Online archiv

Vydání: 2/2012

NEZNÁM VĚTŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ, NEŽ ČTENÍ

2/2012
* Co se vám vybaví, když se řekne škola?

DNEŠNÍ DĚTI V BUDOUCNU NEOBSTOJÍ bez dobrých počítačových dovedností

2/2012
V roce 2015 bude až 90% všech pracovních míst vyžadovat alespoň základní úroveň počítačových dovedností, bez nichž nebude možné získat kvalifikovanou a dobře placenou práci. Digitální kompetence se stávají nezbytnými dovednostmi 21. století a jejich získávání je klíčovým tématem současného evropského vzdělávání.

MAJÍ JEŠTĚ ŠKOLNÍ KNIHOVNY V DNEŠNÍ DOBĚ NĚJAKÝ SMYSL?

Romana Ráblová, 2/2012
Na úvod by měla zaznít krátká definice vysvětlující pojem „školní knihovna“. Pod pojmem školní knihovna rozumíme knihovnu na všech typech škol, která zahrnuje sbírku dokumentů v tištěné i elektronické podobě, podporuje čtenářskou a informační gramotnost a doplňuje výuku. Její služby jsou poskytovány žákům a zaměstnancům školy.

DĚTI A PENÍZE? ZAČÍNEJME OPATRNĚ

Pavel Říčan, 2/2012
Peníze jsou fantastický vynález, ale platí o nich totéž, co o ohni: dobrý sluha – zlý pán. Někdy přímo strašlivý pán, vzpomeňme jen na gambling. Měli bychom dětem dopřát co nejdelší finanční bezstarostnost, tedy aby jim peníze pokud možno „nekazily dětství“, anebo je máme od malička učit, jak s tímhle „ohněm“ zacházet? Jsem pro tu druhou možnost, už proto, že kontakt s penězi dává dětem od malička spoustu příležitostí naučit se něco o lidských vztazích, o svobodě a o lásce. Tak kudy na to?

SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ: LUXUS, NEBO PONÍŽENÍ?

Barbora Sengerová, 2/2012
Několik necitlivých poznámek k úplné inkluzi

SEXUÁLNÍ VÝCHOVU POTŘEBUJÍ I RODIČE

Martina Nuslauerová, 2/2012
Poslední dobou se v tisku probírá velmi citlivé téma: sexuální výchova v základních školách. Proč v nás rodičích vzbuzuje tolik obav? Obavy plynou nejčastěji z naší nevědomosti. Pojem sexuální výchova v nás totiž evokuje představu sexu. Ráda bych o tom řekla pár vět z pozice matky i učitelky, která se již sedmým rokem tzv. sexuální výchově věnuje. Jaké jsou cíle sexuální výchovy?

KDYŽ RODIČE CHTĚJÍ, A DÍTĚ NE

Dana Tvrďochová, 2/2012
Může nastat situace, že dítě i přes přesvědčování rodičů na gymnázium jít nechce. Nechce přijít o své kamarády, je na současné škole spokojené, nechce se mu víc učit. Pokud projednáváme tuto otázku s určitým časovým odstupem poněkolikáté a dítě stále názor nemění, bylo by dobré stanovisko dítěte respektovat. I když si myslíme, že by pro něj studium bylo dobré, je především důležitá jeho motivace, jeho vůle. I v tomto případě však rodiče nemusejí být nešťastní, dítě se může znovu rozhodnout v sedmé nebo deváté třídě.

CO S DĚTMI PO PÁTÉ TŘÍDĚ?

Karel Starý, 2/2012
S tím, jak se blíží závěr prvního vzdělávacího cyklu, zvažují mnozí rodiče otázku volby další vzdělávací dráhy pro své dítě. Mohou je samozřejmě ponechat na stejné škole, ale nabízí se zkusit štěstí na osmiletém gymnáziu nebo přestoupit na jinou školu, protože nikdy už to nebude tak „snadné“. Pozdější přestupy poněkud komplikuje skutečnost, že školy už neučí podle jednotných osnov, ale podle vytvořených školních vzdělávacích programů.

TEST PODJEŠTĚDSKÉHO GYMNÁZIA

Radka Pašková, 2/2012
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČEŠTINY NA OSMILETÉ STUDIUM Z ROKU 2009

ČESKÝ JAZYK

2/2012
TEST PRO ŽÁKY PÁTÉ TŘÍDY

OTESTUJTE SI ŠKOLU

Hana Hegerová, 2/2012
V dnešní době jsou školy nuceny otevírat se rodičovské veřejnosti, snaží se nalákat potenciální uchazeče na pestrou nabídku vyučovaných předmětů či zájmové činnosti nebo na skvělé technické vybavení. Možná ale, že jedním z vodítek pro výběr školy mohou být i přijímací testy. Přijímací zkoušky slouží k tomu, aby si škola z přihlášených zájemců vybrala ty nejlepší, nejvhodnější, nejúspěšnější. Smysluplné by asi bylo, kdyby škola dokázala přijímací řízení připravit tak, aby během něj rozpoznala studijní potenciál uchazeče a mohla nakonec říci, zda se k sobě vzájemně hodí. Dítě i rodič by dostali zpětnou vazbu o tom, do jaké míry může daná škola rozvíjet uchazečovy studijní i osobností předpoklady. Zda mohou očekávat jejich plné využití a zhodnocení. Praxe je ale spíše taková, že přijímacím řízením je míněn test, jenž slouží jako síto pro výběr aktuálně nejúspěšnějších řešitelů. Podívejme se, co nám, rodičům, nabízejí dva ukázkové testy z českého jazyka pro žáky 5. tříd na následujících stránkách. Ukázkový test, který připravila firma Zkoušky nanečisto, obsahuje 30 uzavřených otázek s nabídkou čtyř odpovědí (správně je vždy pouze jedna odpověď). V drtivé většině převažují jazykové otázky nad literárními, úlohy se zaměřují na znalosti z české gramatiky a pravopisu (tvarosloví, skladba, nauka o slovní zásobě). Test nijak nezkoumá porozumění textu ani jazykové myšlení ani vlastní tvořivost dětí. Druhý ukázkový test poskytlo Podještědské gymnázium v Liberci. Náročnost tohoto testu ovšem spočívá v něčem jiném: uchazeči musejí prokázat nejen znalosti z pravopisu, tvarosloví či slovní zásoby, ale musejí také předvést, jak jim to „pálí“. V testu najdeme například úlohy, jež prověří, zda je dítě schopno aplikovat získanou znalost z gramatiky či literatury – zda ji dokáže tvořivým způsobem zpracovat nebo funkčně použít v aktuálním (možná nezvyklém) kontextu. Všechny úlohy jsou otevřené a nejedna z nich nabízí několik způsobů, jak si s nimi dítě může poradit. Co můžeme od takových škol očekávat? Je docela možné, že gymnázium, které postaví přijímací zkoušky podobně jako firma Zkoušky nanečisto, bude ve výuce preferovat znalosti, a to zejména na elementární úrovni osvojení, tzn. zapamatuj si, procvič, zopakuj. Takové zprostředkování lidského poznání nenabízí mnoho prostoru pro tázání ani pochybování. Z takového testu se bohužel nedozvíme, jak (a zda vůbec) škola rozvíjí a posiluje čtenářské dovednosti, učí žáky argumentaci a/nebo podporuje jejich tvořivost. Jak si potom jako rodiče můžeme být jistí, že škola bude v našem dítěti rozvíjet klíčové kompetence (jež se staly nedílnou součástí všech školních vzdělávacích programů)? V druhém testu se nám představuje škola, která nepodceňuje znalosti (které jsou samozřejmě základnou celého učení), ale snaží se ukázat, že pro ni ve vzdělávacím procesu budou důležité i jiné prvky: po žácích se bude chtít, aby přemýšleli a zdůvodňovali svůj názor, ale také jim bude ponechán prostor pro realizaci vlastních nápadů. Test je test a realita může být jiná. Přesto jsou přijímací zkoušky určitou vizitkou, jíž se škola prezentuje na veřejnosti. Rodičům dle mého čím dál víc záleží nejen na tom, jakého vzdělání se jejich dětem dostane, ale také na tom, jakým způsobem jim bude zprostředkováváno. Nejde jen o to, co z toho obrovského množství lidského poznání vybereme, ale o to, jak se s ním naučíme zacházet.

ZKUŠENOSTI S DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU NA GYMNÁZIUM

Jitka Pogranová, 2/2012
Čekají vaše dítě přijímačky na střední školu? V této příloze každý měsíc najdete průvodce krok za krokem přípravou na zkoušky.