Jak jsme se poprali s evaluací

V zářijovém čísle Informatoria 3–8 jsme přiblížili naši cestu k formativnímu hodnocení v mateřské škole. Tentokrát se zaměříme na to, jak jsme přistoupili k evaluačnímu procesu tak, aby byl pro učitelky smysluplný, měřitelný, akceptovatelný a „posuzovatelný“ v daném čase (pravidlo SMART).

I když evaluace naší práce nějakým způsobem probíhá už několik let, rozhodli jsme se, že si vytvoříme systém, který nás nebude obtěžovat, ale přinese nám informace, jak si stojíme v jednotlivých oblastech naší práce, a to v podmínkách, průběhu i výsledcích předškolního vzdělávání, a co s tím, když chceme naši práci dále zkvalitňovat. Nejdříve jsme stanovili, co všechno budeme sledovat, jaké informace budeme sbírat, průběžně vyhodnocovat a nakonec výstupy shrneme v evaluační zprávu, která nám dá jasnou a konkrétní informaci o stavu kvality poskytovaného předškolního vzdělávání v jednotlivých oblastech ŠVP (RVP PV).

Následně jsme si určili oblasti, které budeme evaluovat. Rozložili jsme si RVP (ŠVP) na definované kapitoly a řekli jsme si, že RVP jako státní norma kvality předškolního vzdělávání prezentuje „ideální stav“. Jeho rozsah jsme si znázornili na úsečce s dvěma body. Bod A jsme umístili vlevo a definovali jako bod, za který se nesmíme ve své práci dostat, v RVP nám jako kritérium budou sloužit RIZIKA, (tím jsme dostali jednu oblast pro evaluační činnost – nesmíme být v rizicích). Bodem B vpravo jsme si označili protipól, požadovaný stav vyjádřený dosahem k elementární podobě KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ (další kategorie evaluačního zjišťování). A prostor mezi jednotlivými body jsme si definovali jako prostor, ve kterém se pohybujeme, pracujeme a chceme se zlepšovat.  Našim cílem bylo stanovit si, kde se přibližně nacházíme a co budeme dělat pro to, abychom se postupně dostávali blíže k cílovému bodu B. Protože víme, že se nám v průběhu roku postaví do cesty nějaká překážka, kterou musíme překonávat, klademe si za cíl ne 100% kvalitu všech oblastí, ale postupné zlepšování stávajícího stavu, a tím posun k bodu B. Nezapomněli jsme ani na rámcové cíle, s vědomím toho, že každý pedagogický cíl v sobě obsahuje záměr učící, hodnotový a postojový (definuje RVP), jeho troj-obsažnost si vyhodnocujeme jen pro sebe, ale zato každodenně (Naučily se dětí? Seznámily se s hodnotou, kterou rozvíjíme? Dáváme základy budoucím postojům?).

Placená zóna

-red-