Chceme učit kvalitně

Na podzim měly pedagogické pracovnice naší školky zcela atypickou sobotu: většina se totiž přihlásila se na zajímavý projekt s cílem zkvalitnit jejich výchovně vzdělávací činnost. Od rána až do odpoledne v naší školce, pro děti jako každou sobotu zavřené, probíhalo zajímavé školení na téma polytechnická výchova.

Na tuto problematiku se stále více zaměřuje pozornost odborníků v oblasti vzdělávání, a to pozvolna, z úrovně středního odborného školství přes základní až ke vzdělávání předškolnímu. Pro vývoj člověka je velice důležité právě období do šesti let.
V tomto čase se formuje jeho charakter, dochází k tvorbě jeho intelektuálních
schopností. Předškolní věk má zásadní vliv i na rozvoj technického myšlení.
Vhodně vedená pracovní výchova v mateřské škole proto může vlastnosti dětí pozitivně formovat. Je tedy namístě u dětí vytvořit správné pracovní návyky a povzbudit jejich touhu vytvářet konkrétní hodnoty. Při pracovní výchově si děti nejenom zvykají na práci, ale zároveň rozvíjí své smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, nervovou koordinaci, intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost a také smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Ve své podstatě tak hovoříme o technickém vzdělávání dětí v mateřské škole.

Bez tvořivosti se neobejdeme

Je zřejmé, že kromě nutného materiálně-technického zázemí pro výuku je pro realizaci
pracovních činností v mateřské škole důležitá tvořivá práce učitele.
Z materiálního zázemí školy musí pedagog vycházet, především ale záleží na jeho
schopnostech, jak nastavit optimální poměr teoretických informací a praktických činností,
vše samozřejmě s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku.

Hlavními cíli technického vzdělávání dětí v mateřské škole jsou rozvoj myšlenkového potenciálu dětí (myšlenkové aktivity, komunikativních dovedností, týmové spolupráce a také formování osobnosti dítěte); objasnění postavení techniky v životě lidstva (vysvětlení vztahu mezi technikou a společností); zkoumání vlivu techniky na společnost a přírodu (pochopení vlivu techniky na životní prostředí a vliv techniky na člověka); rozvíjení poznatků o technice (osvojení používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a poznávání různých druhů materiálů); rozvíjení dovednosti řešení problémů (rozvíjení tvořivého myšlení a kooperativní učení); rozvíjení schopnosti hodnocení a sebehodnocení (vytváření kladného vztahu k technice a k práci a rozvíjení technických zájmů dětí) a podporování integrace s dalšími předměty. 

A tak zatímco naše děti se svými rodiči užívaly volné soboty, učitelky se zájmem o tuto problematiku naopak svoji volnou sobotu obětovaly, aby dětem ze svých tříd připravily další zajímavé zážitky při našich každodenních činnostech. Jaké? Dejme se všichni překvapit! 

Míla Pecinová

MŠ Přemyslovců, Louny

-red-