Tipy na práci s dětmi se syndromem ADHD

Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Pro některé děti však může být tento proces výzvou, zejména pokud mají diagnostikovaný syndrom ADHD.

Jedná se o neurobiologický vývojový syndrom ovlivňující pozornost, impulzivitu a hyperaktivitu. Jeho příznaky se projevují již v raném dětství a často jsou zaměňovány nebo nahlíženy jako projevy neposlušnosti a nevychovanosti. Práce s dětmi s ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) vyžaduje multidisciplinární přístup, protože mívají potíže s udržením pozornosti, plněním zadaných úkolů a vykonáváním běžných pokynů. Pro rodiče a vyučující je důležité porozumět tomu, jakým způsobem tento syndrom ovlivňuje chování dítěte a jak mu mohou poskytnout vhodnou podporu.

Jak bylo uvedeno výše, nejčastějšími projevy syndromu ADHD je hyperaktivita a impulzivita. Pojďme se tedy podívat na to, co tyto pojmy znamenají a jak s nimi pracovat.

Hyperaktivita

Hyperaktivita je spojená se zvýšeným tělesným neklidem dítěte, které dělá zbytečné a neúčelné pohyby, jako je vrtění nebo manipulace s prsty či jinými předměty. Dalším charakteristickým znakem je nadměrná verbální aktivita projevující se přerušováním řeči ostatních nebo přeskakování od jednoho tématu k druhému. Zmíněné jevy jsou způsobeny intenzivním vnitřním neklidem vyžadujícím vybití prostřednictvím aktivního pohybu, což může být zvláště nápadné ve školním prostředí. Doprovodnými projevy hyperaktivity mohou být potíže se spánkem a usínáním nebo problémy související s roztržitostí, jako je zapomínání věcí či nedokončování úkolů.  

Impulzivita

Impulzivita zapříčiňuje neuvážené chování dětí, takže dělají spoustu věcí ve chvíli, kdy je to právě napadne, a bez ohledu na okolnosti.  Obtížně se ovládají, všechno chtějí mít a dělat hned a reagují zbrkle. Během činností a aktivit ve třídě překřikují ostatní, vyrušují a nerespektují pravidla. Těžce nesou různá omezení, příkazy a řády a hůře se podrobují autoritám a disciplíně. Toto impulzivní chování mívá za následek i časté úrazy.

Projevy chování v mateřské škole

Mezi časté příčiny obtíží při adaptaci dítěte do mateřské školy patří nerovnoměrný vývoj, hyperaktivita a výraznější emoční reakce. Mohou se také objevit problémy se sebeobsluhou a nedostatečnou hygienou. Dítě tak působí neohrabaně, těžkopádně a nezvládá se samo a správně obléknout.

Placená zóna

-red-