Pedagogická diagnostika v MŠ - práce s portfoliem dítěte

Kniha se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky jako východiska individualizovaného předškolního vzdělávání. Obsahuje nejen základní témata týkající se pedagogické diagnostiky, ale také prakticky pojaté téma vedení portfolií dětí, jehož účelem je podpořit diagnostickou činnost učitelky ve prospěch individuálního rozvoje dítěte. Kniha Pedagogická diagnostika v MŠ je určena učitelům a ředitelům mateřských škol, ale i studentům SPgŠ a studentům VŠ oboru Učitelství pro mateřské školy a Předškolní pedagogika.

 Pedagogická diagnostika v MŠ, Syslová, Kratochvílová, FikarováKniha Pedagogická diagnostika v MŠ nabízí komplexní pojetí pedagogické diagnostiky, v němž se vzájemně kloubí praktická pedagogická činnost s teorií. Přestože jde o odbornou publikaci, nemá typickou strukturu a nevyužívá ryze odbornou terminologii. Snahou autorek bylo použít takový jazyk, který by byl srozumitelný a čtivý a přinesl čtenářům inspiraci k získávání informací o dětech a následnému využití k jejich podpoře, k zamyšlení nad změnami ve výchovně vzdělávacím procesu ve prospěch rozvoje dítěte v rámci individualizace vzdělávání. Stěžejní kapitolou knihy je Portfolio dítěte jako efektivní prostředek diagnostické činnosti učitelky v mateřské škole. Autorky knihy Zora Syslová, Jana Kratochvílová a Táňa Fikarová jsou vysokoškolské pedagožky působící na PedF Masarykovy Univerzity v Brně s předchozí pedagogickou praxí v MŠ nebo ZŠ.

4 přehledné kapitoly:
Diagnostická role učitelky mateřské školy
Portfolio dítěte jako efektivní prostředek diagnostické činnosti učitelky v mateřské škole
Proces diagnostikování
Přechod do základní školy

Ukázka - z Úvodu

 V první kapitole se zamýšlíme nad diagnostickou rolí učitelů mateřských škol a současnými požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017) na pedagogické diagnostikování. Seznamujeme čtenáře s odbornou terminologií vědní disciplíny pedagogická diagnostika a s přístupy, které jsou v současné době preferovány. Závěr této kapitoly je věnován sebepoznání učitelky, které vnímáme ve vztahu k její diagnostické roli jako zásadní.
 Druhá kapitola tvoří jádro celé publikace. Přináší výzkumná zjištění ze zavádění portfolií dětí do práce učitelek mateřských škol. Zachycuje obsahovou a procesuální složku diagnostického portfolia a jeho význam při diagnostické činnosti učitelky mateřské školy. Odkrývá stěžejní podmínky pro zavedení diagnostického portfolia v praxi mateřských škol i rezervy při práci s ním.

Dětská kresba jako diagnostický nástroj, Georges Cognet

 Ve třetí kapitole se autorky pokouší proniknout do jednotlivých fází pedagogického diagnostikování, nastiňují kroky, které učitelka potřebuje udělat, aby byla její diagnostická činnost efektivní a přinesla žádoucí informace. Seznamují s diagnostickými metodami, které lze v procesu diagnostikování využít, a představují dostupné diagnostické nástroje, nazírané optikou dvou důležitých atributů rozvoje dítěte – zrání a učení. Přináší informace o ověřených, standardizovaných nástrojích, které jsou zpravidla výsledkem práce týmu odborníků. Mohou tak inspirovat k tvorbě vlastních diagnostických nástrojů, jejichž výhodou je především proces jejich tvorby. Závěrečná část této kapitoly se věnuje společnému vzdělávání v souvislosti s diagnostickými dovednostmi učitelky mateřské školy. Důraz je kladený na to, aby mateřská škola umožnila každému dítěti naplnit jeho vzdělávací možnosti a realizovat právo na vzdělání na rovnoprávném základě.
 Poslední čtvrtá kapitola se věnuje diagnostikování školní připravenosti především ve školských poradenských zařízeních. Přináší informace, které mohou učitelkám pomoci motivovat rodiče ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a naplnit realistická očekávání spojená se spoluprací s těmito zařízeními. Celá publikace vyúsťuje v možnosti, které přináší portfolio dítěte a jeho využití nejen při zápisu do prvního ročníku základní školy, ale i na počátku školního roku. Učitelé prvních ročníků základních škol mohou portfolio využít jako prostředek pro navázání komunikace s dítětem a zejména pak jako zdroj diagnostických informací. 

Děti a problémy v chování S diagnostikou vám také pomůže kniha Děti a problémy v chování.

Kapitola se obloukem vrací ke stěžejní druhé kapitole, aby podpořila význam diagnostického portfolia nejen pro individualizaci předškolního vzdělávání, ale také pro plynulý přechod do primárního vzdělávání. 

V závěru knihy jsou čtyři praktické přílohy:
Formulář pro záznam vstupního rozhovoru s rodiči,
Manuál pro vedení vstupního rozhovoru s rodiči,
Zápis z konzultace (hovorové hodiny) pedagogů s rodiči,
Ukázka dotazníku pro rodiče.

Knihu Pedagogická diagnostika v MŠ koupíte v našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru