Konkurzní řízení a profesně-legislativní aspekty III. – zátěžové situace

Profese ředitelky mateřské školy patří mezi vysoce zátěžové. Za problematické faktory můžeme považovat specifickou zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i individuální schopnosti ředitelky. Dalšími faktory jsou pak schopnost pružně řešit konfliktní momenty, komunikace s rodiči, kolegy, nadřízenými či podřízenými.

Schopnostem ani roli dobrého řečníka se nelze naučit, záleží na individuálních, osobnostních předpokladech jedince. Možná bychom nalezli také závislost předpokladu pro dobré komunikační schopnosti na genetickém základu a charakterových vlastnostech. Mnohým konfliktním situacím však ředitelka může předcházet díky znalostem v oblasti komunikace a asertivity.

Mnoho pedagogických pracovníků mateřských škol vnímá prostředí a klima v pedagogickém týmu jako vysoce zátěžové. 

Obecně však vnímají jako problémové:

  • málo času pohovořit si vzájemně o zátěžových situacích v konkrétních třídách a jejich řešení;
  • v případě vzniku konfliktu či zátěžové situace v pedagogickém týmu se situace neřeší hned, ale je potlačována či odkládána;
  • často chybí vstřícnost, otevřenost, upřímnost, a to z obou stran (vedení MŠ versus zaměstnanci; zaměstnanci versus vedení MŠ);
  • existují rozdílné pedagogické přístupy a koncepce výchovně-vzdělávacích strategií, pedagogický tým není schopen se dohodnout na jednotném přístupu; toto je zejména specifikum velkých organizací s velkým počtem zaměstnanců;
  • chybí vzájemná podpora pedagogů při řešení problémových situací s rodiči;
  • chybí podpora pedagogického týmu ze strany vedení mateřské školy. Ředitelka se přiklání na stranu rodičů, „za každou cenu se jim snaží vyhovět“.

Placená zóna

-red-