Osobnostní poker

Sabine Hugentoblerová, Bernhard Oettli, Doris RuckstuhlováPraha, Testcentrum 2003.Psychodiagnostice bývá často vytýkáno, že její vývoj stagnuje, že i nově vytvářené metody jsou jen modifikacemi metod existujících již dlouhá desetiletí. Proto potěší každá originálně pojatá metoda, která z těchto tradičních astále se opakujících principů nevychází. Psychodiagnostická hra Osobnostní poker, kterou z německého originálu přeložila a upravila Simona Hoskovcová, takovou metodou bezesporu je. Jak uvádějí autoři v manuálu, Osobnostní pokerje karetní hra, při které vyhrává každý. Je určena vedoucím pracovníkům, moderátorům, lektorům, poradcům a personalistům, kteří pracují se skupinami a týmy. Hlavním cílem hry je poznat sám sebe i ostatní členy skupiny a poznatto, jak je člověk vnímán ostatními. Metoda je vhodná zejména pro ověření individuálních předností, vyjasnění možností pro další rozvoj, určení pozic ve skupině, rozvoj týmu, pro zahájení zpětné vazby apod. Základem hry je 230karet s názvy lidských vlastností. Při výběru vlastností byly upřednostňovány pozitivní vlastnosti umožňující další rozvoj člověka. Každý účastník si na začátku hry náhodně vybere 9 těchto karet, ostatní karty zůstanou nastole. Každý hráč obdrží také tři speciální karty s výroky"více","zachovat"a"méně"(položí je odkryté na stůl). Hráč, který je na řadě, si vždy vezme vrchní kartu z balíčku na stole. Zcelkového počtu deseti karet, které nyní má v ruce, si devět karet (které nejvíce vystihují jeho samotného) ponechá a jednu (která by se více hodila pro někoho jiného) předá vybrané osobě - položí ji lícem navrch před vybranouosobu. Zároveň řekne, zda by si měl hráč tuto vlastnost ponechat, projevovat ji více, anebo méně. Takto se všichni hráči střídají, dokud nejsou splněna kritéria pro ukončení hry (sleduje vedoucí hry). Na konci hry má každý hráčv ruce 9 karet, které vystihují to, jak sám sebe vnímá (karty si během hry ponechal). Před sebou má každý karty, které dostal od spoluhráčů - představují obraz toho, jak je vnímán ostatními. Tyto karty tvoří tři skupinyreprezentující vlastnosti, které by si daná osoba měla ponechat, které by měla projevovat více a méně. Karty se pak zapisují do vyhodnocovacích listů. Stěžejní částí Osobnostního pokeru je vyhodnocení, které probíhá po ukončenísamotné hry v několika fázích. První je rozhovor ve skupině, při němž se diskutuje zejména o kartách, které si hráči vzájemně přidělovali během hry (např."proč jsi mi dal kartu...?"). Dále následuje samostatná práce,při níž si každý sám vyhodnocuje obraz"jak se vidím sám"(otázky typu"líbí se mi tento sebeobraz?","která karta mne nejvíce vystihuje?") a"jak mne vidí ostatní"("ze které kartymám největší radost?","v čem jsou rozdíly, shoda nebo nejasnosti mezi oběma pohledy?"). Závěrečná fáze probíhá opět ve skupině - hráči hovoří o svých úvahách ze samostatné práce, odhalují svůj sebeobraz, můžepokračovat i diskuze. Hra může být podle autorů východiskem pro hlubší rozbor na osobní nebo skupinové úrovni.

Placená zóna

Tomáš Rodný