Vědci v mateřské škole už zase bádají a objevují

Kam zmizí louže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme ohřát, když nám je chladno? Jak se vytváří zvuk? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Neodpovídejte dětem hned. Nabídněte jim takové aktivity, aby odpovědi na tyto otázky našly samy. V naší nové knize najdete podrobně popsané badatelské aktivity, díky kterým se z dětí stanou vědci. Pozorování a zkoumání bude bavit je i vás a děti si objevené odpovědi na otázky lépe zapamatují.

Vědci v mateřské škole„Cílem této publikace je popsat dětské prekoncepty související s vybranými přírodními jevy a navrhnout aktivity k jejich rozvíjení v předškolním vzdělávání. Zaměřily jsme se na témata světla, tepla, zvuku, tání a tuhnutí a vypařování. Mohlo by se zdát, že taková témata jsou nad rámec chápání dětí předškolního věku a nepřiměřená k provádění v mateřské škole. Naše zkušenosti jsou důkazem, že právě tato témata mohou být pro děti nesmírně zajímavá a lákavá, a navíc si při nich rozvíjejí například schopnost pozorovat, srovnávat, měřit, klasifikovat, tvořit předpoklady a zkoumáním je ověřovat. Je třeba podtrhnout, že právě používání vhodných metod a forem práce je zárukou úspěšnosti. Rovněž zdůrazňujeme, že děti se nemají učit vědeckou terminologii, ale mají zkoumat dané jevy na základě realizovaných aktivit a vyvozovat ze zkoumání vlastní závěry.“

PaedDr. Ivana Rochovská, Ph.D., pracuje v Institutu Juraje Páleše v Levoči – pracovišti Pedagogické fakulty Katolické univerzity v Ružomberku. Vyučuje předměty zaměřené na přírodovědné vzdělávání, environmentální výchovu, regionální výchovu.
PaedDr. Dagmar Krupová působí jako zástupkyně Základní školy s mateřskou školou Pohorelá. Patří mezi učitelky, které získaly vysokoškolské vzdělání až po 30 letech praxe. V současnosti se věnuje zejména inovaci preprimárního vzdělávání a rozvíjení přírodovědné gramotnosti dětí v MŠ.

„Čiňte svého chovance pozorlivým na jevy přírodní a brzy ho učiníte vědychtivým; ale chcete-li jeho vědychtivost pěstovat, neukojujte ji spěšně. Dávejte mu otázky přiměřené jeho rozumu a nechte ho odpovídat. Ať nezná vědomost proto, že jste mu je sdělili, nýbrž proto, že jich nabyl sám; ať se neučí vědě, ať ji vynalézá.“ 
J. J. Rousseau, Emil čili o vychování

Ukázka

Sluneční hodiny
Tuto aktivitu lze naplánovat až na dva celodenní pobyty dětí v mateřské škole, přičemž tyto dny nemusí následovat bezprostředně za sebou. Podmínkou je, aby druhý den bylo teplé, slunečné a nejlépe bezmračné počasí. V první den ani není nutné vyprávět dětem o slunečních hodinách. Motivaci „členů vědeckého týmu“ je vhodné nasměrovat na téma času a jeho měření. Ráno během spontánních herních aktivit (7:45 hod.) učitelka jednoduše děti upozornila, že až bude malá hodinová ručička na čísle osm a velká přesně na čísle dvanáct, setkají se v kruhu na polštářcích, protože má pro ně něco připraveno. 

Vědci v mateřské škole 2

Bez záměru učit děti poznávat hodiny jim vysvětlila, že na hodinách bývá malá, velká a vteřinová ručička. Jako pomůcku je nutné mít ve třídě funkční hodiny s číselným ciferníkem a vteřinovou ručičkou. Děti se aktivně zapojovaly do rozhovoru. Záměrem bylo, aby alespoň šikovnější děti pochopily, že když je velká ručička na čísle dvanáct (nejvýše), poznáme, kolik je hodin, podle toho, kde se nachází malá hodinová ručička. Několik dětí hned reagovalo, že před chvilkou bylo osm hodin. Učitelka se jich zeptala, co každý den ráno v osm ve školce dělávají, a také zda by dokázaly říct, co dělaly před hodinou, když byla malá ručička na čísle sedm. Děti uměly reálně odpovědět. 

Zkoumejte a bádejte také s knihou Vědci v mateřské škole.

Učitelka jim ukázala z výkresu vystřižené kruhy s průměrem 10 cm a vysvětlila, že dnešního dne se stanou pozorovateli času a to, co budou v mateřské škole právě dělat, až bude velká hodinová ručička na čísle dvanáct, si mohou na připravený výkres ve tvaru kruhu nakreslit, přičemž na druhou stranu výkresu si napíšou číslo, aby věděly, ve které hodině danou činnost provádějí.

Vědci v mateřské škole 2

Po každé hodině učitelka pověřila jinou dvojici dětí, aby na hodinách sledovala posun velké ručičky, a všem ve třídě signalizovala její přiblížení k číslu dvanáct zazvoněním na zvonek. Po zazvonění děti kreslily, co právě dělaly. Celý den byly zaujaté pozorováním času na hodinách a vytvářely obrázky podle aktuální situace. Hotové obrázky si děti postupně vkládaly do své obálky. Děti si uvědomovaly i čas ráno o šesté, chtěly si nakreslit na výkres, co tou dobou doma dělaly. Zatímco některé ještě spaly, jiné se chystaly do školky. Jeden chlapec se vyjádřil, že vstává každé ráno v pět a v šest hodin se dívá na televizi. Rozdílné obrázky děti kreslily i od jedné hodiny odpolední, protože ne všechny zůstávají v mateřské škole na celodenní pobyt. Samy přišly na to, že z obrázků si mohou vytvořit obrázkové hodiny. Učitelka spontánně přešla na téma slunečních hodin s vysvětlením, že jako „vědecký tým“ si takové hodiny zhotoví. Děti přijaly návrh a pochopily, že k tomu potřebují slunečný den bez mraků. 

Vyzkoušejte také aktivity z knihy Umělci v mateřské škole.

Druhý den učitelka začala povídáním o tom, zda si děti pamatují, jak obkreslovaly stíny a co se stalo, když se vracely ze školního dvora. Děti si pamatovaly, že stín se posunul. Zdůvodnily to tvrzením, že Země se točí.
Učitelka dětem řekla, že znovu budou pozorovat a zapisovat, jak se stín bude posouvat, a tak vytvoří sluneční hodiny.
….

Knihu Vědci v mateřské škole 2 koupíte v našem e-shopu.


Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru