Speciální pedagog a zápis předškoláků se SVP do 1. ročníku

Speciální pedagog sehrává během screeningu předškoláků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při zápisu do 1. ročníku důležitou roli. Jaká je dobrá praxe v pražské Základní škole Lyčkovo náměstí v Praze?

ZŠ Lyčkovo náměstí přijímá děti do 1. ročníku v níže popsaných pěti provázaných krocích v rámci interního programu „Pět kroků do Smysluplné školy aneb Organizace zápisu k základnímu vzdělávání na ZŠ Lyčkovo náměstí“: 

 1. Registrace předškoláků – termín: leden až únor 
 2. Registrací předškoláků získáme data o počtu zájemců a můžeme informovat o šancích na přijetí do 1. ročníku nebo přípravného ročníku. 
 3. Setkání rodičů předškoláků s vedením školy – termín: únor 
 4. Seznámení s organizací zápisu a s pravidly přijímání dětí do 1. ročníku a přípravného ročníku ZŠ, seznámení s programem školy a diskuse.
 5. Den nanečisto pro všechny předškoláky a jejich rodiče – termín: únor
 6. Den, kdy si předškoláci vyzkoušejí, jaké je být školáky v naší škole; rodiče se seznámí s metodami práce učitelů, okusí atmosféru školy a setkají se s ostatními pracovníky školy.
 7. Škola nanečisto – termín: březen 

–     Pětidílný přípravný kurz (pět úterků před zápisem) pro budoucí prvňáky;

–     do přípravného kurzu jsou přijímány děti podle kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.

 1. Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ – termín: duben

Tento metodický materiál slouží k popisu posledního kroku: Zápis předškoláků do 1. ročníku a do přípravného ročníku ZŠ. 

Školní speciální pedagog se účastní zápisu dětí do 1. ročníku, přičemž v motivační fázi zápisu, kdy dítě plní různé úkoly, sleduje vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou školní zralost. Cílem je prevence budoucího školního neúspěchu u dítěte, prevence nízké motivace k učení u dítěte.


Postup

Výchozí situace:

 1. dítě u zápisu prokazuje výrazný nerovnoměrný nebo opožděný vývoj dílčích smyslových funkcí, pozornosti, motoriky nebo řeči, celkovou nezralost,
 2. dítě přichází do 1. ročníku se a) zprávou z vyšetření, b) doporučením Školského poradenského zařízení (ŠPZ).

Speciální pedagog kontaktuje při zápisu rodiče a ověří si:

 • zda dítě navštěvovalo MŠ nebo přípravný ročník,
 • datum narození dítěte,
 • zda rodiče sami uvažují o odkladu školní docházky dítěte,
 • zda už dítě někdy vyšetřoval nějaký specialista a s jakým závěrem, vyžádá si od rodiče případnou zprávu z vyšetření.

Na základě těchto zjištění postupuje dále. V případě obtíží popsaných v kazuistikách níže vysvětlí problém rodičům a nabídne jim možnost odkladu školní docházky.

Dále doporučí kontakt na školské poradenské zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, PPP), Speciální pedagogické centrum (SPC), kde dítě přešetří specialista a určí další postup, který pak v písemné podobě předá škole:

 • odklad školní docházky o 1 rok (dítě zůstává v mateřské škole),
 • nástup do přípravného ročníku,
 • nástup do 1. ročníku, podle závažnosti případného oslabení dítěte vyhotoví ŠPZ dokument Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Některé příčiny odkladu školní docházky u dětí: 

Sociální nezralost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec v doprovodu rodičů. Drží se jich za ruku, vystrašeně se rozhlíží. Když je vyzván, aby se posadil ke stolečku vedle učitelky, schová se matce do klína a pláče. Ani po několika minutách se neosmělí a nechce komunikovat. Po celou dobu zápisu vyžaduje rodiče vedle sebe a neustále se ujišťuje, že jsou nablízku. Při činnosti drží matku za ruku, kontroluje rodiče očima, ujišťuje se o správnosti odpovědí. Působí nejistě a bázlivě.

Hyperaktivita a oslabená pozornost

Příklad:

K zápisu přichází chlapec. Zvědavě se rozhlíží, cestou ke stolečku, kde na něj čeká učitelka, sahá na všechny věci, které jsou po ruce. Zničehonic jde k poličce na druhé straně místnosti a vyndává z ní hru. Když je vyzván, aby se posadil, nereaguje. Hlasitě mluví. Sedá si na úplně jiné místo. Často přerušuje práci, vrtí se, houpe na židli, vstává. 

Vada řeči a oslabená grafomotorika

Příklad:

K zápisu přichází dívka. Je vyzvána, aby řekla básničku. Její řeč je na první poslech nesrozumitelná. Velké množství hlásek se jí nedaří vyslovit správně, patlá. Některé hlásky nejdou od sebe odlišit a v řeči splývají. Dívka drží psací náčiní křečovitě, ruku má ztuhlou a nepohyblivou, nenakreslí plynule jednoduché tvary.

Mentální oslabení nebo porucha porozumění řeči a komunikačních dovedností

Příklad: 

K zápisu přichází dívka. Při prvním kontaktu nerozumí zadání úkolu, je třeba jí ho několikrát znovu vysvětlit. Nedaří se jí pojmenovat jednoduché obrázky, odpovídá nesprávně nebo že neví. Neodhadne správně časovou a logickou návaznost děje. Řeč je chudá, hovoří v holých větách, na úrovni mladšího dítěte. Nerozumí položeným otázkám. Neví, jestli chodí do školky, nezná další odpovědi na běžné otázky.

Placená zóna

-red-