Česká školní inspekce a MŠ

Česká školní inspekce bude podle svého plánu činnosti pro aktuální školní rok sledovat využívání digitálních technologií v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Digitální technologie jsou v současné době nedílnou součástí materiálních podmínek škol pro vzdělávací proces, souvisejí s novými vzdělávacími metodami a formami práce, jejich působení má dopady i na obsahovou stránku vzdělávání dětí, žáků a studentů. Tato skutečnost byla aktuálně umocněna také povinností škol vzdělávat žáky během pandemie COVID-19 distančním způsobem. Cílem úkolu je podrobně popsat podmínky, které školy a jejich učitelé pro využívání ICT technologií mají, a poskytnout potřebné informace o posunech v této oblasti od roku 2016, kdy bylo takto koncipované šetření provedeno naposledy. Úkol bude realizován plošně formou inspekčního elektronického zjišťování (INEZ) a v podobě analýz získaných dat a informací.

inspekce bude také sledovat, zda škola aktivně vytváří dětem, zaměstnancům i ostatním osobám oprávněným k pohybu v prostorách školy reálné fyzické a psychické bezpečí, a to nejen dodržováním právních předpisů, ale také zohledněním konkrétních podmínek a prostředí školy. Škola má zpracovaný funkční systém úrazové prevence, včetně periodického seznamování dětí s nebezpečnými situacemi (poučování). Škola realizuje efektivní opatření k prevenci všech forem rizikového chování. Průběžně sleduje případné signály všech forem rizikového chování, má jasná pravidla postupu v případě rizikového chování a bez zbytečného odkladu je efektivně uplatňuje. S rodiči sdílí systém zpětné vazby pro případ rizikového chování. Škola vytváří podmínky pro psychohygienu dětí i pedagogů, zdravý životní styl a další případné formy podpory příjemného a zdravého prostředí ve škole.

Zdroj: ČŠI ČR


-red-