Pedagogické semináře

Školní řád pro mateřské školy

SEMINÁŘ SE NEKONÁ - NOVÝ TERMÍN 3. 6 2020
07.04.2020, 9 - 13 hodin 800 Kč
Portál, Klapkova 2, Praha 8 Jarmila Kotrbová

Seminář je zaměřen na tvorbu školního řádu jako povinné dokumentace mateřské školy. Účastníci semináře si ujasní základní oddíly, které musí řád obsahovat, aby byl v souladu s § 30 odst. 1 Školského zákona a respektoval obecně závazné právní předpisy. Nezbytná je také aktualizace školního řádu a přizpůsobení možnostem konkrétní školy tak, aby byl přínosem pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání.
Obsahem semináře jsou například informace k výkonu práv a povinností dětí, a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení. Ujasníte si podrobnosti o podmínkách provozu, o organizaci a vnitřním režimu školy, o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace. Nebudou chybět také informace ke školnímu stravování, k povinnému předškolnímu a individuálnímu vzdělávání.
Seminář je určen ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníků mateřské školy.


Jarmila Kotrbová

vystudovala SEŠ a SPgŠ, pracovala jako učitelka na MŠ Ústavní Praha 8 a od roku 1988 byla 30 let ředitelkou v MŠ Korycanská. Je členkou mezinárodní organizace pro předškolní výchovu OMEP, jíž byla osm let prezidentkou. Pořádala výměnné stáže pro učitelky a ředitelky z mateřských škol za podpory MŠMT a města Düsseldorf. Dlouhodobě působila v poradním sboru MŠMT pro předškolní výchovu. Je členkou Asociace pro předškolní výchovu, spolupracuje s ostatními předškolními profesními organizacemi a podílí se na připomínkování zákonů a vyhlášek pro předškolní výchovu.
Lektoruje vzdělávací semináře na téma Řád školy, Jak začít a vést kolektiv – pro nové ředitelky MŠ, Jak spolupracovat s rodiči.