Konkurzní řízení a profesně – legislativní aspekty I.

Práva a povinnosti ředitele školy definuje ustanovení § 164 až § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Co je ale dobré vědět a znát před konkurzním řízením o legislativním rámci, oblasti řízení lidských zdrojů a oblasti strategického plánování?

Ředitele školské, právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí, svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace, nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na pracovní místo zřizovatel obvykle pouze na základě konkurzního řízení. 

Právní postavení ředitele školy

Náležitosti na právní postavení ředitele školy jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Jmenována může být pouze osoba, která odpovídá požadavkům vyplývajících z ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Všichni ředitelé školy, bez ohledu na právní postavení školy, zodpovídají za použití finančních prostředků ze státního rozpočtu přidělených podle § 160 až § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je statutárním orgánem organizace, jedná ředitel jejím jménem také v pracovněprávních vztazích. Zde má zajímavé postavení. Je současně zaměstnancem, ale také zaměstnavatelem. Sám sebe například vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup řádné dovolené, v případech získávání nebo rozšiřování kvalifikace uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu. Ředitelé jsou v odkazu na výše jmenovaný právní předpis například také povinní zřizovat pedagogickou radu. Jedná se o zásadní orgán školy, protože v součinnosti s pedagogickou radou ředitel projednává všechny zásadní dokumenty, případně opatření, týkající se školy a vzdělávání. 

V případě zařízení předškolní výchovy a vzdělávání rozhoduje například podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.


Obrázek 1: Práva a povinnosti ředitele školy.

ZDROJ: Autorka textu.

Placená zóna

-red-