Centra aktivit v programu Začít spolu

Centra aktivit jsou součástí uceleného didaktického vzdělávacího programu Začít spolu. Co vlastně jsou Centra aktivit? Jak vypadají, co je jejich smyslem a účelem z pohledu vzdělávání dětí a jak podporují jejich rozvoj?

Program Začít spolu se inspiruje teorií mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera. Profesorova teorie spočívá v tvrzení, že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí/schopností, které uplatňuje při řešení každodenního života. Typy inteligencí jsou: logicko-matematická, verbálně-jazyková, tělesně-pohybová, vizuálně-prostorová, hudební, intrapersonální a interpersonální. Gardner říká, že každý z nás má všechny typy inteligencí, pouze se odlišují v míře svého rozvinutí.

Centra aktivit vznikla proto, aby umožnila dětem skutečnou možnost volby k hledání vlastních cest a způsobů řešení. Centra aktivit spočívají v rozdělení třídy, herny, popřípadě šatny, do částí, které stimulují a lákají děti ke hře a činnostem podle zájmu, který je pro dítě aktuální a prostřednictvím něhož objevuje a zkoumá okolní svět. Jednotlivá Centra aktivit jsou ohraničena skříňkami a policemi s dostupnými materiály v dosahu dětí. Každé Centrum aktivity je označeno nápisem a obrázkem, který jej nejvíce vystihuje. Takto nastavený systém zpřehledňuje prostor, podporuje samostatnost a poskytuje bezpečí dětem při orientaci v prostoru. Dále podporuje děti, které jsou vizuální typy a učí se prostřednictvím dominantního smyslu, zrakem. Názvy Center jsou napsané velkými tiskacími písmeny, aby se děti seznamovaly s grafickou podobou písmen, čímž je rozvíjena čtenářská gramotnost. V programu Začít spolu nabízíme dětem tato Centra aktivit: Ateliér, Knihy a písmena, Manipulační a stolní hry, Dílna, Pokusy a objevy, Hudba, Kostky, Domácnost, Dramatika, Pohyb, Voda a písek. Proč právě tato Centra? Když se opět vrátíme k teorii Howarda Gardnera, zjistíme, že takto vybudované prostředí třídy zajišťuje rozvoj všech typů inteligencí.

Smysluplné vybavení

Centra aktivit jsou vybavena materiály a pomůckami, které souvisí s tematickým zaměřením daného centra. Dostupnost, rozmanitost a logické uspořádání materiálů a pomůcek v Centrech aktivit je zajištěno otevřenými policemi v dosahu dětí s popisky a fotkami věcí, což je důležité nejen pro děti, ale i pro pedagogy. Každý tak ví, kam pomůcku po jejím použití vrátit. Rozmanitost materiálů odpovídá potřebám a schopnostem dětí. Podnětné prostředí Center aktivit se zároveň vyznačuje střídmostí a nepřesyceností. V prostředí Začít spolu mají děti možnost manipulovat s reálnými věcmi, aby byly jejich vzdělávací příležitosti propojeny s reálným životem. Bezpečí dětí je ošetřeno společně nastavenými pravidly. Děti jsou k činnosti motivovány tím, že si ji vybírají z mnoha možností a podle svého momentálního zájmu.

Placená zóna

-red-