Bez asistentů pedagoga se neobejdeme

Jsem ředitelkou Fakultní mateřské školy se speciální péčí, naše školka je zřizována městskou částí Praha 6. Díky velmi pokrokovému bývalému vedení školky bylo již v devadesátých letech minulého století zavedeno vzdělávání v heterogenních třídách, ale především se do běžných tříd začaly přijímat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve velkých třídách je udělena výjimka na počet dětí a místo 28 dětí máme „pouze“ 26 dětí, kdy tři až čtyři z těchto dětí jsou děti se SVP. Již od roku 1997 byli k dispozici učitelům asistenti pedagoga, kteří vystřídali do té doby hojně využívanou pomoc mladíků, již v naší škole realizovali tzv. náhradní vojenskou službu.

Na základě žádosti byla ve školce zřízena v lednu 2006 speciální třída (zřízená podle § 16 odst. 9 ŠZ), ve které se vzdělává 10 dětí s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb – vývojová dysfázie, opožděný či nerovnoměrný psychomotorický vývoj, poruchy autistického spektra, souběh více vad.

Vzhledem k zvyšující se potřebě intenzivnější péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zvyšujícímu se počtu těchto dětí jednalo bývalé vedení školy se zřizovatelem a nakonec bylo na základě žádosti a dostatečného zdůvodnění k 1. 9. 2009 zřízeno při naší školce SPC. Hlavním důvodem vzniku SPC byla potřeba zajistit komplexní poradenské služby jak rodinám dětí z naší mateřské školy, tak samozřejmě dalším dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně z Prahy 6.

Zřízení SPC samozřejmě znamenalo pro školu velký komfort vzhledem k možnosti konzultovat s odborníky SPC aktuální situace vzešlé z práce s dětmi se SVP, pracovníci SPC mohli poskytovat taktéž individuální práci dětem z MŠ.

Jak funguje naše SPC?

Služby SPC jsou určeny dětem s různým typem speciálních vzdělávacích potřeb s výjimkou samostatných smyslových vad. Nejčastěji jsou našimi klienty děti s narušenou komunikační schopností, vývojovými vadami, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchou autistického spektra a nepřiměřenými citovými reakcemi.

Do péče přijímáme děti v raném předškolním věku (2,5–5 let), při včasné intervenci a vhodně zvolené podpoře v rámci předškolního a primárního vzdělávání ve škole můžeme značnou část dětí každoročně předat do péče pedagogicko-psychologické poradny. Děti ve čtvrtém a pátém stupni podpůrných opatření však provázíme podle jejich potřeby po celou dobu školní docházky (až do konce jejich vzdělávání). Nedílnou součástí naší práce je psychologické a výchovné poradenství pro rodiče, krizová intervence a metodické vedení a podpora pedagogů v mateřských a základních školách. Do škol jezdí pracovnice osobně, aby pomáhaly pedagogům řešit aktuální situace v prostředí konkrétního třídního kolektivu. Snažíme se podporovat a rozvíjet kompetence pedagogů a pomáháme nastavovat funkční komunikaci mezi školou a rodinou tak, aby se sjednotil výchovný postup.

Placená zóna

-red-