Realita předškolního inkluzivního vzdělávání

Záměrem inkluzivního vzdělávání bylo, že se škola přizpůsobí dítěti, nikoli, že mateřská škola bude děti připravovat na školu, což je po ní opakovaně požadováno. Jaká je realita mateřských škol? A co by pomohlo naplnění této vize?

Co by mělo dělat…

Zvýšit účast na předškolním vzdělávání dětí všech věkových skupin. Zaměřit se na přetrvávající vysoký počet dětí s odkladem školní docházky podporou dětí a včasnou komplexní péčí. Rozšiřovat povinné předškolní vzdělávání, kterého se neúčastní všechny děti, zejména ty ze skupin ohrožených budoucím školním neúspěchem. Individualizovat vzdělávací nabídku, a to i s ohledem na děti ohrožené sociálním vyloučením. Podpořit kvalitu pedagogického vedení škol konkrétním zaměřením profesního rozvoje na dovednosti samotného řízení kvality vzdělávání. Vzdělávat rostoucí počet dětí s odlišným mateřským jazykem a s individuálním vzdělávacími potřebami.

Co dělá…

Čerpá různé, podle krajů a schopností vedení mateřské školy, rozvojové programy, granty, šablony, které mu pomáhají získat potřebné finanční prostředky na chůvy, školní asistenty nebo na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem. Vzdělává se v široké nabídce různých školení, jejichž úroveň je různorodá. Stále přijímá více dětí na třídu, než stanoví zákon, aby tím snížilo nedostatek volných míst. Zachycuje speciální vzdělávací potřeby dítěte již u zápisu. Respektuje obavy a pohodlnost zákonných zástupců a nechává ve svých třídách děti, které ztrácí kontakt se svými vrstevníky, jejich vývojové potřeby se značně rozcházejí a navíc ztrácí motivaci. Finančně stále lépe ohodnocuje učitele i nepedagogické pracovníky.  Rozšiřuje svou provozní dobu na 11 a více hodin denně. Pracuje s velkými počty dětí s odlišným mateřským jazykem ve třídě. Bojuje se stále se zvyšujícími počty dětí, které nemluví vůbec. Snaží se zaměstnávat kvalitní a kvalifikované učitele. Čelí nátlaku na umístění 2letých dětí, které mají natolik odlišné potřeby od dětí starších, že je nelze při počtu dětí ve třídě vždy naplnit. Vyhledává a získává další odborníky (asistenty pedagoga), kteří by mu pomohli naplnit podmínku individualizovaného vzdělávání. Snaží se odhalit případná nadání dítěte již v předškolním věku. Vyhledává, oslovuje a pracuje se zákonnými zástupci, kteří nenaplňují povinnost předškolního vzdělávání svých dětí. 

Co není v jeho silách

Ovlivnit kvalitu poskytovaného předškolního vzdělávání, když sám stát nekoncepčním řešením financování nastavuje velké rozdíly mezi jednotlivými mateřským školami. Vybrat si vždy kvalitní další vzdělávání pedagogických pracovníků, když není garantována jeho úroveň. Odolávat nátlaku rodičů a zřizovatele a nepřeplňovat třídy na výjimku. Diagnostikovat bez znalosti dětí, které již druhý rok nepřijdou k zápisu, a letos ještě dokonce nemusí mít zákonný zástupce na přihlášce informace o zdravotním stavu dítěte od pediatra. Ohodnocovat ředitele mateřské školy, který je hybatelem všech změn a na kterého zřizovatel zapomíná. Vysvětlovat rodičům, že mateřská škola je pro děti, nikoli pro rodiče, a proto je rozšiřování její provozní doby nevhodné. Vzdělávat nemluvící děti, kterých je v mateřské škole víc než 50 %, zvláště mezi netříletými a dětmi s odlišným mateřským jazykem, které komplikují osvojení českého jazyka a komunikaci s učitelem a ostatními dětmi. Způsoby jejich komunikace, kterými je pláč, křik, afekt, fyzická agrese, nebo naopak uzavření se do sebe, vyčlenění se ze skupiny dětí, vedou ke konfliktním situacím a způsobují nenaplňování základních potřeb dítěte. Motivovat učitele, kteří denně čelí mnohdy nepřiměřeným požadavkům zákonných zástupců a nezřídka jsou slovně atakováni, pro vysoce zodpovědnou, náročnou a komplexní práci v mateřské škole. Odrazovat rodiče od předčasného umístění dítěte vysvětlováním rozdílu mezi předškolním vzděláváním a výchovnou péčí. Řešit dočasnost působení asistentů pedagoga, kteří se podle migrace rodičů ustanovují a ruší i během jednoho školního roku. Vyvažovat nerovnoměrný vývoj dítěte, u kterého jsou některé stránky (kognitivní) rodiči podporovány a jiné (komunikace, samostatnost, sebeobsluha) upozaďovány. Přimět rodiče dětí, kteří čím dál tím více neplní povinné předškolní vzdělávání a pravidelně a dlouhodobě omlouvají své dítě, aby je do mateřské školy vodili. 

Na co upozorňuje

Záměrem inkluzivního vzdělávání bylo, že se škola přizpůsobí dítěti, nikoli, že mateřská škola bude děti připravovat na školu, což je po ní opakovaně požadováno. Důsledkem současné situace v základním školství jsou úvahy rodičů, kteří chtějí dát svým dětem odklad školní docházky, protože si nepřejí, aby byly distančně vzdělávány.

Pavla Petrů-Kicková

MŠ Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou

-red-