Online archiv

Autor: Milan Nakonečný

Kdo je inteligentní?

Milan Nakonečný, 1/2019
Když nějaká kniha vyjde podruhé, dokazuje to její význam. Gardnerova Dimenze myšlení vyšla v Portálu před necelými deseti lety a je tu zas. Téma inteligence je zkrátka stále živou psychologickou problematikou. Stále totiž neexistuje zcela jednotné pojetí její struktury.

Předčasně odešel psycholog Josef Förster

Milan Nakonečný, 12/2008

Člověk - bytost v sázce (Přírodopis lidské pošetilosti)

Milan Nakonečný, 7-8/2006
Irenäus Eibl-EbesfeldtPraha, Academia 2005. 234 s.

Žárlivost - teorie, výzkum a klinická strategie

Milan Nakonečný, 7-8/2006
Gregory L. White, Paul E. MullenPraha, Triton 2006. 424 s.

Kvalita života a zdraví

Milan Nakonečný, 4/2006
Jan Payne a kol.Praha, Triton 2005. 629 s.

Agrese, násilí a psychologie moci

Milan Nakonečný, 2/2006
Poněšický J.Praha, Triton 2005. 226 s.

Politická psychologie

Milan Nakonečný, 12/2005
Oskar KrejčíPraha, Ekopress 2004. 319 s.

Výbor z díla, sv. VII. - Symbol a libido (Symboly proměny I.)

Milan Nakonečný, 11/2005
Jung C.G.:Nakl. T. Janečka, Brno 2004. 336 s.

Sociálna psychológia

Milan Nakonečný, 9/2005
Teodor Kollárik a kol.Bratislava, Univerzita Komenského 2004. 545 s.Slovenským kolegům lze blahopřát k této obsáhlé, informativní, dobře zpracované a nekonvenčně pojaté učebnici sociální psychologie, kterou vytvořilo jednadvacet předních slovenských odborníků pod vedením profesora Kollárika.Originalita této práce spočívá především v pojetí její obsahové struktury a v důsledném rozpracování společenských a sociálních stránek lidské psychiky, a to zejména v příspěvcích T. Kollárika (teoretický úvod a rámec), P.Sýkory (evoluční aspekty sociálnosti), M. Mésarošové (vliv sociálního prostředí), E. Sollárové (socializace), I. Ruisela (sociální vztahy osobnosti).Sociální psychologie je v knize chápána jako věda o sociálním systému a jeho struktuře. Všímá si externích i interních složek této struktury a jejich vzájemné interakce. Nacházíme zde i pojednání o sociální inteligenci akompetenci, o individuálním a sociálním poznávání, o sociálních postojích, sociální percepci, komunikaci, motivaci. Dočteme se o malých skupinách i hromadných procesech.V rámci soudobé etologie a evolučních aspektů sociálnosti se dozvíme mnohé i o sociálním chování zvířat, což je zejména chování dotykové, sexuální, bojové, napodobovací, orientačně pátrací, poskytování a požadování péče.Základními formami sociálních vztahů u zvířat pak je shlukování a dotýkání, sexuální styk, nadřazenost a podřízenost, péče a závislost.Populární je problematika altruismu a jeho forem s pozoruhodnou pasáží o recipročním altruismu v zákopech první světové války: tichá dohoda o klidu zbraní mezi oběma nepřátelskými stranami se opírala o"velmi křehkoudůvěru neustále posilovanou rituální pravidelností, která vede k predikovatelnosti chování druhé strany". Dospělo to tak daleko, že v určitém momentě války až jedna třetina vojáků v zákopech tiše kooperovala s nepřítelem.Autor této kapitoly na jejím konci analyzuje neméně zajímavý problém, hypotézu ,modulární mysli', totiž evolucí vyvolané utváření specifických funkčních jednotek, z nichž mnohé se týkají také sociálního života (napříkladrozpoznávání podvodníků v situaci recipročního altruismu nebo nalezení vhodného partnera pro reprodukci). Tyto a jiné hypotézy evolucionisticky orientovaných psychologů připomínají instinktivismus jednoho z klasiků sociálnípsychologie, W. McDougalla (1908) a poukazují na jisté historické pendlování psychologie od krajního sociologismu ke krajnímu biologismu.Obsah knihy je věnován především problematice psychologických aspektů mezilidských interakcí a přináší v tomto směru nejen množství nejnovějších poznatků a kritických postřehů, ale i mnoho podnětů pro další rozvoj tohoto,jak někteří soudí, nejpsychologičtějšího oboru psychologie. Kniha je po všech stránkách velmi zdařilým dílem, které obohacuje literaturu o sociální psychologii vůbec. U nás je bohužel ke škodě zájemců a zejména studentůpsychologie zatím jen obtížně dostupné.

Druhy psychedelické zkušenosti. Klasický průvodce účinky LSD na lidskou psychiku

Milan Nakonečný, 4/2005
Masters R. E. L. a Houstonová J.Praha, Maťa&Dharmagaia 2004, 405 s.Kniha, vyšlá poprvé v roce 1966, byla kultovním dílem hnutí hippies: primárně ovšem nikoli jako návod k používání LSD, nýbrž jako věcně založená fenomenologie tak zvané psychedelické zkušenosti a jako přesvědčující argument, ževědecké studium těchto zkušeností může vést"až za Freuda". Byla též návodem, jak psychedelických zkušeností využít k sebepoznání jako prostředku psychoterapie.Knihu je možno označit za základní dílo transpersonální psychologie, protože přináší, kromě jiného, již výše zmíněnou, bohatě doloženou fenomenologii psychedelické zkušenosti. Není tedy"biblí narkomanů", aleseriózním vědeckým dílem, jehož cílem je inspirace těch, kdo zkoumají psychologickou podstatu stavů rozšířeného vědomí, navozeného prostředky LSD a psychoterapeutické využití psychedelických zkušeností. Kniha též upozorňuje nanebezpečí toxikomanie (rizikové látky, rizikové závislosti, rizikové osobnosti a podobně).Jedna z kapitol nese název Průvodce; rozumí se tím"osoba, která řídí sezení s psychedeliky, vede psychedelický subjekt, nebo pomáhá neznámým terénem rozšířeného nebo změněného vědomí projít". Autoři knihy zajeho obdobu označují postavu básníka Vergilia v Dantově Božské komedii, ale ve skutečnosti by jím měl být psychiatr a mělo by se to odehrávat jen v rámci psychoterapeutického procesu. Podstatným znakem psychedelické zkušenostije hlubší prožívání. Psychedelické látky umožňují více vnímat, myslet a cítit:"Člověk víc nahlédne do sebe sama, víc se pozná,"dokonce"je víc způsobů, jak pohlížet na věci, myšlenky, osoby..."Pozoruhodným aspektem těchto znásobených zkušeností je"svět nikoli člověčí", jímž autoři míní transcendenci (průnik za empiricky dané kategorie prostoru, času a osobnosti), ale svět symbolů, který subjektupsychedelické zkušenosti zpřístupňuje průvodce. Ten jej může během sezení také uvádět například do prožívání různých historických událostí tak, že se stává jejich aktérem: například se prochází se Sokratem.Autory obsahově bohaté knihy jsou J. Houstonová, psycholožka se zájmem o religionistiku, a její manžel R. E. L. Masters, psychoterapeut a sexuolog; oba jsou také autory díla Psychedelic Art (1968), které je pozoruhodnýmpřehledem psychedelicky pojatého, respektive motivovaného výtvarného umění.Hlavní tezí recenzované knihy je, že psychedelické zkušenosti nejsou jen exkluzivními subjektivními zážitky, ale že poskytují také sondu do hlubších funkčních struktur lidské psychiky, a mohou tak poskytnout možnostipsychoterapeutického využití. Člověk tak může uvolnit určité obsahy svého nevědomí a vidět sebe a svět bez sebeklamu a iluzí, což ho může zbavit pocitů viny, podpořit jeho sebeúctu... Je s tím ovšem spojena řada teoretických ipraktických problémů, které autoři podávají nebo jen naznačují v diskutabilní formě. A protože"revoluce ve studiu mysli se blíží", stojí kniha za přečtení.

O povaze předsudků

Milan Nakonečný, 2/2005
Gordon W. AllportPraha, Prostor 2004. 574 s.Čtenáři se nyní dostává do rukou dílo jednoho z nejvýznamnějších psychologů minulého století. Autor knihy vydané poprvé v roce 1954 byl profesorem psychologie na Harvardově univerzitě. Jeho dílo o předsudcích, přeložené zpřepracovaného vydání z roku 1979, patří do zlatého fondu psychologické literatury. Allport v něm vyčerpávajícím způsobem prezentuje fenomenologii předsudků a zpracovává jejich problematiku v širokých historických,sociologických a dalších souvislostech.V jistém smyslu jsou předsudky sociálně-psychologickými jevy:"Kdykoli se negativní postoj vůči jiným lidem opírá o falešnou a nadměrnou generalizaci, narážíme na syndrom předsudku,"píše Allport. Předsudky seprojevují v následující stupňovité škále: osočování, vyhýbání se, diskriminace, fyzické napadání, vyhlazování. K etnickým předsudkům vedou dva běžné lidské sklony: mylné generalizace a nepřátelství. Myšlení často vede"kekategorickým, ale mylným a předčasným soudům, v jejichž důsledku se dostáváme na samý práh etnického a skupinového antagonismu,"píše autor.Fenomén předsudku je v této knize analyzován v širokých souvislostech sociálních, kulturních a historických podmínek lidského života (rodinná výchova, příslušnost ke společenské vrstvě, zaměstnání...) a také vsouvislostech obecně psychologických poznatků (vliv emocí, myšlení jako proces kategorizace objektů a tak dále). Allport zmiňuje i existenci pozitivních předsudků, jejichž obsah tvoří kategorie náklonnosti ("láskyplnépředsudky"). Poznamenává, že o nich pojednává jen málo, neboť nepředstavují společenský problém.Kniha je rozdělena do osmi částí. Po všeobecném přehledu tématu následuje část zaměřená na sociální psychologii skupin a na kognitivní a lingvistické činitele vnímání skupinových odlišností. Třetí část je věnována rozboruněkterých teorií předsudku; čtvrtá pojednává o socio-kulturních faktorech předsudků.Tématem páté části je získávání předsudků učením. Probíráno je zde pozoruhodné téma vztahu předsudků a vnitřních konfliktů, tedy"předsudky s výčitkami a bez výčitek svědomí"a další. Šestá část pojednává odynamice předsudků (frustrace, agrese a nenávist, úzkost, sex, vina, projekce...). Sedmou část knihy, nazvanou Povahová struktura, tvoří podrobný rozbor vztahu předsudků a osobnosti."Předsudek se může stát u člověkasoučástí přediva jeho života a prostoupit celou jeho povahu..."Na druhé straně pak předsudky mohou být pouze"otázkou konformity, jsou jen mírně etnocentrické a v podstatě nesouvisejí s osobností jako celkem".Poslední, osmá část knihy je velmi praktická, pojednává o možnostech snižování napětí mezi skupinami (legislativa, vzdělávací projekty, masmédia, přesvědčování a další). Kniha proto může být užitečná nejen pro psychology,ale i právníky, pedagogy a další zájemce, kterým leží na srdci boj proti nežádoucím předsudkům. Ti všichni zde mohou najít mnoho nezastaralých poznatků a podnětů.