Prevence a podpora při vývojové dysfázii u dětí

Jak předcházet vzniku poruch řeči a eliminovat jejich případné dopady? Pomoci může logopedická prevence a další odborná pomoc, kterou lze využít již v průběhu docházky v mateřské škole. O fungování logopedické prevence a jejích následných benefitech se dočtete v tomto článku. Kromě toho se dozvíte, jak můžete s dětmi pracovat v domácím prostředí a jak tuto poruchu včas odhalit.

Pojem vývojová dysfázie se používá pro typ narušeného vývoje řeči, který není projevem jiné diagnózy, jako je například porucha autistického spektra, porucha intelektu apod. Projevuje se u dětí, u kterých probíhá vývoj řeči (mluvené, znakové) nerovnoměrně vzhledem k chronologickému věku a úrovni intelektu. Často bývá označována jako porucha komunikace ovlivňující schopnost dítěte porozumět ostatním a uměním používat jazyk. Obvykle se projevuje obtížemi se zmíněným porozuměním, tvorbou řeči nebo sociální interakcí. Tato porucha se objevuje již v ranném dětství a může mít značný vliv na vzdělávací, sociální a emocionální vývoj dítěte. 

Jestliže má dítě vývojovou dysfázii, není schopné verbálně komunikovat se svým okolím, ačkoli podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Dochází totiž k poruše centrálního zpracování řečového signálu. To znamená, že i když dítě slyší a vidí všechno správně a nemá žádné poruchy sluchu nebo zraku, jeho mozek není schopen řádně zpracovávat sluchové a vizuální vjemy přijaté z okolí. Dítě může chybovat ve slovosledu, má problém s používáním spojek, předložek nebo zájmen, protože si je nedokáže nijak vizualizovat. Mívá také omezenou slovní zásobu a v řeči redukuje hlásky nebo celé slabiky. 

Placená zóna

-red-