagnostiky ve vývoji dítěte předškolního věku (odlišnosti v oblasti sociálních, komunikačních, kognitivních, emočních a motorických dovedností). Zkusíte si odpovědět na otázku, co je norma a co odlišnost? V dalším bloku se zaměříte na spolupráci s poradenským zařízením, na možná navrhovaná podpůrná opatření ve vzdělávání, úlohu asistenta pedagoga jako podpory při zvládání „problémového“ chování dětí. Získáte informace, jak přistupovat k dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. 

V posledním bloku se více dozvíte o specifických odlišnostech ve vývoji dítěte s poruchou autistického spektra, ze sociálně znevýhodněného prostředí, s narušenou komunikační schopností, s odlišným mateřským jazykem a aj. Proberete specifika a odlišnosti v oblasti smyslového vnímání (motorické odlišnosti, stravování), spolu s konkrétními příklady z praxe. 

Cílem semináře je předávání praktických rad a zkušeností v procesu vzdělávání s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 


Mgr. Marcela Žížalová Jarolímová

Vystudovala PedF Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Následně absolvovala mnoho stáží a kurzů nejen v Čechách, ale i v zahraničí. V současné době pracuje jako speciální pedagog SPC NAUTIS Praha, vedle toho lektoruje, publikuje odborné knihy, články a recenze na www.autismport.cz. Externě spolupracuje s Fyzio Beskyd Frýdek Místek a Astra klinikou v Praze pro děti s neurovývojovými poruchami.