Online archiv

Vydání: 10/2009

Toxoplasma: jak cizopasník manipuluje mozkem oběti

Jaroslav Petr, 10/2009
Cizopasníci mají na svědomí jedny z nejzávažnějších chorob světa, například malárii, která zabíjí jeden milion lidí ročně. Někteří parazité si počínají mnohem nenápadněji, ale o to rafinovaněji. Pohrávají si s mozkem své oběti a promění ji v poslušnou loutku. Psychické manipulaci cizopasníkem se nevyhnul ani člověk.

Paradox firemních školek

Alena Králíková, 10/2009
Loni byly firemní školky tématem, na němž firmy nacházely samá pozitiva: loajalita a stabilita zaměstnanců, podpora sla?ování profesního a soukromého života a flexibilita, úspory za nábor nových zaměstnanců, udržení know-how a pracovních návyků zaměstnanců.

Naučte se růst ze svých chyb

Andrew Harvey, 10/2009
Albert Einstein se naučil mluvit až ve čtyřech letech a číst v sedmi. Když byl Thomas Edison chlapec, jeho učitel mu řekl, že je příliš hloupý na to, aby se cokoli naučil. Jedny noviny vyhodily Walta Disneye, protože prý neměl žádné dobré nápady. Beethovenův učitel hudby o něm řekl, že jako skladatel je beznadějný. A vy se bojíte udělat chybu?!

Co muže zajímá, o tom spolu obvykle (ne)mluví

Michal Vybíral Martin Jára, 10/2009
Když mluvíte před mužem o setkání mužské skupiny, skoro určitě narazíte na nedůvěru. Tohle nepotřebuji. Svoje věci si zvládnu vyřešit sám. Zajímavé, ale proč bych tam chodil? Takové jsou nejčastější reakce. Chlapi nejsou ženský, aby se scházeli a sdíleli. Leda že by byli na hlavu…

Na Sumatře se svatbou neotálejí

Lucie Hrdličková, 10/2009
Sumatra je svou rozlohou 443 066 km2 pátým největším ostrovem světa, rozhodli jsme se tedy procestovat s Jitkou alespoň její severní část s tím, že se budeme držet hesla méně je více. Zanechaly jsme za sebou Bali, ostrov bohů, a vydaly se na ostrov mnoha tváří, na kterém můžete celé dny chodit tropickou džunglí, stoupat na sopky nebo vychutnávat atmosféru tradičních batackých vesnic.

Psychowalkman ano či ne?

Lucie Hrdličková, 10/2009
Psychowalkman neboli audiovizuálně stimulační přístroj (AVS) je přístroj, který světelnými záblesky a zvukovými šumy stimuluje mozek, a tak ovlivňuje jeho chování. Působí tedy na dva lidské smysly, zrak a sluch. Frekvence a typ stimulace se mění podle specifického cíle. V průběhu ní dochází v mozku k efektu strhávání rytmů, které způsobuje postupné přela?ování z jednoho stavu vědomí do jiného. Ovlivňuje především výskyt úrovní frekvenčního spektra, které vysílají jednotlivé části mozku. Někteří odborníci předpokládají, že je možné stav mysli ovlivnit působením AVS stimulace, a domnívají se, že psychowalkmany pomáhají při stresu, při chronickém únavovém syndromu a jejich používání zlepšuje studijní výsledky. Jiní pohlížejí na psychowalkman jako na výnosný obchodní artikl a tvrdí, že jeho efekt je neprokazatelný.

Mars 500: první část experimentu zaostřila na vztahy

Alena Plachá, 10/2009
Jak se posádka kosmické lodi při meziplanetárním letu vypořádá s rok a půl trvající izolací? Na to má odpovědět rozsáhlý mezinárodní experiment evropských odborníků, jehož první část nedávno úspěšně skončila. Výsledky napověděly, nač se zaměřit ve druhé fázi experimentu.

Ahojky, vypadni z ofisu na kafíčko!

Petr Bakalář, 10/2009
Jedno lze říci s jistotou: není zbytečné slovo – ať je jakkoli zhůvěřilé, pomáhá diferencovat svět. Mateřský jazyk se vší bohatostí významů, symbolickými odkazy, zažitými metaforami a šifrou ironie je tím nejdůležitějším klíčem, který nám otvírá vnitřní svět druhého. Zaplaťpánbůh za tento klíč – pomocí jazykového kódu můžeme totiž velmi rychle selektovat, aniž dotyčného vidíme či o něm cokoli dalšího víme (což je v době internetu důležité). Slova, která pro mě slouží jako jasné negativní selektory, jsem rozdělil do čtyř kategorií: 1. Výrazy, jejichž cílem je propašovat blízkost, event. infantilizovat: ahojky, ahojda/čauky, atmoška, človíček/lidičky, člověčina, dovča, hoďka, holčina, kafčo/pivčo, nashle, nazdárek, srdíčkovské povídání (rozhlasový pořad), přijďte pobejt, sváča, véča, žíža; kancelářské „hodnej/hodná“, u starších lidí „děkuji ti, dobrá vílo“. 2. Dealerské optimistické amerikanismy: (mějte) hezký den/víkend, užívat si, něco je báječné, event. manažerský slang – ofis, dýl, ejč ár, badžit, keš, exklamace typu „Wau!“, „Shit!“. 3. Erotika: bejvalka, sexovat, udělat se, zaláskovat se (a pochopitelně všechny vulgarismy). 4. Klišé: dopadlo to, jak to dopadlo, to pravé ořechové, hodit řeč, moje krevní skupina. Uvedené příklady lze použít pouze ironicky, jsme „in“ a zároveň nad věcí. Bohužel je v posledních letech slýchávám stále častěji. Děti a mladí lidé se v tom ocitli nevinně. A navíc každá generace má potřebu se jazykově profilovat, odlišit. Co si však myslet o starších, kteří tyto výrazy převzali, podobně jako různé módní doplňky (např. baseballové čepice štítkem dozadu) – je to hra na „cool“? Pro dítě či mladého člověka může být těžké nenechat se k takové mluvě časem strhnout, zejména pokud je v kolektivu takto hovořících jedinců. Udržet si správnou (neinfikovanou) řeč v takovém případě vyžaduje značné úsilí – a tím i osamělost, separaci od ostatních, posměch apod. Abych zjistil, jak z mého pohledu problematická slova vnímá nastupující generace, zadal jsem skupině studentů obchodní akademie (n = 43) seznam slov. Úkolem respondentů bylo posoudit na škále + 5 (oblíbený výraz) až – 5 (velmi mi vadí) dvacet slov. Nejlépe se umístila slova narozky (3,6), hezký den (3,5), užívat si něco (3), ahojky (2,9) a nashle (2,6). Nejhůře dopadla slova přijďte pobejt (-2,4), mít buben (-2,1), člověčina (-2), sexovat (-1,4) a bejvalka (-1,2). Vsadil bych se, že páry budou mít k estetice jazyka velmi podobný vztah – možná to dokonce bude nejsilnějším prediktorem, zda se dají dva lidé dohromady. Dále by bylo užitečné zkoumat například „stavovské“ rozdíly, rozdíly městovenkov, gendrové rozdíly, podobný trend infantilizace v jiných jazycích.

Potřebujeme stále nové proroky?

Stanislav Komárek, 10/2009
Prohlížíme-li nezaujatým okem celou širokou škálu možných lidských aktivit, zaujme nás, do jaké míry je fenomén „prorokování“ transkulturní. Ač je znám nejlépe ve své „zavedené“ podobě u semitských národů Středního východu, tj. starých Židů a Arabů, je těžko nevidět některé podobné rysy i u zcela vzdálených kultur a také u řady lidí v našem bezprostředním okolí. Naprosto nemá význam si osoby s prorockými rysy „patologizovat“, stejně jako jim nekriticky propadat — oboje pomáhá k pochopení celého fenoménu jen málo. Mimo vší pochybnost se sice jedná o riskantní a minoritní životní strategii, která se ale nedá odbýt výroky typu „Muhammad byl epileptik“ či vážně míněným rozlišováním proroků na „pravé“ a „falešné“. Vždy se jedná o jedince nějakým způsobem do společnosti nezařazené a ve většině případů po zařazení ani netoužící. Svým způsobem je u kořene profetických aktivit neschopnost žít na světě, jaký je, a touha jej nějakým radikálním způsobem reformovat a přetvořit (tedy cosi v podstatě dětinského, neboť dospělý dospívá právě v okamžiku, kdy shledá, že svět funguje v podstatě správně — je to ovšem právě tato „infantilita“, která pohání civilizační i kulturní pokrok kupředu). Dětskému schématu odpovídá i to, že většinou zvěstují vůli nějakého božstva či jiného „transcendentálního rodiče“, k němuž mají tak říkajíc přímý drát. Obsahem prorokování je vždy konec starých časů, skonání starého a počátek nového věku, v němž bude vše či alespoň většina věcí „zcela jinak“. Zároveň je typické, že proroci požadují po svých bližních nějaká zjevná znamení připojení se k novému proudu, někdy dosti bizarní, a odřeknutí se tradice či alespoň její části. K tomuto účelu se také vždy používá poetický jazyk (byť se často zároveň proti „básníkům“, tj. v podstatě konkurenci, bojuje), často nabubřelý a plný drastických obrazů, což je ostatně pro řeč „holých“ archetypů, které mluvčího uchvátily, typické (odtud třeba uhrančivost proroků intelektuálních, např. Nietzscheho). Zdá se, že nejhorší, co se může prorokovi stát, je být blahovolně trpěn. To vede většinou k jeho osobnímu rozpadu či alespoň sociální degradaci. Je-li mu přisouzen význam, ať už kamenováním či instalováním do vůdcovské pozice, jeho život se začíná naplňovat. Obecně jsou převratné doby pro proroky mnohem příznivější než klidné a sami je ostatně pomáhají spoluvytvářet. Pro srovnání je zajímavý případ proroka ze zcela jiného kulturního okruhu. Byl to Tenskwatawa, bratr známého náčelníka indiánského kmene Šauní, Tekumseha. Jeho profetická činnost trvala několik let a vrcholila během první dekády 19. století. Požadoval po svém kmeni i po těch okolních zanechání konzumace alkoholu, válek a fyzického násilí vůbec, ale také usmrcení všech psů, odhození magických „medicínských“ váčků, nepřetržité udržování ohně v obydlích a zákaz jeho rozdělávání jinak než třením dvou dřev. Jeho emisaři roznášeli na všechny strany jeho učení, které působilo obecné rozrušení a strach, byť většina jeho krajanů požadované zásady dodržovala. Když vzrušení opadlo, vegetoval vizionář ještě řadu let s cejchem lháře a podvodníka v rámci kmene dál (událost je barvitě líčena ve vzpomínkách Johna Tannera, které vyšly v roce 1956 pod názvem V indiánském zajetí i česky). Stojí za to připomenout i skutečnost, že určité profetické rysy nesla a nese i celá řada intelektuálů z českého disidentu minulého režimu či alespoň z jeho pokraje. Už z tohoto důvodu vyvolávají jejich knihy a články i na zdánlivě zcela specializovaná témata často záchvaty nadšení či odporu typické spíše pro činnost proroků v širokém slova smyslu (uzavření jakéhokoli typu působí vždy velký rozkvět profécie — vzpomeňme jen na babylónské zajetí Židů). Úspěch proroků je v neposlední řadě dán i jejich hojným publikem — v duších celé řady z nás se skrývá více či méně vědomá touha po nových začátcích, radikální revizi světa, pokání i pocit, že takto to už se světem dál nejde, touha ne zcela nepodobná afektu hněvivých dětí, že dnes je neděle a v hračkářství se neprodává.

Hysterický dav zabíjí

10/2009

Mužů se to netýká?

Heinz-Peter Röhr, 10/2009
Jen mizivě malé procento psychicky nemocných mužů dostává diagnózu „hysterická porucha osobnosti“ nebo je spojováno s hysterickým chováním. Příčina je nepochybně v tom, že dříve byli lékaři téměř výlučně muži. Říci muži, že je hysterický, to je, jako bychom mu sdělovali, že není muž. A když něco takového řekne muž muži, vystavuje se nebezpečí, že mu druhý řekne totéž. Hysterie reprezentovala a dodnes reprezentuje též hrozivé stránky, nevědomě přisuzované ženám. Ženy byly považovány za nevypočitatelné, slabé, náladové, potměšilé a neobjektivní. Proto neměly být připouštěny k důležitým úřadům a úkolům. Samozřejmě i muži prožívají útlak a reagují hysterickými symptomy. Na prvním místě zde musíme uvést příklad příliš těsné vazby na matku, která se neustále panovačně tlačí do života a od níž se člověk nedokáže odpoutat. Do tohoto obrazu zapadá i dominantní otec s extrémním očekáváním vůči synovi. Většinou prožívá dítě obojí: rozmazlující a zároveň připoutávající matku i náročného a dominantního otce. Symptomy pak můžeme chápat jako nepřímý protest proti útlaku. Hysterický muž si nepřipadá schopný bránit se přímo. Musí to tedy dělat pomocí symptomů. Strach z odmítnutí je i u hysterických mužů veliký a má své kořeny v dětství… Typicky hysterické chování se někdy jasně projevuje u homosexuálních mužů – vyumělkovaná, naléhavá řeč, fixace na povrchní věci, tendence k teatrálnímu postoji, sexualizace komunikace. Ale to ještě zdaleka netvoří mužskou hysterii. Francouzský psychoanalytik Israel to formuloval takto: „... hysteričtí muži jsou poschovávaní. A to v nejlepších úkrytech, jaké u lékařů existují, totiž pod jinými diagnózami.“ Hysterické symptomy se u mužů projevují stejným způsobem jako u žen, jen s méně variacemi. Jde o návaly mdloby, nevolnost, bolesti hlavy, třesavku, ochrnutí, pocit hluchoty, oněmění, poruchy smyslových orgánů (neschopnost cítit chuť nebo vůni, vidět, slyšet nebo vnímat pokožkou). Stejně jako hysterická žena je i hysterický muž fixován na svůj zevnějšek. Chce se líbit. Chce se líbit všem, chce, aby ho všichni milovali. Žije v neustálých obavách o to, jak působí na ostatní. Jeho náročnost vůči sobě je nemalá. Výsledkem jsou silné pochybnosti o sobě samém, pocity méněcennosti a komplexy, které nezbytně vznikají, jestliže je člověk perfekcionista, protože pak samozřejmě nikdy není dost dobrý. Také muž si připadá nedostatečně rozumný, krásný, úspěšný atd. Také hysterický muž chce vždycky všechno. Proto má potíže s rozhodováním. Rozhodnout se pro něco často znamená rozhodnout se proti něčemu jinému. Jenže co kdyby to druhé bylo přece jen lepší? A tak by si hysterik nejraději nechával vždy pootevřená zadní vrátka. Platí to i při volbě partnerky – žena druhého se mu zdá vždycky lepší. Stává se mu, že sedí na dvou i více židlích zároveň, když má vztah s několika ženami najednou. Nespokojenost je u něj trvalým stavem, kterého není snadné se zbavit. Životní pouť těchto lidí bývá dlážděna neúspěchy, navzdory jejich vlohám. Nedostává se jim důslednosti, průraznosti a soustředění na to, co je podstatné. Mají o sobě neustálé pochybnosti, jsou liknaví a neschopní jasně se rozhodnout pro jednu cestu a jeden cíl, a proto jsou neúspěšní. Mají slabě vyvinutou sebedůvěru, která dalšími neúspěchy ještě slábne. Opět zde můžeme pozorovat začarovaný kruh. Nedostane-li se postiženému péče, dostává se do deprese, do hysterické deprese… Když se zabýváme mužskou hysterií, ukazuje se, že se v podstatě příliš neliší od její ženské formy. Největší rozdíl je snad v tom, že muž dovede hysterii lépe skrývat. Ženy koneckonců přece jen mívají spíše hysterickou strukturu osobnosti, zatímco muži spíše narcistickou. Ukázka z knihy: Hysterie – Strach z odmítnutí (vychází v nakladatelství Portál)

Trocha hysterie nikoho nezabije?

Daniela Kramulová, 10/2009
Jsou situace, kde se ani psychicky zdravý člověk bez trochy hysterie neobejde. Život s hysterkou či hysterikem však není žádný med. Rodinu drží v pohotovosti nečekanými výkyvy svého zdraví. Odmítne pomoc a vzápětí vám vyčte, že se o něj nestaráte. Dokáže působit bezbranně i sexy, vystupuje jako obě? necitlivého partnera i ten, kdo musí vše řešit za neschopného šéfa, nemožného manžela, nezodpovědné děti. Je hercem ve vlastním dramatu – a ač mu to druzí nevěří, sám doopravdy trpí.