Biosyntetický přístup v pomáhajících profesích

Základním cílem biosyntetického přístupu je co nejvíce se přiblížit k vlastnímu středu a s ním spojeným kvalitám – esenci, která souvisí s vnitřní silou, vitalitou, kreativitou a zdravím. Aplikovaná biosyntetická psychoterapie nás vede k tomu, abychom nezapomínali na vlastní rovnováhu a uplatňovali sebepéči.

Pokud právě listujete tímto časopisem, možná patříte do velké skupiny osob, v níž hlavní náplní práce a charakteristikou je určitá forma kontaktu a pomoci druhým. Mezi pomáhající profese a osoby můžeme zařadit pedagogy, sociální pracovníky, terapeuty, lékaře a další zdravotníky, psychology, speciální pedagogy, pečující o člena rodiny a další široké spektrum profesí. Práce v této oblasti je často náročná a vyžaduje vysokou míru profesionality, empatie, sociálního citu, psychickou odolnost a dobré fyzické zdraví, vyrovnanost, životní optimismus, svědomitost, zodpovědnost, schopnost spolupráce s druhými, respektování lidských práv a osobnosti jedince, dobré zacházení s etikou, vzdělávání se v oboru a mnoho dalších schopností a kompetencí. 

Výkon této profese s sebou přináší dlouhodobou psychickou i fyzickou zátěž, která se při nesprávném nastavení a reflektování může velmi rychle projevit jako celkové vyčerpání, známé jako syndrom vyhoření. Bývá zasaženo zdraví člověka, emoce, vztahy i sociální oblast, dochází také k výraznému snížení životní kapacity, vytrácí se schopnost efektivně komunikovat s ostatními a učit se nové věci, což je nezbytná dovednost pro setrvání v této profesi. I přes množství informací souvisejících s tímto stavem bývá většinou těžké včas zachytit signály, že něco není v pořádku. Rozvinutý stav syndromu vyhoření je spojen s delší pracovní neschopností a vyžaduje multidisciplinární péči odborníků.  


Biosyntetická psychoterapie 

Jedním z přístupů, který se zabývá podporou všímavosti k sobě samé/mu a psychohygienou, je biosyntéza. Integrativní terapeutický přístup kombinuje nejnovější vědecké poznatky z psychologie, neurovědy, epigenetiky, embryologie, psychodynamického pohledu na člověka, teorie attachmentu a objektních vztahů, spirituality a etiky s přesahovými tématy i prací s osobními i transgeneračními traumaty. 

Jak je řečeno v jiných článcích, základem tohoto přístupu je propojení a vzájemné zrcadlení tří základních životních procesů – tělesného (pohybového), prožitkového (emocionálního) a mentálního (kognitivního). Narušení rovnováhy, provázanosti a harmonie v těchto oblastech a procesech se projevuje v různých formách obtíží a nepohody na úrovni fyzického a psychického zdraví. Biosyntetická psychoterapie je cenným nástrojem pro pomáhající profese, který pomáhá jedincům dosáhnout hlubokého prožitku vlastního já a rozvoje. Propojuje tělo, mysl a emoce s možností dosáhnout celostního a trvalého prožitku změny a růstu. Nezbytnou součástí biosyntézy jsou zdroje – esence. Ta představuje zdravé jádro osobnosti, dynamický centrální bod a pevné ukotvení v realitě. Esence je zároveň úzce propojena s duchovními hodnotami a představuje základní právo každého jedince.


Model životních proudů a jejich provázanost

Placená zóna