Slavné klinické případy

V knize Krysí muž a Vlčí muž: Slavné klinické případy se poprvé v českém překladu představují dvě zásadní kazuistiky Sigmunda Freuda. Můžeme na nich mimo jiné sledovat autorovo komplexní uchopení psychoanalytických postupů.

Psychoanalytik Sigmund Freud v textu zevrubně popisuje, interpretuje a hodnotí jevy a témata, která měla pro jeho celoživotní bádání a akademickou práci klíčový význam. Důležitost spatřuje především v dětské neuróze, nutkavých přáních a nutkavých obavách. Individualita se ozývá rozličným zpracováváním různých druhů a forem nejistot, jako jsou výčitky, selhání, opuštění, nemoc či smrt, jíž se člověk obává, ale na emoční rovině ji zpracovává například absencí lítosti. 

V kauze Krysí muž zmiňuje lékař problematiku hysterie, ta je však vnímána v opozici k nutkavým a obsedantním neurózám. V tomto případě tak nezaujímá zásadní postavení.

Zcela průkopnický je pro klima dané doby a maskulinní hodnotovou kulturu důraz na samotného pacienta. Právě pacient určuje směr, cestu a tempo léčby a tato metoda snad i zaznívá jako předzvěst dnešního klientského přístupu.

Sigmund Freud je velmi orientován na nejdrobnější detaily, jež by mohly osvětlit pacientovu motivaci a situační kontext, například popisy vztahů s příbuznými a jejich možná vysvětlení, různé obavy, přání, vzdory, a to přiznané i mimoděk vyslovené. Zároveň se rozsáhle věnuje interpretaci snů. 

Placená zóna