Učíme se počítat - Pracovní listy pro prevenci dyskalkulie

Pracovní listy Učíme se počítat pomáhají předškolním a mladším dětem vstoupit do světa čísel, do vztahů mezi skupinami prvků, učí je porovnávat, odhadovat množství, orientovat se v prostoru, na ploše i v číselné řadě, seznamují je s čísly od 1 do 10. Kniha ale není zaměřena pouze na rozvíjení matematických dovedností. Pamatuje také na rozvoj mluveného projevu, který matematickou dovednost nutně provází. Úkoly mají zábavný charakter, který odpovídá potřebám a možnostem dětí, a každý úkol lze volně rozvíjet a variovat. Listy jsou určeny pro předškoláky, pomohou ale také mladším dětem.

Učíme se počítat, Olga Zelinková

Ditě v předškolním věku je neobyčejně vnímavé. Osvojování různých vědomostí a dovedností probíhá přirozeně v běžných denních činnostech a v cílených aktivitách formou hry. Není zatíženo obavami ze známek, popřípadě z neúspěchu ve škole a ve srovnání se spolužáky. V té době je zralé pro osvojování poznatků, které jsou nezbytně nutné pro zahájení vyučování matematiky. Též je schopné osvojit si psané číslice ve spojení s jejich obsahem a první manipulací s číslicemi. Pokud přichází do školy dobře připravené, zvládá počáteční výuku bez obtíží, z výsledků má radost, vytváří se pozitivní vztah ke škole, který je jedním z předpokladů úspěšného vzdělávání.

Dyskalkulie je porucha osvojování matematických dovedností. Projevuje se výraznými obtížemi v chápání a provádění matematických operací.


Ukázka z knihy:


 

Přečtěte si také knihu Poruchy učení.


Olga Zelinková,Učíme se počítatDoc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. , je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal, Mám dyslexii a Dyspraxie.

Jak používat pracovní listy?

Pracovní listy jsou jednou z cest, jak připravovat dítě pro školu, rozvíjet ho v různých oblastech. Jsou též smysluplnou náplní volného času. Poskytují náměty pro řešení podobných úkolů v průběhu dne. V ideálním případě pracuje dítě společně s rodičem, přičemž zachováváme následující doporučení: Nespěchat. Dítě potřebuje čas k zamyšlení se nad úkolem i k jeho provedení, zpracování všech podnětů. Rychlost není chytrost. Veďme dítě k pečlivosti. Soutěživé hry vedoucí k rychlosti nevytvářejí prostor pro přemýšlení. Aktivita dítěte nemusí vždy znamenat „něco dělat“. I pozorování, komentování, hodnocení je činnost, která má svůj význam. Přestože jsou pracovní listy zaměřené na aktivity související s matematikou, nesmí být řeč opomíjena. Z každého listu lze vytěžit maximum. Dítě by mělo mluvit, jmenovat, co je na obrázku, číst číslice, zdůvodňovat svůj postup. Učí se přesně vnímat řeč. Proto čteme zadání zřetelně, vedeme k přesnému vnímání úkolů a následnému provádění pokynů (spoj čarou, označ, vybarvi, zakroužkuj). Stejně jako v řadě jiných činností i zde platí, že méně je více. Je lepší vypracovat jeden pracovní list každý den než tři pracovní listy za sebou.

Pracovní listy Učíme se počítat koupíte na našem e-shopu.

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru