Online archiv

Autor: Jan-Michal Mleziva

KVALIFIKACE VERSUS KVALITA PŘI VÝUCE CIZÍCH JAZYKŮ

Jan-Michal Mleziva, 3/2008
Výuka cizích jazyků na základních a středních školách patří k úkolům, jejichž význam v posledních letech výrazně vzrostl. Mnohým ředitelům škol však přinášejí - ve srovnání s jinými předměty -obrovskou zátěž. Zajistit kvalitní výuku se totiž často nedaří.

SVOBODA UČITELE? BOJ S OSNOVAMI I SE SEBOU SAMÝM

Jan-Michal Mleziva, 2/2008
S novým politickým uspořádáním po listopadu 1989 nastal i obrat ve vnímání občanských práv a svobod, mezi nimiž zaujímá významné místo právo na svobodný rozvoj osobnosti. Díky tomu se závazným úkolem našich škol stala výchova ke svobodě. Aby takovému úkolu mohly školy dostát, potřebují „svobodného“ učitele.

JAK KVALITNÍ JE VZDĚLÁNÍ TANEČNÍCH PEDAGOGŮ, PTAJÍ SE RODIČE

Jan-Michal Mleziva, 10/2007
Snem mnoha holčiček je stát se baletkou. Rodiče se jim často snaží od útlého věku zajistit taneční průpravu využitím nabídek základních uměleckých škol. Netuší, že odbornost těch, do jejichž rukou se budoucí tanečnice svěřují, není dostatečná. Učitelé tanečních předmětů, nejsou náležitě vybaveni - tělovědně, psychologicky a pedagogicky.

JAK ŠPATNÁ JE ÚROVEŇ NAŠICH ŠKOL

Jan-Michal Mleziva, 9/2007
REFLEXE VLASTNÍCH ZKUŠENOSTÍ

TRADIČNÍ ZÁVADA UČEBNIC: NESROZUMITELNOST

Jan-Michal Mleziva, 8/2007
Regály knihkupectví se prohýbají pod narůstajícím množstvím nových učebnic a vybrat z velké nabídky stejných titulů od různých nakladatelů vhodný exemplář pro své žáky či pro své dítě vyžaduje nesmírné úsilí. Mnohdy grafi cká úprava, jejíž vysokou profesionální úroveň je třeba vesměs ocenit, představuje vzhledem k podobnosti obsahu rozhodující kritérium volby. Bohužel najít i v tak bohatém sortimentu opravdu kvalitní učebnici považuji často za nemožné. Společným rysem našich učebnic se totiž stala obtížnost textu, která neodpovídá schopnostem cílové skupiny čtenářů.

NEZBYTNOST REFORMY UČITELSKÉHO VZDĚLÁVANÍ

Jan-Michal Mleziva, 7/2007
Přáním asi každého rodiče je, aby se jeho dítěti dostalo nejlepšího vzdělání. A jak všichni dobře víme, kvalita vzdělání jde ruku v ruce s osobnostními kvalitami učitelů, s nimiž se dítě na své vzdělávací dráze setkává. Bohužel, ač pro současnou reformu školství bylo vykonáno mnoho záslužné práce, zůstala osobnost učitele - zásadního realizátora proměny naší školy - mimo hlavní pozornost kompetentních činitelů. S novým pojetím vzdělávání žáků se mělo objevit i nové pojetí vzdělávání učitelů. Je však zarážející, že studium učitelství se dosud nedočkalo výrazných změn.

SKRYTÁ ÚSKALÍ REFORMY A JEJÍ POZLÁTKOVÉ DĚDICTVÍ

Jan-Michal Mleziva, 6/2007
Počínaje letošním zářím se začíná na školách realizovat kutikulární reforma. Tolik kritizované státní učební osnovy tímto začnou pozbývat platnosti. Učitelům se teoreticky naskýtá příležitost pracovat konečně svobodně podle svých nejlepších představ a schopností, pouze s „drobným omezením“: nutno splňovat Rámcový vzdělávací program vydaný ministerstvem. A právě v jeho výsledné podobě spatřuji kámen úrazu.

Současná reforma školství,

Jan-Michal Mleziva, 9/2006