Montessori školka a jak to v ní chodí?

Hledáte pro své dítě vhodnou mateřskou školu? Slyšeli jste o montessori školce, ale nevíte, jak to v ní chodí a v čem se liší od ostatních MŠ? Tak právě pro vás je určena tato kniha. Seznámí vás se základními principy montessori pedagogiky a zodpoví nejčastější otázky, které by vás při návštěvě montessori školky jistě zajímaly. Po přečtení knihy se budete moci poučeně rozhodnout, která školka je pro vaše dítě nejvhodnější.

Montessori školka, Hana Slabá, rádce pro rodičeV Čechách je poměrně těžké se zorientovat ve fungování školek, které mají ve svém názvu montessori. Centrální certifikace, která by vám v tomto zjednodušila situaci a orientaci, se teprve chystá. Kniha Montessori školka vám ukáže, na co zaměřit svou pozornost při rozhodování, která z několika vybraných školek se pro vaše dítě hodí nejlépe.
Autorka v knize podrobně popisuje, jak vypadá dobrá montessori mateřská škola, a odpovídá na otázky, proč se zde s ohledem na vývoj dítěte a teorii montessori pedagogiky určité věci dějí, např. proč nejsou na nástěnkách sněhuláci, proč je ve školce pracovní ticho, proč se ráno všichni nescházejí na společném kruhu, proč se zde nečtou pohádky, zda není v montessori málo pohybu, jak je to s kreativitou, proč nejsou ve třídách hračky apod.? Kniha je průvodcem rodičů po montessori školce - co mohou rodiče během své návštěvy ve školce vidět, slyšet, cítit a prožít.

Mgr. Hana Slabá je lingvistka, lektorka a pedagožka se zkušeností s prací s dětmi od 1,5 roku po dospělé. Učila na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala mezinárodní diplomový kurz pro učitele dětí ve věku 3-6 let u Association Montessori International (AMI). Jako hlavní pedagog vedla montessori mateřskou školu, kde později pracovala jako zástupkyně ředitelky. Má zkušenosti ze zahraničních škol v Německu, Nizozemí, Británii, Francii a z mnoha v Čechách. Pracuje jako montessori metodička a odborná asistentka mezinárodních výcviků v Montessori Institutu Praha. Má tři děti, které vede v duchu montessori principů.

Ukázka z úvodu – slovo autorky
V knize najdete několik kapitol, které se zaměřují na viditelné aspekty montessori pedagogiky. První kapitola pojednává o principech montessori pedagogiky, jako např. soustředění, svoboda a zodpovědnost, řád, absorbující mysl, skutečnost a reálnost, aktivní učení. V druhé kapitole se zaměříme na připravené prostředí vnitřní i vnější, jeho aspekty a charakteristiky, na pomůcky a jejich vlastnosti a stručně také na vzdělávací oblasti, které jsou ve třídě zhmotnělým kurikulem. Ve třetí kapitole budeme mluvit o učitelích a učitelkách, jejich přípravě a povinnostech. Čtvrtá kapitola je věnována dítěti, jeho sociálnímu vývoji, „pravé“ cestě, vnitřní disciplíně a poslušnosti a laskavé komunikaci, kterou učitelé používají, aby ji děti uměly použít. Pátá kapitola je věnována programu školky, který často zjistíte z webových stránek. Patří sem denní řád, velikost třídy, adaptace dětí po nástupu do školky a pohyb venku. V každé kapitole najdete tabulku, která obsahuje jednak body, které souvisí s tématem a měli byste je ve třídě spatřit, a jednak věci, které byste vidět rozhodně neměli. V rámci této polarity tak můžete lépe vnímat a zhodnotit dění ve školce a jeho vliv na dítě. V poslední kapitole se věnuji několika vybraným otázkám, které rodiče často napadají v souvislosti s nástupem dítěte do mateřské školky. Zjistíte např., jak dítě na školku připravit, jaké aktivity s dítětem můžete dělat doma, proč chodit do školky včas.
Montessori vzdělávání vede dítě k tomu, aby dokázalo věci samo, tedy samostatně, aby nabylo nezávislosti.
Přeji všem, aby vaše vědomá rozhodnutí vedla ke spokojenosti a ke štěstí vás i vašich dětí.

Hana Slabá

Viditelné principy montessori pedagogiky
Soustředění
Svoboda a zodpovědnost
Řád a struktura
Využití absorbující mysli
Skutečnost a pravdivost
Aktivní učení

V kapitole Zaměřte se na …. Připravené prostředí popisuje autorka vybavení třídy specifickými pomůckami. To je jeden ze základních rozdílů, čím se montessori školky liší od ostatních předškolních zařízení. V montessori třídě nesmí chybět kompletní sada montessori pomůcek pro děti ve věku od 3 do 6 let, kterou Mária Montessori vyvinula na základě svého celoživotního bádání a pozorování. Nic nesmí chybět, nic nesmí přebývat. Protože jsou tyto pomůcky vytvořeny na vědeckém základě, vše je do detailu promyšleno a propracováno. Důležitou vlastností montessori pomůcek je přesnost a kompletnost, pomůcky jsou reálné, funkční, ale také rozbitné. To, že se předmět při nevhodné manipulaci rozbije, je pro děti důležitá zpětná vazba. Ve třídě tedy najdete předměty ze skla či porcelánu, ale určitě nenajdete plastové hrnečky a talířky.
Pomůcky zvláště v oblasti praktického života jsou kulturně podmíněné, např. stolování v české montessori školce bude jiné než v japonské či mexické.
Pomůcky jsou ve třídě limitované - od každého druhu pomůcky je pouze jeden exemplář. Mají své neměnné místo a jsou v policích uloženy podle logické posloupnosti. Předměty jedné aktivity jsou barevně kódované, izolují jednu vlastnost. Například krychle růžové věže jsou všechny stejně barevné a mají stejný tvar, liší se pouze velikostí.
Pomůcky také obsahují kontrolu chyby. Dítě díky této vlastnosti pomůcek může samo zjistit, zda postupovalo při činnosti správně.

88 věcí, které byste měli stihnout se svým dítětem, než vyletí z hnízda, Hans Rath a Edgar RaiZnáte 88 věcí, které byste měli stihnout se svým dítětem, než vyletí z hnízda?

UKÁZKA

Jednotlivé vzdělávací oblasti 
Vzdělávací oblasti v montessori pedagogice rozdělujeme do pěti velkých oblastí. Jsou to cvičení praktického života, smyslová oblast, oblast jazyka, matematiky a kulturní oblast, kam patří svět, svět rostlin, svět zvířat, svět vědy a svět umění.

Smyslová oblast
Pomůcky smyslové oblasti podporují rozvoj a zjemnění všech smyslů dítěte. Rozvoj smyslů bývá do šesti let ukončen, proto je nutné smysly co nejvíce rozvíjet právě ve školkovém věku. Později je trénink již náročnější. Citlivé smysly umožňují dětem širší možnosti vnímání okolí. Přes smysly se učíme. „Nic nebylo v mysli, co neprošlo smysly.“ʹ͵ Schéma vzdělávacích oblastí, Montessori pedagogikaPomocí smyslových pomůcek se dítě učí organizovat své vjemy, porovnávat, zobecňovat, vyvozovat, tvořit hypotézy, odhadovat. Díky pohybu rukou a zapojení smyslů rozvíjí svůj intelekt. Děti se prostřednictvím práce s pomůckami a po dostatečné smyslové zkušenosti dostávají k pojmenováním, k porozumění abstraktním jazykovým pojmům. Nejvíce jsou zastoupeny pomůcky na rozvoj zraku. Je to proto, že žijeme ve vizuální kultuře. Zrak je považován za primární smysl, i když bez sluchu, potažmo řeči a jazyka jsme vyloučeni ze společnosti. První i poslední pomůckou oblasti jsou válečky, nejprve s úchyty, nakonec bez úchytů. Nejprve dítě zjemňuje zrak porovnáváním, na závěr pracuje s pokročilými vizuálními pomůckami, kdy oceňuje vztahy mezi jednotlivými poměry a velikostmi válečků. Pořadí rozvoje ostatních smyslů není rozhodující, ale musí být přítomno. Pomůcky smyslové oblasti nepřímo připravují děti na jazyk (rozvoj slovní zásoby, tělesné porozumění přídavným jménům a dalším pojmům, vhodný tah a síla dotyku pro psaní), geometrii (hmatové vnímání tvarů, práce s konstruktivními trojúhelníky…) a matematiku (posloupnost, vnímání množin a podmnožin), kde je zapotřebí rozvinutější myšlení na cestě k abstrakci.

Vědci v mateřské škole 2, pokusy, Ivana Rochovská, Dagmar KrupováDěti jako Vědci v mateřské škole - aktivity pro malé badatele.

Jazyk
Jazyková oblast sice má ve třídě vyhrazené police, ale velká část jazykového rozvoje dětí probíhá bez pomůcek. Základem jazykového rozvoje je široká slovní zásoba, schopnost vyjádřit se, zkrátka mluvený jazyk. Ovládnutí jazyka začíná u dětí ještě před narozením, kdy naslouchají intonaci hlasu, dikci, odlišují mluvené slovo od obyčejných zvuků. Slovní expanze probíhá u dětí již kolem druhého roku života, tedy ještě před vstupem do školky. Základem rozvoje mluveného jazyka je bohatý, spisovný jazyk, který dětem poskytuje učitel jako vzor komunikace. Učitelé s dětmi hovoří, vedou uvítací minihovory při příchodu do školky, čtou poezii, vyprávějí v menších skupinkách příběhy, v prostředí jsou přítomné knihy, učitelé s dětmi hrají různé jazykové hry. Jazyk je součástí cvičení praktického života, smyslové oblasti, matematiky i kultury. Děti jsou vedeny k tomu, aby vhodným způsobem vyjadřovaly své pocity a potřeby, aby se učily vyprávět i stručně předávat informace. Děti komunikují mezi sebou a díky věkově smíšené skupině vnímají nejrůznější komunikační styly. Pokud se v prostředí dítěte objevuje cizí jazyk, dítě ho absorbuje.
Součástí jazykových pomůcek jsou pomůcky na rozvoj psaní a čtení. V montessori třídě tedy uvidíte děti, které píší a čtou.
….

Knihu Montessori školka koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru