Pravidla komunikace a spolupráce s rodiči

Práce učitele s sebou automaticky přináší i povinnost komunikovat s rodiči žáků. Aby byla komunikace co nejvíce bezproblémová a přínosná pro všechny strany, doporučujeme se na tyto situace dopředu připravit, umět si stanovit zdravé hranice a dokázat správně komunikovat.

Důležité je, aby se všichni zúčastnění – děti, učitelé i rodiče – při vzájemné komunikaci cítili bezpečně. Pocitu bezpečí dosáhneme nastavením srozumitelných pravidel. Pokud jsou pravidla smysluplná a pro všechny závazná, pomůžou jednajícím cítit jistotu, že vědí, co mohou očekávat a jak postupovat, když se jim něco nelíbí.

Hlavním důvodem komunikace rodičů a učitelů by měl být společný zájem na nejlepším fungování dítěte, jeho maximálních možných výsledcích a úspěchu. Ano, komunikace je důležitá, často však rodiče přichází za učiteli v nevhodnou dobu nebo nejsou úplně vhodně naladěni. Rodič učitele totiž vyhledává většinou v případě, když vnímá nějaký rozpor či problém u svého dítěte, což celkovou komunikaci také může negativně ovlivňovat. Existují také rodiče, kteří se rozhodli učitelům radit...

Je vždy na místě zachovat při komunikaci s rodiči otevřenost a vstřícnost. Učitel by se neměl komunikaci s rodiči vyhýbat. Pokud může, měl by rodiči pomoci. (Je ale na druhou stranu pochopitelné, že nemá odpovědnost za vše.) Je to totiž zároveň příležitost k posílení pozitivních vztahů s rodiči. Aby učitelům komunikace s rodiči nepřerostla přes hlavu, je vhodné nastavit pravidla pro komunikaci a spolupráci, jež musí vycházet z rovnoprávného vztahu obou stran. Jak na to, co zohlednit a na co nezapomenout, najdete níže.

Proces nastavování pravidel komunikace školy a rodiny by měl začít ideálně už před nástupem dítěte do školy a nejlépe pak vždy na začátku každého dalšího školního roku je dobré je oprášit, aktualizovat a připomenout. Účelem takového setkání je poznat se navzájem, navázat přátelský, otevřený vztah, získat důležité informace o dítěti, zjistit vzájemná očekávání a společně s rodiči vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a komunikace. Existuje více možností, jak tyto akce uspořádat a pojmout. Souvisí to samozřejmě také s nastavením školy, s jejím klimatem i s postojem učitelů, potažmo rodičů.

Společné akce sbližují a nabízejí prostor pro nastavení pravidel

Společné akce učitelé-rodiče-žáci vám značně usnadní práci, protože

  1.  prohlubují spolupráci s rodiči;
  2.  zvyšují důvěru rodičů ke škole;
  3.  pomáhají průběžně předávat potřebné informace a
  4.  udržují zájem a motivaci rodičů ke spolupráci. 

A to ať se jedná o třídní schůzky, dny otevřených dveří či besídky před Vánocemi nebo koncem školního roku. Tyto možnosti se praktikují snad už na všech školách. Nabídka společných aktivit ale může být mnohem bohatší. Jakými akcemi se můžeme dětem a jejich rodinám ještě víc přiblížit?


Informační setkání pro rodiče prvňáčků

Návštěva školy, zápis a informační setkání pro rodiče prvňáčků jim nabízí příležitost poznat atmosféru školy. Program může obsahovat například tyto aktivity: představení vedení školy, představení třídních učitelek v budoucích 1. třídách, informace o družině, stravování, zájmové činnosti na škole, odpovědi na dotazy rodičů, plán aktivit pro budoucí prvňáčky, informace k zápisu, informace k platné legislativě, seznámení s pravidly pro rodiče (např. Desatero rodiče), informace o adaptačních kurzech pro prvňáčky, pokud je škola pořádá.

Dny otevřených dveří pro rodiče prvňáčků

Také dny otevřených dveří se už staly poměrně obvyklou možností, jak navázat vztah školy s rodiči. Jejich podoba se může lišit podle možností školy i učitelů. Je například skvělé, když mohou rodiče přijít spolu s budoucími prvňáčky a podívat se přímo do vyučování anebo se do něj rovnou zapojit. Rodiče mohou provést po škole žáci starších ročníků nebo vedení školy. Může být nabídnuto několik termínů těchto dnů otevřených dveří, případně informačních schůzek se zodpovězením dotazů pro rodiče. Další možností je přizvat odborníka (například školního psychologa) a uspořádat pro rodiče přednášku o nástupu do školy nebo o adaptaci dětí na výuku.

Placená zóna

-red-